Quận Montgomery mở Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 Ngắn hạn: Đơn Ghi Danh Mở từ 10 giờ sáng vào Thứ Ba ngày 18 cho đến 2 giờ chiều vào Thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery

Quận Montgomery mở Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 Ngắn hạn: Đơn Ghi Danh Mở từ 10 giờ sáng vào Thứ Ba ngày 18 cho đến 2 giờ chiều vào Thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2020


Quận Montgomery Hợp lý hóa Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 Ngắn hạn: Đơn ghi danh Mở Thứ Ba, ngày 18 tháng 8

Phát hành ngay lập tức: Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Quận Montgomery sẽ khởi động lại Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 cho những người thuê nhà đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Ủy ban Cơ hội Nhà ở của Quận Montgomery (HOC) sẽ quản lý chương trình và chấp nhận đơn ghi danh và các tài liệu hỗ trợ từ 10 giờ sáng vào Thứ Ba, ngày 18 tháng 8 đến 2 giờ chiều vào Thứ Hai, ngày 31 tháng 8. Các đơn ghi danh sẽ được xem xét bằng phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên từ nhóm ứng dụng cuối cùng nhận được trước thời hạn.

Chương trình Hỗ trợ Thuê nhà COVID-19 nhằm cung cấp hỗ trợ một phần tiền thuê nhà cho các hộ gia đình Quận có thu nhập thấp đã bị mất thu nhập do cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19. Đơn ghi danh đã được sắp xếp hợp lý đáng kể với các yêu cầu về tài liệu được giảm bớt để giải quyết những khó khăn gặp phải lúc đầu và tất cả những người nộp đơn trước đó không thành công đều được khuyến khích đăng ký lại.

Những người thuê nhà trong quận nộp đơn xin Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 phải chứng nhận rằng họ có thu nhập dưới một số tiền nhất định; rằng do COVID-19 họ bị mất thu nhập hoặc có một số chi phí mới; và rằng họ là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài đủ tiêu chuẩn (ví dụ: thường trú nhân). Người nộp đơn phải chậm hơn ít nhất một tháng so với tiền thuê nhà của họ và đã là cư dân của Quận trong sáu trong số mười hai tháng trước đó.

Các hộ gia đình được chấp thuận có thể nhận được tối đa $ 600 mỗi tháng trong tối đa ba tháng, trả cho chủ nhà của họ. Tất cả hỗ trợ phụ thuộc vào sự sẵn có của quỹ.

Mẫu đơn ghi danh (bằng PDF) và Các câu hỏi thường gặp hiện có sẵn tại https://hocmc.org/extra/878-covid-rental-assistance-program.html

Để hướng dẫn cư dân thu thập thông tin cần thiết để ghi danh, trang web bao gồm chi tiết hơn về các yêu cầu của chương trình và các tài liệu hỗ trợ cho việc ghi danh. Sau khi quy trình đăng ký mở vào ngày 18 tháng 8, các ứng viên được khuyến khích gửi đơn ghi danh trực tuyến tại https://hocmc.org/extra/878-covid-rental-assistance-program.html

Các tài liệu hỗ trợ đủ điều kiện phải được nộp cùng với đơn ghi danh trước 2 giờ chiều Thứ Hai, ngày 31 tháng 8. Các đơn xin nhận được mà không có tài liệu cần thiết sẽ không được xử lý hoặc xem xét.

Nếu người nộp đơn không chắc chắn về điều gì đó, họ nên liên hệ với HOC để làm rõ.

Những người không thể hoàn thành đơn ghi danh trực tuyến có thể nhận đơn ghi danh giấy bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2020 và gửi đơn ghi danh đã hoàn chỉnh và các tài liệu cần thiết. Các ứng dụng đó phải được đặt trong hộp thả được chỉ định bên ngoài một trong bốn địa điểm HOC. Như với các đơn đăng ký trực tuyến, đơn ghi danh sẽ được chấp nhận từ 10 giờ sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 8 đến 2 giờ chiều vào Thứ Hai, ngày 31 tháng 8. Bốn địa điểm có biểu mẫu giấy, thiết bị đóng dấu thời gian và hộp đựng là:

10400 Detrick Ave. Kensington
231 East Deer Park Dr., Gaithersburg
101 Lakeforest Blvd, số 200, Gaithersburg
880 Bonifant St., Silver Spring

Thu nhập hàng năm cho phép tối đa cho các đơn ghi danh chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 được liệt kê dưới đây.

Quy mô gia đình Giới hạn thu nhập

1 $ 55.750 đô la

2 $ 63,700 đô la

3 $ 71.650 đô la

4 $ 79.600 đô la

5 $ 86,000 đô la

6 $ 92.350 đô la

7 $ 98.750 đô la

8 $ 105.100 đô la

Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 được tài trợ thông qua Đạo luật CARES với tư cách là Khoản tài trợ của Khối Phát triển Cộng đồng nhằm cung cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp hỗ trợ trong tối đa ba tháng để đáp ứng các nghĩa vụ về nhà ở và tránh bị đuổi ra khỏi nhà. Người nộp đơn phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hoặc người nước ngoài đủ tiêu chuẩn khác. ( 8 USC 1641 ).

