Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ First African Methodist Episcopal từ 1 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều trong các ngày thứ Sáu vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng trong năm 2022


Theo tin của Nourish Now

Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ 1st African Methodist Episcopal từ 1 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều trong các ngày thứ Sáu vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba
mỗi tháng trong năm 2022

WEEKLY FAMILY DISTRIBUTION SCHEDULE
Phân phối Thực phẩm miễn phí cho lái xe Drive By tại nhà thờ 1st African Methodist Episcopal từ 1 giờ chiều vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021.
WHAT: Grab & Go: Boxed Groceries while supplies last. Drive by only.
WHEN: 1ST & 3RD FRIDAYS OF FEBRUARY from 1 pm
WHERE: 1st African Methodist Episcopal, 17620 Washington Grv. Ln Gaithersburg, MD 20877