Mười Thư viện Công cộng của Quận Montgomery Cung cấp Wi-Fi Công cộng Ngoài trời Miễn phí


Theo tin của quận Montgomery


Mười Thư viện Công cộng Quận Montgomery Cung cấp Wi-Fi Công cộng Ngoài trời Miễn phí

Thứ Hai, ngày 11 tháng 1 năm 2021

Quận Montgomery đã vận dụng tài trợ COVID-19 của liên bang để lắp đặt Wi-Fi công cộng ngoài trời tại 10 địa điểm của Thư viện Công cộng (MCPL): Aspen Hill , Davis (N. Bethesda) , Gaithersburg , Germantown , Maggie Nightingale (Poolesville) , Marilyn Praisner (Burtonsville) , Rockville Memorial , chi nhánh Twinbrook , Wheaton , và White Oak ; và phía trước Tòa nhà Hành chính Mùa xuân Bạc tại Trung tâm Thương mại Cựu chiến binh.

Dịch vụ miễn phí này được cung cấp 24 giờ một ngày tại các bãi đậu xe cạnh các tòa nhà thư viện. Bảo hiểm bổ sung được cung cấp trong khu vực cỏ phía sau chi nhánh Davis, trong công viên từ thư viện đến khu vực sân chơi tại Wheaton, và ở Quảng trường Thị trấn Rockville. Vùng phủ sóng Wi-Fi khác nhau tùy theo vị trí. Khách hàng nên tuân theo các khuyến nghị về an toàn của COVID-19 và được yêu cầu tuân thủ các lệnh điều hành và chỉ thị của Nhân viên Y tế khi sử dụng các dịch vụ.

“Đại dịch COVID-19 đã mang lại nhận thức sâu sắc hơn về tác động của sự chênh lệch kỹ thuật số ngày càng lớn, thường làm mất đi cơ hội của các thành viên cộng đồng tham gia vào các hoạt động quan trọng trong cuộc sống hàng ngày như học tập từ xa, tiếp cận thông tin việc làm và phát triển lực lượng lao động hoặc cập nhật – cập nhật về tin tức và thông tin, ” Quận trưởng Marc Elrich nói. “Công việc của MCPL và Bộ Dịch vụ Công nghệ (DTS) nhằm đảm bảo nguồn tài chính để cung cấp Wi-Fi sẵn có cho nhu cầu sử dụng bên ngoài tại 11 cơ sở của Quận là một bước nữa trong nỗ lực đảm bảo rằng tất cả các thành viên cộng đồng đều có quyền truy cập công bằng vào kết nối đáng tin cậy.”

“Wi-Fi công cộng ngoài trời sẽ cung cấp nhiều nơi hơn cho những người không có Wi-Fi gia đình có thể tiếp cận với thông tin về kiến ​​thức, giáo dục, phát triển lực lượng lao động và sức khỏe cũng như các chương trình và dịch vụ kỹ thuật số mạnh mẽ của Thư viện.” Giám đốc Anita Vassallo nói (Thư viện Công cộng của Quận Montgomery – MCPL).

MCPL và Bộ Dịch vụ Công nghệ (Department of Technology Services – DTS) đã ghi danh nhưng không được cấp COVID-19 của Viện Bảo tàng và Dịch vụ Thư viện. DTS sau đó đã làm việc để tận dụng các khoản tài trợ khác của Đạo luật CARES liên bang COVID-19 để cài đặt truy cập Wi-Fi miễn phí ngoài trời.

“Với sự hỗ trợ của Giám đốc hành chính của Quận, chúng tôi đã suy nghĩ một cách chiến lược về cách chúng tôi có thể tận dụng nguồn tài trợ COVID-19 còn lại của liên bang để giúp các gia đình và doanh nghiệp nhỏ ứng phó với COVID-19,” Giám đốc Thông tin và Giám đốc của Quận Montgomery (Department of Technology Services – DTS) Gail M. Roper nói. “Internet rất cần thiết trong thời kỳ đại dịch và DTS tự hào được hợp tác với MCPL để tìm cách mở rộng quyền truy cập Internet cho những người không có Internet tại nhà. Tôi cũng rất vui khi chi nhánh Poolesville được chọn để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ và cũng sẽ cung cấp nhiều truy cập internet hơn cho vùng nông thôn của Quận Montgomery. ”

10 chi nhánh thư viện được chọn bằng cách phân tích dữ liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ và MCPL. Bảy chi nhánh thư viện đã được lựa chọn bằng cách lập bản đồ dữ liệu Điều tra dân số các vùng lân cận có thu nhập thấp hơn và các hộ gia đình không có internet tại nhà. Trung tâm Nghiên cứu Internet & Công nghệ Pew đã báo cáo rằng tính đến năm 2019, 18 phần trăm người lớn có thu nhập dưới 30.000 đô la không có truy cập Internet tại nhà, so với chỉ 2 phần trăm người lớn có thu nhập trên 75.000 đô la, 85% và 86% Người lớn da đen và gốc Tây Ban Nha sử dụng Internet so với 92% người da trắng. Thu nhập bình quân đầu người trung bình trong các Nhóm Điều tra Dân số do 7 thư viện phục vụ là $ 35.372 và dân số là 27% Da đen và 28% Tây Ban Nha. Ba địa điểm bổ sung (Davis, Rockville và Wheaton Regional) đã được chọn vì trước đại dịch, họ đã tham gia nhiều hơn vào các chương trình kinh doanh nhỏ của MCPL.

