Các phương tiện di chuyển miễn phí có sẵn cho các cử tri của quận Montgomery khi bỏ phiếu sớm và vào ngày bầu cử


Theo tin của quận Montgomery


Các phương tiện di chuyển miễn phí có sẵn cho các cử tri sớm và vào ngày bầu cử
Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Cư dân Quận Montgomery chọn bỏ phiếu tại các thùng bỏ phiếu hoặc trực tiếp trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu cử được khuyến khích sử dụng nhiều phương tiện di chuyển miễn phí để hỗ trợ hoạt động bỏ phiếu.

Sở Giao thông Vận tải Quận Montgomery (MCDOT) sẽ cho phép đậu xe miễn phí hai giờ trong các khu vực đô thị của Downtown Silver Spring và Downtown Rockville tại các nhà để xe cụ thể nếu người lái xe hiển thị nhãn dán “Tôi đã bỏ phiếu” cho nhân viên nhà xe từ bây giờ cho đến Ngày Bầu cử (Thứ Ba, Tháng 11 . 3). Giờ bỏ phiếu sẽ từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày. Hai giờ đậu xe miễn phí sẽ có sẵn cho những người bỏ phiếu tại các địa điểm sau:
Tòa nhà Hành chính Silver Spring và người đỗ xe tại Quảng trường Thị trấn / Nhà để xe tại 801 Ellsworth Dr. (đối diện ngay với Tòa nhà Civic).
Tòa nhà Văn phòng Điều hành Quận tại 101 Monroe St. ở Rockville và người đỗ xe tại nhà để xe công cộng tiếp giáp với Tòa nhà Văn phòng Hội đồng Quận ở góc Phố Monroe và Phố Jefferson.
Capital Bikeshare sẽ cung cấp các chuyến đi chung xe đạp miễn phí không giới hạn trên những chiếc xe đạp cổ điển cho bất kỳ chuyến đi nào dưới 30 phút cả ngày vào Ngày bầu cử.

Tất cả các công ty xe tay ga điện tử hoạt động tại Quận Montgomery đang cung cấp các chuyến đi miễn phí hoặc giảm giá vào Ngày Bầu cử để hỗ trợ hoạt động bỏ phiếu. Thông tin ưu đãi cụ thể có thể tham khảo tại các liên kết sau: Lyft , Lime and Bird .

Tất cả các dịch vụ xe buýt do MCDOT điều hành tiếp tục cung cấp các chuyến xe miễn phí trong toàn Quận để ứng phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19. Dịch vụ xe buýt Ride On (bao gồm cả Ride On Extra) hiện hoạt động khoảng 80% mức dịch vụ bình thường và tất cả các tuyến đường đã được kích hoạt lại ngoại trừ xe buýt Flex. US29 Flash đã ra mắt vào đầu tháng này giữa Burtonsville và Downtown Silver Spring và hoạt động cứ 7,5 đến 15 phút một lần.

Để biết thông tin về giao thông, hãy theo dõi @MCDOTNow trên Twitter, truy cập trang web của bộ tại montgomerycountymd.gov/mcdot , đăng ký các bản tin MCDOT hoặc đăng ký ‘Go Montgomery!’ Của MCDOT. bản tin.

# # #

ID phát hành: 20-638
Liên hệ phương tiện: Hannah Henn 240-777-8389


Free Transportation Options Available for Early Voters and on Election Day
For Immediate Release: Thursday, October 29, 2020

Montgomery County residents who choose to cast their votes at ballot drop boxes or in person during the early voting period and on Election Day are encouraged to make use of multiple free transportation options to support voting activity.

The Montgomery County Department of Transportation (MCDOT) will allow two hours of free parking in the urban areas of Downtown Silver Spring and Downtown Rockville at specific garages if drivers display their “I Voted” stickers to garage attendants now through Election Day (Tuesday, Nov. 3). Voting hours will be 7 a.m. to 8 p.m. each day. Two hours free parking will be available for those who vote at these locations:
The Silver Spring Civic Building and who park at the Town Square/ Garage at 801 Ellsworth Dr. (directly across from the Civic Building).
The County Executive Office Building at 101 Monroe St. in Rockville and who park at the public parking garage adjacent to the County Council Office Building at the corner of Monroe Street and Jefferson Street.
Capital Bikeshare will provide unlimited free bikeshare rides on classic bikes for any trip under 30 minutes all day on Election Day.

All e-scooter companies operating in Montgomery County are offering free or discounted rides on Election Day to support voting activity. Specific offer information can be found at the following links: Lyft, Lime and Bird.

All bus services operated by the MCDOT continue to provide free rides throughout the County in response to the COVID-19 health crisis. Ride On bus services (including Ride On Extra) now operate about 80 percent of normal service levels and all routes have been reactivated except for the Flex bus. US29 Flash launched earlier this month between Burtonsville and Downtown Silver Spring and operates every 7.5 to 15 minutes.

For transportation information, follow @MCDOTNow on Twitter, visit the department website at montgomerycountymd.gov/mcdot, subscribe to MCDOT news releases or subscribe to MCDOT’s ‘Go Montgomery!’ newsletter.

# # #

Release ID: 20-638
Media Contact: Hannah Henn 240-777-8389


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=28021