Quận Montgomery thông báo về việc đình chỉ thử nghiệm COVID-19 vì những lo ngại về quy trình thử nghiệm của AdvaGenix


Theo tin của quận MontgomeryQuận Montgomery thông báo về việc đình chỉ thử nghiệm COVID-19 giữa những lo ngại về quy trình thử nghiệm của AdvaGenix

Phát hành ngay lập tức: Thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020

Quận trưởng Marc Elrich và Tiến sĩ Travis Gayles (cấp chỉ huy bộ Y tế Quận – County Health Officer) hôm nay đã thông báo rằng một phần của chương trình thử nghiệm COVID-19 do Quận Montgomery quản lý được xử lý thông qua AdvaGenix có trụ sở tại Rockville đã bị đình chỉ ngay lập tức trong khi chờ xem xét kỹ lưỡng quy trình thử nghiệm và phòng thí nghiệm AdvaGenix. Phòng khám dự kiến ​​vào ngày mai tại Thư viện Wheaton và Trung tâm Giải trí Cộng đồng sẽ tiếp tục, sử dụng các xét nghiệm do Tiểu bang cung cấp.

Tiến sĩ Gayles khuyến cáo rằng những cư dân đã được kiểm tra trong hai tuần qua tại các phòng khám do Chính phủ Quận tài trợ bằng cách sử dụng bộ xét nghiệm AdvaGenix nên được kiểm tra lại tại một trong hơn 30 địa điểm khác trên toàn Quận.

Hơn 19.000 bài kiểm tra AdvaGenix đã được sử dụng trong hai tháng qua. Con số này đại diện cho khoảng 8 phần trăm trong số hơn 251.000 bài kiểm tra COVID-19 đã được thực hiện cho cư dân của Quận. Những cư dân có cuộc hẹn đã xác nhận tại các phòng khám xét nghiệm sắp tới sẽ được thông báo về việc hủy bỏ.

Các nhân viên của Quận đang làm việc để xác định một nguồn phân tích thử nghiệm thay thế để chương trình thử nghiệm có thể tiếp tục nhanh nhất có thể và để phát triển một kế hoạch sửa đổi cho thử nghiệm do Quận tài trợ.

Hợp đồng của Quận với AdvaGenix cung cấp các bài kiểm tra tự quản lý cho các cá nhân chủ yếu không có triệu chứng. Cư dân của Quận sẽ được thông báo khi có thêm các lựa chọn kiểm tra COVID-19 do Quận tài trợ. Đối với các địa điểm thử nghiệm bổ sung xin hãy truy cập trang tìm kiếm những địa điểm Thử nghiệm của tiểu bang Maryland .

Nếu quý vị có triệu chứng và cần trợ giúp trong việc tìm kiếm mét nghiệm xin vui lòng gọi Đường dây trợ giúp Kiểm tra theo số điện thoại 240-777-1755 .

# # #

Liên hệ Truyền thông: Mary Anderson, mary.anderson@montgomerycountymd.gov

ID phát hành: 20-435
Phương tiện liên hệ: Mary Anderson 240-777-6507

Montgomery County Announces Suspension of COVID-19 Testing Amid Concerns with AdvaGenix’s Testing Process

For Immediate Release: Thursday, August 13, 2020

Montgomery County Executive Marc Elrich and County Health Officer Dr. Travis Gayles announced today that the portion of the Montgomery County-administered COVID-19 testing program processed through Rockville-based AdvaGenix is suspended immediately pending a thorough review of the AdvaGenix testing and lab process. The clinic scheduled for tomorrow at the Wheaton Library and Community Recreation Center will continue, using tests provided through the State.

Dr. Gayles recommends that residents who have been tested in the past two weeks at County Government-sponsored clinics using the AdvaGenix test kits should be retested at one of the 30-plus other locations across the County.

More than 19,000 AdvaGenix tests have been used over the past two months. This represents roughly 8 percent of the more than 251,000 COVID-19 tests that have been administered to County residents. Residents with confirmed appointments at upcoming testing clinics are being notified of the cancellations.

County officials are working to determine an alternative source of test analysis so the testing program can resume as quickly as possible and to develop a revised plan for County-sponsored testing.

The County’s contract with AdvaGenix provided self-administered tests for primarily asymptomatic individuals. County residents will be informed when additional County-sponsored COVID-19 test options are made available. For additional testing sites, visit the State of Maryland’s Testing Locator page.

If you are symptomatic and need help in finding testing, please call the Testing Helpline at 240-777-1755.

# # #

Media Contact: Mary Anderson, mary.anderson@montgomerycountymd.gov

Release ID: 20-435
Media Contact: Mary Anderson 240-777-6507


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25693