Chương trình tài trợ Tiểu Thương ‘Reopen Montgomery’ của quận Montgomery vẫn còn nhận đơn ghi danh trực tuyến xin khoản tài trợ tối đa 5.000 đô la để hỗ trợ chi phí đến việc Mở Tiệm Lại


Theo tin của quận Montgomery trong tiểu bang Maryland

Chương trình tài trợ Tiểu Thương ‘Reopen Montgomery’ của quận Montgomery vẫn còn nhận đơn ghi danh trực tuyến xin khoản tài trợ tối đa 5.000 đô la để hỗ trợ chi phí đến việc Mở Tiệm Lại


Chương trình Tài Trợ Tiểu Thương
Tài trợ tối đa $5,000 cho các Chi Phí Liên Quan đến việc bạn Mở Tiệm Lại
Ai có thể nộp đơn?
Bạn cần giấy tờ gì để nộp đơn?
✓ Các doanh nghiệp của quận đang và sẽ phải chịu thêm phí tổn để tuân theo các quy định về việc mở cửa lại của Tiểu Bang và Quận nhằm ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 và duy trì được sức khỏe của cộng đồng. Chương trình Mở Cửa Lại của Quận sẽ hoàn trả những phí tổn các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận đã gánh chịu để mở cửa lại và tuân thủ các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng của Tiểu Bang và Quận. Tổng ngân sách cho chương trình mới là 14 triệu đô la.
✓ Doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận hội đủ điều kiện để nhận tài trợ từ chương trình Mở Cửa Lại Montgomery nếu:
• Chỉ có cơ sở ở trong Quận; hoặc những cơ sở trong Quận có hơn 50% số nhân viên trên tổng số nhân viên của doanh nghiệp, hoặc có 50% của tổng số doanh thu;
• Mướn 100 nhân viên hoặc mướn ít nhân viên hơn tương đương với nhân viên toàn thời gian;
• Có vị thế tốt với Tiểu Bang Maryland; và
• Đủ điều kiện được nhận hoàn trả những chi phí giữa khoảng thời gian từ 16 tháng Ba, 2020 và 30 ngày sau ngày Quận bắt đầu Mở Cửa Lại Giai Đoạn 3; và
• Không dùng khoản tài trợ nào khác của Quận để trang trãi chi phí cho việc mở cửa lại doanh nghiệp.
✓ Các khoản chi tiêu đủ điều kiện từ thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), các rào giữ khoảng cách giao ếp cho đến các bản chỉ dẫn. Danh sách các chi phí cho phép có thể tìm thấy trên mạng.
✓ Đơn mẫu có sẳn bằng ếng Anh và Tây Ban Nha, đơn nộp trên mạng bằng tiếng Anh.신청서 또는 자세한 정보는
Để biết thêm thông n, hoặc cần xin đơn, xin truy cập www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/reopen/


‘Reopen Montgomery Small Business Grants’ Vẫn có sẵn để cung cấp các Khoản hỗ trợ mở lại lên tới $ 5.000

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020

“Chương trình Tài trợ Doanh nghiệp Nhỏ của Montgomery”, được thành lập bởi Hội đồng Quận Montgomery với sự hỗ trợ của Giám đốc điều hành Quận Marc Elrich, đang tiếp tục nhận đơn từ các doanh nghiệp để giúp mở lại các chi phí phát sinh để tuân thủ việc mở cửa trở lại sức khỏe và an toàn của Quận và Tiểu bang các yêu cầu liên quan đến cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID 19. Chương trình trị giá 14 triệu đô la, được khởi động vào tháng 7, đang giúp các doanh nghiệp có được khoản tài trợ có thể lên tới 5.000 đô la.

Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp cho các khoản chi tiêu mà họ đã phát sinh liên quan đến các yêu cầu về sức khỏe và an toàn từ Tiểu bang và Quận để mở lại hoạt động kinh doanh của họ từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 và 30 ngày sau ngày Quận tuyên bố chuyển sang Giai đoạn 3 của việc mở lại. Quận vẫn đang hoạt động theo hướng dẫn mở lại Giai đoạn 2.

Thông tin chi tiết về chương trình và thông tin đăng ký — bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha — có thể được tìm thấy tại https://www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/reopen/ .
Các câu hỏi về chương trình Montgomery Mở lại có thể được gửi qua email đến Reopen@montgomerycountymd.gov .

