Quận Montgomery Thông báo Tạm thời Hủy bỏ Chương trình Thử nghiệm COVID-19 tại Silver Spring Civic Building và White Oak Community Recreation Center sẽ bị hủy bỏ vào thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020


Theo tin của quận MontgomeryQuận Montgomery Thông báo Tạm thời Hủy bỏ Chương trình Thử nghiệm COVID-19; Những cư dân có cuộc hẹn vào thứ Năm sẽ được thông báo

Phát hành ngay lập tức: Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020

Các quan chức của Quận Montgomery hôm nay thông báo rằng thử nghiệm COVID-19 tại Tòa nhà Hành chính Silver Spring và Trung tâm Giải trí Cộng đồng White Oak sẽ bị hủy bỏ vào thứ Năm, ngày 13 tháng 8. Công ty cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho Quận, AdvaGenix, đang đánh giá lại quy trình thử nghiệm và phòng thí nghiệm của họ. Những cư dân có lịch hẹn đến Silver Spring sẽ được thông báo rằng cuộc hẹn của họ sẽ không diễn ra.

# # #

ID phát hành: 20-433
Liên hệ phương tiện: Mary Anderson 240-777-6507

Montgomery County Announces Temporary Cancellation of COVID-19 Testing Program; Residents With Appointments Thursday Will Be Notified

For Immediate Release: Wednesday, August 12, 2020

Montgomery County officials today announced that COVID-19 testing at the Silver Spring Civic Building and White Oak Community Recreation Center are cancelled for Thursday, Aug. 13. The company that provides the County with testing, AdvaGenix, is reassessing their testing and lab process. Residents with appointments scheduled for Silver Spring will be notified that their appointments will not take place.

# # #

Release ID: 20-433
Media Contact: Mary Anderson 240-777-6507


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25693