Cư dân có thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ với chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 được khuyến khích liên hệ với HOC bằng cách gửi email đến CDBG_RAP@hocmc.org . Ngoài ra, cư dân có thể liên hệ với các chuyên gia tại HOC Call Center để trả lời các câu hỏi cơ bản của chương trình bằng cách gọi số 240-627-9400 hoặc gửi email đến help@hocmc.org .

Những người thuê nhà đang đối mặt với việc mất nhà ở ngay lập tức nên gọi số 311 (240-777-0311) để thảo luận về tình hình của họ với Dịch vụ Ổn định Gia cư Quận Montgomery.

Để biết các cập nhật mới nhất về Mở lại Montgomery, hãy truy cập trang web của Quận và theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontgomeryCountyInfo và Twitter @MontgomeryCountyMD .

# # #

ID phát hành: 20-430
Liên hệ phương tiện: Lorraine Driscoll 240-777-3627


Montgomery County Streamlines Short-Term COVID-19 Rental Assistance: Applications Open Tuesday, Aug. 18

For Immediate Release: Tuesday, August 11, 2020

Montgomery County will relaunch a COVID-19 Rental Assistance Program for tenants who meet eligibility requirements. The Housing Opportunities Commission of Montgomery County (HOC) will administer the program and accept applications and supporting documents from 10 a.m. on Tuesday, Aug. 18 through 2 p.m. on Monday, Aug. 31. Applications will be reviewed using a random selection method from the final pool of applications received by the deadline.

The COVID-19 Rental Assistance Program is intended to provide partial rent support to low-income County households that have experienced income loss due to the COVID-19 health crisis. The application has been substantially streamlined with reduced documentation requirements to address the difficulties experienced initially and all prior applicants who were not successful have been encouraged to reapply.

County renters who apply for COVID-19 Rental Assistance must certify that they have income under a certain amount; that due to COVID-19 they lost income or had certain new expenses; and, that they are a U.S. citizen or qualified alien (e.g., permanent resident). Applicants must be at least one month behind on their rent and have been a resident of the County for six of the prior twelve months.

Approved households may receive a maximum of $600 per month for up to three months, paid to their landlord. All assistance is contingent on the availability of funds.

A sample application form (in PDF) and Frequently Asked Questions are available now at https://hocmc.org/extra/878-covid-rental-assistance-program.html

To guide residents in gathering information needed to apply, the website includes more detail about program requirements and supporting documents for the application. Once the application process opens on August 18, applicants are strongly encouraged to submit their application online at https://hocmc.org/extra/878-covid-rental-assistance-program.html

Supporting eligibility documents should be submitted along with the application by 2 p.m. on Monday, Aug. 31. Applications received without the necessary documentation will not be processed or considered.

If an applicant is unsure of something, they should contact the HOC for clarification.

Those unable to complete the application online may pick up a paper application beginning Aug. 17, 2020 and submit a completed paper application and required documents. Those applications must be placed in the designated drop box outside one of four HOC locations. As with online applications, paper applications will be accepted from 10 a.m. on Tuesday, Aug. 18, through 2 p.m. on Monday, Aug. 31. The four locations with paper forms, time-stamp equipment and drop boxes are:

10400 Detrick Ave. Kensington
231 East Deer Park Dr., Gaithersburg
101 Lakeforest Blvd, No. 200, Gaithersburg
880 Bonifant St., Silver Spring
The maximum allowable annual income for applications to the COVID-19 Rental Assistance program is listed below.

Family Size Income Limit

1 $55,750

2 $63,700

3 $71,650

4 $79,600

5 $86,000

6 $92,350

7 $98,750

8 $105,100

The COVID-19 Rental Assistance Program is funded through the CARES Act as a Community Development Block Grant to provide low-income households with assistance for up to three months to support meeting housing obligations and avoid eviction. Applicants must be U.S. citizens, permanent residents or other qualified aliens. (8 U.S.C. 1641).

Residents who have questions or require assistance with the COVID-19 Rental Assistance program are encouraged to contact HOC by sending email to CDBG_RAP@hocmc.org. Alternatively, residents can reach specialists at the HOC Call Center to answer basic program questions by calling 240-627-9400 or sending email to help@hocmc.org.

Renters facing an immediate loss of housing should call 311 (240-777-0311) to discuss their situation with Montgomery County Housing Stabilization Services.

For the latest Reopening Montgomery updates, visit the County’s website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCountyMD.

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

# # #

Release ID: 20-430
Media Contact: Lorraine Driscoll 240-777-3627


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25688

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHO THUÊ COVID-19

Đơn ghi danh cho chương trình này sẽ mở lúc 10:00 sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020.

Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 là gì?

Nhận thức được rằng đại dịch COVID-19 đang gây ra khó khăn tài chính chưa từng có cho nhiều cư dân Quận Montgomery cho non Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 cung cấp hỗ trợ tài chính dưới hình thức trả trợ cấp tiền thuê nhà. Chương trình này tìm cách lấp đầy khoảng trống cho những người bị mất thu nhập trong COVID-19.