Chương trình đến nay đã nhận được 2.560 đơn đăng ký. Tại thời điểm này, 287 đơn xin đã được chấp thuận, với khoản trợ cấp trung bình là $ 3,438. Tổng cộng 986.753 đô la đã được chấp thuận cho những người nộp đơn đủ điều kiện và khoảng 13 triệu đô la vẫn có sẵn cho các giải thưởng.

Những người nộp đơn đã nhận được các khoản trợ cấp ít hơn mức tối đa cho phép và những người có thêm chi phí đủ điều kiện có thể đăng ký lại để nhận các khoản trợ cấp bổ sung.

Các doanh nghiệp được yêu cầu đăng ký với Tiểu bang Maryland phải ở “Tình trạng tốt” với Tiểu bang để đủ điều kiện nhận trợ cấp Mở lại Montgomery. Những doanh nghiệp đó có thể kiểm tra “vị thế” của họ thông qua tìm kiếm pháp nhân kinh doanh trên Maryland Business Express tại https://egov.maryland.gov/businessexpress/entitysearch .

Các khoản trợ cấp Mở lại Montgomery dành cho các doanh nghiệp Quận Montgomery đã mua các mặt hàng cần thiết để tuân thủ các yêu cầu của Tiểu bang và địa phương được thiết kế để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lệnh hành pháp của Tiểu bang và Quận yêu cầu một số doanh nghiệp phải đóng cửa hoàn toàn do khủng hoảng sức khỏe và từ đó đã được phép mở cửa trở lại. Các doanh nghiệp không bị yêu cầu đóng cửa, hoặc bị yêu cầu hạn chế một phần hoạt động kinh doanh, cũng có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp và được khuyến khích gửi đơn xin hoàn trả.

Các doanh nghiệp có thể yêu cầu một khoản trợ cấp Reopen Montgomery để hoàn lại cho họ nhiều khoản chi phí, bao gồm cả chi phí trang bị bảo hộ cá nhân; vật liệu để tạo rào chắn, dải phân cách hoặc khu bảo tồn; hệ thống thanh toán không tiếp xúc; vật tư làm sạch; bảng chỉ dẫn; đô gô ngoai trơi; hộp đựng và dụng cụ thực phẩm dùng một lần; và nâng cấp hệ thống HVAC cần thiết để bảo vệ sức khỏe của khách hàng và nhân viên. Biên lai cho các mặt hàng khác có thể được gửi trong danh mục “Khác”, kèm theo lời giải thích tại sao chúng nên được xem xét.

Nếu một công ty đủ điều kiện được thông báo rằng họ đủ điều kiện để được trợ cấp Mở lại Montgomery, thì công ty đó sẽ có năm ngày để tải lên biên nhận đã thanh toán của mình để được xem xét hoàn trả. Đối với người nộp đơn, điều quan trọng là phải có sẵn biên lai để họ có thể hoàn thành đơn xin của mình.

# # #

Đặt ” số đếm ” ở Quận Montgomery! Đảm bảo hoàn thành Điều tra dân số trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư. Nó an toàn, bí mật, dễ dàng và quan trọng. # 2020Census #EveryoneCountsMCMD

ID phát hành: 20-491
Liên hệ phương tiện: Barry Hudson 240-300-7348


‘Reopen Montgomery Small Business Grants’ Still Available to Provide Reopening Assistance Grants of Up to $5,000

For Immediate Release: Thursday, September 10, 2020

The “Reopen Montgomery Small Business Grant Program,” which was created by the Montgomery County Council with the support of County Executive Marc Elrich, is continuing to accept applications from businesses to help with reopening expenses incurred to comply with County and State health and safety reopening requirements related to the COVID 19 health crisis. The $14 million program, which was launched in July, is helping businesses with grants that could be as much as $5,000.

Businesses and nonprofit organizations may be eligible for grants for expenditures they have incurred related to health and safety requirements from the State and County for reopening their business between March 16, 2020, and 30 days following the date when the County declares it is moving to Phase 3 of reopening. The County is still operating under Phase 2 reopening guidelines.

Details on the program and application information—in English and Spanish—can be found at https://www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/reopen/.
Questions about the Reopen Montgomery program can be emailed to Reopen@montgomerycountymd.gov.

