Ngày 4 tháng 9 năm 2020 là hạn chót nộp Đơn ghi danh cho chương trình huấn luyện vận động miễn phí kéo dài tám tháng dành cho cư dân Quận Montgomery


Theo tin của quận Montgomery


The 2020 Community Advocacy Institute Cung cấp Đào tạo Vận động Chính sách Miễn phí; hạn chót nộp Đơn ghi danh là thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 8 năm 2020

Thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2020

Ban Hành động Cộng đồng Quận Montgomery, nhóm cố vấn chống đói nghèo được liên bang chỉ định của Quận, đang chấp nhận đơn đăng ký cho Viện Vận động Cộng đồng (CAI). CAI là một chương trình huấn luyện vận động miễn phí kéo dài tám tháng dành cho cư dân Quận Montgomery có thu nhập hộ gia đình từ $ 56,000 trở xuống. Các hội thảo tập trung vào nhiều chủ đề, bao gồm cách làm việc với các quan chức được bầu, kể chuyện, nghiên cứu, viết thư, phát triển lời khai và các vấn đề chính về vận động chính sách. Chương trình năm nay sẽ là ảo, với các hội thảo được tổ chức hoàn toàn trực tuyến. Học viên phải tham dự tất cả các hội thảo và hoàn thành một dự án vận động chính sách để tốt nghiệp. Thông tin bổ sung và liên kết đến ứng dụng có thể được tìm thấy tại montgomerycountymd.gov/communityaction .

Ban Hành động Cộng đồng, cung cấp quản trị cho Cơ quan Hành động Cộng đồng của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Quận, bao gồm cả Head Start, đã tiến hành CAI từ năm 2016. Có 66 cựu sinh viên của CAI, nhiều người trong số họ đã tiếp tục phục vụ Các nhóm cố vấn của quận, các hội đồng phi lợi nhuận, và đã tích cực tham gia vào nhiều nỗ lực vận động chính sách.

Đơn ghi danh phải được nhận trước ngày 4 tháng 9. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi Cơ quan Hành động Cộng đồng theo số 240-777-1697. Người dùng TTY, vui lòng gọi Maryland Relay theo số 711.

Để biết các bản cập nhật COVID-19, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận . Theo dõi Montgomery County trên Facebook @MontgomeryCountyInfo và Twitter @MontgomeryCoMD .

# # #

ID phát hành: 20-455
Liên hệ phương tiện: Mary Anderson 240-777-6507


The 2020 Community Advocacy Institute Offers Free Advocacy Training; Applications Due Friday, Sept. 4

For Immediate Release: Thursday, August 27, 2020

The Montgomery County Community Action Board, the County’s federally designated anti-poverty advisory group, is accepting applications for its Community Advocacy Institute (CAI). The CAI is a free eight-month advocacy training program for Montgomery County residents with household incomes of $56,000 or less. Workshops focus on a variety of topics, including how to work with elected officials, storytelling, research, letter-writing, developing testimony, and key advocacy issues. This year’s program will be virtual, with workshops held completely online. Participants must attend all workshops and complete an advocacy project to graduate. Additional information and a link to the application may be found at montgomerycountymd.gov/communityaction.

The Community Action Board, which provides governance to the County’s Department of Health and Human Services’ Community Action Agency, including Head Start, has conducted the CAI since 2016. There are 66 alumni of the CAI, many of whom have gone on to serve on County advisory groups, nonprofit boards, and have become actively engaged in a variety of advocacy efforts.

Applications must be received by September 4. For more information, please call the Community Action Agency at 240-777-1697. TTY users, please call Maryland Relay at 711.

For COVID-19 updates, visit the County’s COVID-19 website. Follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCoMD.

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

# # #

Release ID: 20-455
Media Contact: Mary Anderson 240-777-6507


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=26729