Ghi danh nộp hồ sơ MỞ ngày 18 tháng 8 năm 2020 lúc 10:00 sáng và ĐÓNG ngày 31 tháng 8 năm 2020 lúc 2 giờ chiều.

Ứng dụng

Truy cập Cổng thông tin ứng dụng trực tuyến TẠI ĐÂY bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 năm 2020
https://wl.hochousingpath.com/

Các ứng dụng kỹ thuật số phải được hoàn thành bằng cách sử dụng cổng thông tin. Đơn ghi danh sẽ không được chấp nhận qua email.

Tải xuống phiên bản PDF bên dưới

Tiếng Anh
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-Application_Packet-ENGLISH-Round2.pdf

Español
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/Application_Packet_-_Spanish_-_Round_2.pdf

Tất cả các đơn ghi danh giấy PHẢI được đóng dấu ngày tháng và thời gian và được đặt trong hộp thả được chỉ định tại một trong các địa điểm sau:

10400 Derrick Avenue, Kensington, Maryland 20895
231 East Deer Park Drive, Gaithersburg, Maryland 20877
101 Lakeforest Boulevard # 200, Gaithersburg, Maryland 20877
880 Bonifant Street, Silver Spring, Maryland 20910

Thông tin cho thuê nhà

Như đã nêu trong đơn ghi danh và Câu hỏi thường gặp, mọi đơn ghi danh phải cung cấp đầy đủ tài liệu hỗ trợ trước thời hạn đã nêu bao gồm thông tin từ chủ nhà của quý vị. Để giúp quý vị thu thập thông tin nay thì quý vị có thể sử dụng biểu mẫu bên dưới. Khi được đặt trong phong bì dán kín, tên đầy đủ của quý vị (người nộp đơn) và “Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19 – Tài liệu Cho thuê nhà” phải hiển thị ở bên ngoài phong bì.

Để truy cập Mẫu tài liệu cho thuê nhà NHẤP VÀO ĐÂY
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-Landlord_For_%20ENGLISH-Round2.pdf

Tính đủ điều kiện và các câu hỏi thường gặp

Nhấp vào bên dưới để biết các yêu cầu về tính đủ điều kiện và các câu hỏi thường gặp.

Các câu hỏi thường gặp – Chương trình Hỗ trợ Cho thuê COVID-19
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-FAQ-ENGLISH-Round2.pdf

Preguntas frecuentes – COVID- 19 Programa de asistencia de alquiler
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-FAQ-ENGLISH-Round2.pdf

Câu hỏi

Nếu quý vị ccó thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, hãy gửi email tới CDBG_RAP @ hocmc.org hoặc liên hệ với nhân viên Trung tâm cuộc gọi của chúng tôi tại help@hocmc.org hoặc (240) 627-9400.


COVID-19 RENTAL ASSISTANCE PROGRAM

Application submissions for this program open Tuesday, August 18, 2020 at 10:00 am.

What is the COVID-19 Rental Assistance Program?

Recognizing that the COVID-19 pandemic is causing an unprecedented financial hardship for many Montgomery County residents, the COVID-19 Rental Assistance Program provides financial assistance in the form of a rent subsidy payment. This program seeks to fill the gaps for those who have lost income during COVID-19.

Application submissions OPEN August 18, 2020 at 10:00 am and CLOSE August 31, 2020 at 2:00 pm.

Application
https://wl.hochousingpath.com/

Access Online Application Portal HERE beginning August 18, 2020

Digital applications must be completed using the portal. Applications will not be accepted via email.

Download PDF Version below

English
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-Application_Packet-ENGLISH-Round2.pdf

Español
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/Application_Packet_-_Spanish_-_Round_2.pdf

All paper applications MUST be date and time-stamped and placed in the designated drop box at one of the following locations:

10400 Detrick Avenue, Kensington, Maryland 20895
231 East Deer Park Drive, Gaithersburg, Maryland 20877
101 Lakeforest Boulevard #200, Gaithersburg, Maryland 20877
880 Bonifant Street, Silver Spring, Maryland 20910

Landlord Information
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-Landlord_For_%20ENGLISH-Round2.pdf

As stated in the application and FAQs, every application must provide complete supporting documentation by the stated deadline, to include information from your landlord. To help you gather this information, you may use the form below. When placed in a sealed envelope, your full name (applicant) and “COVID-19 Rental Assistance Program – Landlord Documentation” must be visible on the outside of the envelope.

To access the Landlord Documentation Form CLICK HERE
https://wl.hochousingpath.com/

Eligibility and Frequently Asked Questions

Click below for eligibility requirements and frequently asked questions.

Frequently Asked Questions – COVID-19 Rental Assistance Program
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance-FAQ-ENGLISH-Round2.pdf
Preguntas frecuentes – COVID- 19 Programa de asistencia de alquiler
https://hocmc.org/images/files/covid19/round2/COVID-19_Rental_Assistance_-_FAQ_-_SPANISH_-_Round_2.pdf

Questions

If you have questions or require assistance, email CDBG_RAP@hocmc.org or reach out to our Call Center staff at help@hocmc.org or (240) 627-9400.