The program to date has received 2,560 applications. At this point, 287 applications have been approved, with an average grant of $3,438. A total of $986,753 has been approved for qualified applicants and approximately $13 million remains available for awards.

Applicants who have received grants less than the allowable maximum and who have additional eligible expenses can reapply for additional grants.

Businesses that are required to register with the State of Maryland must be in “Good Standing” with the State to be eligible for Montgomery Reopening grants. Those businesses can check their “standing” through the business entity search on Maryland Business Express at https://egov.maryland.gov/businessexpress/entitysearch.

Montgomery Reopening grants are open to Montgomery County businesses that have purchased items needed to comply with State and local requirements designed to protect the public health.

State and County executive orders required some businesses to close completely due to the health crisis and have since been allowed to reopen. Businesses that were not required to close down, or were required to partially limit business, may also be eligible for grants and are encouraged to submit applications for reimbursement.

Businesses may request a Reopen Montgomery grant to reimburse them for a variety of expenses, including the costs of personal protective equipment; materials to create barriers, dividers or protected areas; contactless payment systems; cleaning supplies; signage; outdoor furniture; disposable food containers and utensils; and upgrades to HVAC systems needed to protect the health of customers and employees. Receipts for other items may be submitted in an “Other” category, with an explanation as to why they should be considered.

If an eligible company is notified that it is eligible for a Reopen Montgomery grant, it will have five days to upload its paid receipts to be considered for reimbursement. For applicants, it is important to have receipts readily available so they can complete their applications.

# # #

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

Release ID: 20-491
Media Contact: Barry Hudson 240-300-7348

Theo tin của quận Montgomery

Chương trình tài trợ ‘Reopen Montgomery’ của quận Montgomery ra mắt vào Thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2020 cho phép các doanh nghiệp nộp đơn ghi danh trực tuyến xin khoản tài trợ có thể lên tới 5.000 đô la để hỗ trợ chi phí khi mở lại


Chương trình tài trợ ‘Reopen Montgomery’ cho doanh nghiệp nhỏ của quận Montgomery ra mắt HÔM NAY, Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020 cho phép các doanh nghiệp gửi đơn ghi danh trực tuyến để mở lại khoản tài trợ hỗ trợ lên tới $ 5.000

Để phát hành ngay lập tức: Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Chương trình tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ của Montgomery Reopen Montgomery do Hội đồng quận Montgomery tạo ra với sự hỗ trợ của quận trưởng Marc Elrich, chính thức ra mắt HÔM NAY, Thứ Tư, ngày 29 tháng 7. Chương trình trị giá 14 triệu đô la này sẽ giúp các doanh nghiệp có được các khoản tài trợ có thể nhiều như vậy 5.000 đô la.

Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp để mở lại các khoản chi tiêu mà họ đã phải gánh chịu liên quan đến các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của tiểu bang và Quận để mở lại hoạt động kinh doanh từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 và 30 ngày sau khi Quận bắt đầu mở lại Giai đoạn 3. Quận vẫn đang hoạt động theo hướng dẫn mở lại Giai đoạn 2.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về chương trình và thông tin ứng dụng bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại https://www.monteimerycountymd.gov/biz-resource/reopen/ . Các câu hỏi về chương trình Reopen Montgomery có thể được gửi qua email đến Reopen@montermoerycountymd.gov .
# # #

Để biết các cập nhật mới nhất về Montgomery, hãy truy cập trang web của Quận và theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontermoeryCountyInfo và Twitter @MontermoeryCountyMD.

ID phát hành: 20-411
Truyền thông Liên hệ: Barry Hudson 240-300-7348


‘Reopen Montgomery Small Business Grant Program’ Launched TODAY, Wednesday, July 29, Enabling Businesses to Submit Online Applications for Reopening Assistance Grants of Up to $5,000

For Immediate Release: Wednesday, July 29, 2020

The “Reopen Montgomery Small Business Grant Program,” which was created by the Montgomery County Council with the support of County Executive Marc Elrich, formally launched TODAY, Wednesday, July 29. The $14 million program will help businesses with grants that could be as much as $5,000.

Businesses and nonprofit organizations may be eligible for grants for reopening expenditures they have incurred related to health and safety requirements from the State and County for reopening their business between March 16, 2020, and 30 days following the date when the County starts Phase 3 reopening. The County is still operating under Phase 2 reopening guidelines.