“Các chủ doanh nghiệp nhỏ dựa vào Wi-Fi trong Thư viện Công cộng của Quận Montgomery (MCPL) để điều hành công việc kinh doanh của họ đã yêu cầu Quận giúp đỡ và chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ họ,” Trợ lý Giám đốc Hành chính về Phát triển Kinh tế Nhỏ (Assistant Chief Administrative Officer for Small Economic Development) Jerome Fletcher nói. “Các doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi nền kinh tế của Quận và nhiều hơn nữa Wi-Fi công cộng ngoài trời là một cách khác Quận đang cứu trợ các doanh nghiệp nhỏ.”

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ Wi-Fi ngoài trời xin hãy liên hệ với Trợ lý Giám đốc Thư viện Công cộng của Quận Montgomery (MCPL) James Donaldson tại James.Donaldson@montgomerycountymd.gov hoặc 240-777-0030.

Để biết thêm thông tin về các sáng kiến ​​công bằng kỹ thuật số của Quận, hãy liên hệ với Giám đốc ultraMontgomery Mitsuko Herrera tại Mitsuko.Herrera@montgmerycountymd.gov hoặc 240-777-2928.

ID phát hành: 21-020
Liên hệ phương tiện: Judy Stiles 240-463-2442


Ten Montgomery County Public Libraries Offer Free Outdoor Public Wi-Fi

For Immediate Release: Monday, January 11, 2021

Montgomery County has leveraged federal COVID-19 funding to install outdoor public Wi-Fi at 10 Public Library (MCPL) locations: Aspen Hill, Davis (N. Bethesda), Gaithersburg, Germantown, Maggie Nightingale (Poolesville), Marilyn Praisner (Burtonsville), Rockville Memorial, Twinbrook, Wheaton, and White Oak branches; and in front of the Silver Spring Civic Building at Veterans Plaza.

This free service is available 24 hours a day in parking lots adjacent to the library buildings. Additional coverage is provided in grass area behind the Davis branch, in the park from the library to the playground area at Wheaton, and in the Rockville Town Square. Wi-Fi coverage varies by location. Customers are advised to follow COVID-19 safety recommendations and are required to adhere to executive orders and Health Officer directives when using the services.

“The COVID-19 pandemic has brought greater awareness of the impacts of the widening digital disparity, which often deprives community members of opportunities to participate in important daily-life activities such as remote learning, accessing workforce development and employment information or staying up-to-date on news and information,” said County Executive Marc Elrich. “The work of MCPL and the Department of Technology Services (DTS) to secure funding to provide Wi-Fi availability for outside use at 11 County facilities is another step in working to ensure that all community members have equitable access to reliable connectivity.”

“Outdoor public Wi-Fi will provide more places for people without home Wi-Fi to access the Libraries’ early literacy, education, workforce development and health and wellness information and the robust digital programs and services,” said MCPL Director Anita Vassallo.

MCPL and the Department of Technology Services (DTS) applied for but were not awarded an Institute of Museum and Library Services federal COVID-19 grant. DTS then worked to leverage other federal CARES Act COVID-19 grant funding to install the free outdoor Wi-Fi access.

“With the support of the County’s Chief Administrative Officer, we thought strategically about how we could leverage remaining federal COVID-19 funding to help families and small businesses respond to COVID-19,” said Montgomery County Chief Information Officer and Director of DTS Gail M. Roper. “Internet is essential during the pandemic and DTS is proud to work with MCPL to find ways to expand internet access for those that do not have it at home. I am also pleased that the Poolesville branch was selected to support small business owners and will also provide more internet access for rural Montgomery County.”

The 10 library branches were chosen by analyzing U.S. Census and MCPL data. Seven library branches were selected by mapping Census data neighborhoods with lower incomes and households without home internet. The Pew Research Center for Internet & Technology reported that as of 2019, 18 percent of adults with incomes less than $30,000 do not have home internet access, compared to only 2 percent of adults with incomes greater than $75,000, and 85 percent and 86 percent of Black and Hispanic adults use the internet compared to 92 percent of White adults. Median per capita income in the Census Block Groups served by the 7 libraries is $35,372 and the population is 27 percent Black and 28 percent Hispanic. Three additional locations (Davis, Rockville and Wheaton Regional) were selected because prior to the pandemic they had greater participation in MCPL small business programs.

“Small business owners who relied on MCPL indoor Wi-Fi to run their businesses asked the County for help and we were glad to assist them,” said Assistant Chief Administrative Officer for Small Economic Development Jerome Fletcher. “Small businesses are critical to County’s economy recovery and more outdoor public Wi-Fi is another way the County is offering relief to small businesses.”

For more information about the outdoor Wi-Fi services contact MCPL Assistant Director James Donaldson at James.Donaldson@montgomerycountymd.gov or 240-777-0030.

For more information about the County’s digital equity initiatives contact ultraMontgomery Director Mitsuko Herrera at Mitsuko.Herrera@montgmerycountymd.gov or 240-777-2928.

Release ID: 21-020
Media Contact: Judy Stiles 240-463-2442


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=32538