Details on the program and application information—in English and Spanish—can be found at https://www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/reopen/ . Questions about the Reopen Montgomery program can be emailed to Reopen@montgomerycountymd.gov.
# # #

Put the “count” in Montgomery County! Be sure to complete the Census online, by phone, or by mail. It’s safe, confidential, easy, and important. #2020Census #EveryoneCountsMCMD

For the latest Reopening Montgomery updates, visit the County’s website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCountyMD.

Release ID: 20-411
Media Contact: Barry Hudson 240-300-7348


https://www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/reopen/

Reopen Montgomery Grant Program

Reopen Montgomery Program grants will reimburse Montgomery County businesses and nonprofits for expenses incurred to comply with State and County reopening requirements. Reopening requirements are established to prevent the spread of COVID-19 and maintain public health.

The County Council passed a special appropriation under Resolution 19-523 creating the Reopen Montgomery Program to provide grants of up to $5,000 per applicant. A total of $14M has been appropriated for this program to help County businesses reopen.

Apply
If you have questions about the Reopen Montgomery program, email Reopen@montgomerycountymd.gov.

Because of limited County funds and overwhelming demand, Montgomery County is encouraging businesses throughout the County to explore other forms of Federal and State assistance that may be available. Resources to assist in this search include:

Maryland Relief Wizard
Montgomery County Covid-19 Resources for Businesses
Montgomery County Economic Development Corporation
Please review the eligibility criteria and required documentation below before starting the application.

Prepare to apply

Review the Eligibility Requirements for the program.
If you have locations outside of Montgomery County, you will need to provide the following:
Proof that more than 50% of the business’ employees are located within Montgomery County — proof would consist of a “Certified Payroll Report”, signed and dated by an authorized officer of the company, meaning a list that includes for each employee on its payroll, a unique employee/position identifier number, the employee’s initials, and zip code of business location at which they work,
OR
Proof that more than 50% of the business’ gross sales come from the Montgomery County location(s) – proof would consist of profit and loss statements broken down by location, sales tax reports by location, etc.
Gather receipts for Allowable Expenses that have not been covered by other grants received from Montgomery County.
Be sure to use the legal business name on your application.
Check your taxpayer identification number and be sure it matches the legal business name.
Locate a copy of your Articles of Incorporation or Articles of Organization to upload with your application (not required for Sole Proprietors).
Be sure you are in “Good Standing” with the State of Maryland.
Follow these steps to determine whether your business is in “Good Standing”:

Go to Maryland Business Express
In the “Business Quick Links” section, select “Business Entity Search”.
Enter your business name and select “Search”.
Your business will be listed if you are registered.
Select your business and check under the General Information tab to verify that your business is in Good Standing. It is not necessary to order a copy of your certificate of good standing.
Eligibility Requirements

A business or non-profit organization (to include sole proprietors and independent contractors) is eligible to receive assistance from the Reopen Montgomery Program if it:

has its physical location(s) only in the County; or its County-based locations account for more than 50% of the business’s total number of employees or 50% of the business’s gross sales;
employs 100 or less full-time-equivalent employees ( how to calculate the number of full-time equivalent employees);
has not received financial assistance from the County (including from the Montgomery County Economic Development Corporation) for reopening expenses related to the COVID-19 health crisis; and
has incurred “Reopening Reimbursable Expenditures,” as defined in Paragraph 9, between March 16, 2020, and 30 days following the date when the County starts Phase 3 reopening.
Allowable Expenses

Businesses may request a Reopen Montgomery grant to reimburse the following types of expenses:

Personal Protective Equipment
Materials to create barriers, dividers, protected areas
Contactless payment systems
Cleaning supplies
Signage
Outdoor furniture
Disposable food containers and utensils
Upgrades to HVAC systems needed to protect the the health of customers and employees.
Required Documentation

Receipts will be required with application submission (credit card statements may be provided as proof of payment). Grant amounts will be based on actual, verified expenditures for each business and non-profit organization.

Applicants will be required to provide a copy of their Articles of Incorporation or Articles of Organization (not applicable for sole proprietors).

Application Review Process

Executive staff will review applications based on a rolling random lottery system.

If an application is selected for review, the applicant will receive an email notification to upload required documentation to a secure server. If uploading is not possible, documentation will be requested by encrypted email.

Applications that are not selected for review in a lottery will be added to the next lottery. This process will continue until funding is exhausted.