Trợ giúp về Thuế Miễn phí dành cho Cư dân Quận Montgomery Đủ điều kiện về Thu nhập


Theo tin của quận Montgomery

Lấy hẹn bắt đầu từ ngày 16 tháng Năm.
Gọi số 240-777-1123 hoặc truy cập: montgomerycountymd.gov/cashback
• Chúng tôi hỗ trợ điền hồ sơ cho người đóng thuế thông qua Mã số Thuế Cá nhân
(ITIN). Chúng tôi có thể giúp quý vị lấy ITIN để khai thuế nếu quý vị chưa có.
• Người khai thuế có chứng chỉ hành nghề sẽ điền và hoàn tất hồ sơ thuế cho quý vị mà KHÔNG TÍNH PHÍ.
• Các cuộc hẹn có sẵn dành để chuẩn bị khai thuế cho năm 2018, 2019, 2020 và
2021 của liên bang và tiểu bang và các bản khai thuế sửa đổi.
• Chỉ dành cho các cư dân Quận Montgomery (bao gồm cả những người có ITIN) có
mức thu nhập gia đình tương đương $58,000 hoặc thấp hơn.

LỊCH ĐẶT HẸN

THỨ HAI: 11 giờ sáng- 5 giờ chiều Virtual

THỨ BA: 11 giờ sáng- 5 giờ chiều Rockville

THỨ TƯ: 11 giờ sáng- 5 giờ chiều Rockville

THỨ NĂM: 11 giờ sáng- 5 giờ chiều Rockville

THỨ SÁU: 11 giờ sáng- 5 giờ chiều Virtual

Để yêu cầu địa điểm đặc,vui lòng gọi số 240-777-1123 hoặc gửi email đến VITA@montgomerycountymd.gov
Nếu quý vị sử dụng thiết bị TTY, vui lòng gọi Maryland Relay711.


Trợ giúp về Thuế Miễn phí dành cho Cư dân Quận Montgomery Đủ điều kiện về Thu nhập

Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Chương trình Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện của Cơ quan Hành động Cộng đồng (VITA), chương trình VITA quanh năm duy nhất của Quận, đang cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí cho năm hiện tại (2021), các năm trước (2018 – 2020) và các bản khai thuế đã được sửa đổi. Các cuộc hẹn ảo và trực tiếp có sẵn cho những cư dân có thu nhập hộ gia đình từ $ 58,000 trở xuống.

Bây giờ đến cuối tháng 10, các cuộc hẹn thuế trực tiếp có sẵn từ 11 giờ sáng – 5 giờ chiều. vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm. tại văn phòng Cơ quan Hành động Cộng đồng, được đặt tại 1401 Rockville Pike, Suite 320, ở Rockville. Các cuộc hẹn ảo có sẵn từ 11 giờ sáng – 5 giờ chiều Thứ Hai và thứ Sáu. Hỗ trợ với các ứng dụng Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN) có sẵn vào các ngày Thứ Năm.

Là một phần trong hoạt động trợ giúp về thuế miễn phí của VITA, chương trình liên kết cư dân với các khoản tín dụng thuế có giá trị có thể cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các hộ gia đình. Sự mở rộng mang tính lịch sử của năm nay đối với Tín dụng thuế thu nhập có thu nhập (EITC), Tín dụng thuế cho trẻ em và Bổ sung thu nhập cho các gia đình đang đi làm của Quận (WFIS) đã thêm hàng nghìn đô la tiền hoàn thuế cho các cá nhân và gia đình. Điều này bao gồm những người đóng thuế ITIN đã đủ điều kiện cho EITC của tiểu bang và WFIS của Quận, lần đầu tiên.

Không quá muộn để yêu cầu các khoản tín dụng này. VITA giúp đảm bảo rằng người đóng thuế nhận được tất cả các khoản tín dụng mà họ đủ điều kiện.

Thông tin về các cuộc hẹn sau mùa giải có trên trang web CASHBACK bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Amharic, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Hàn và tiếng Việt. Cư dân hội đủ điều kiện có thể lên lịch hẹn bằng cách gọi số 240-777-1123 hoặc truy cập trang lập lịch HOÀN TIỀN.

Truy cập trang web của Cơ quan hành động cộng đồng để biết thêm thông tin.


Free Tax Help Available for Income-Eligible Montgomery County Residents
For Immediate Release: Thursday, June 30, 2022

The Community Action Agency’s Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program, the County’s only year-round VITA program, is offering free tax help for current year (2021), prior years (2018 – 2020), and amended returns. Virtual and in-person appointments are available for residents with household incomes of $58,000 or less.

Now through the end of October, in-person tax appointments are available from 11 a.m. – 5 p.m. on Tuesdays, Wednesdays, and Thursday. at the Community Action Agency office, which is located at 1401 Rockville Pike, Suite 320, in Rockville. Virtual appointments are available from 11 a.m. – 5 p.m. Mondays and Fridays. Assistance with Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) applications is available on Thursdays.

As part of VITA’s free tax help, the program links residents with valuable tax credits that can provide critical support to households. This year’s historic expansion of the federal and state Earned Income Tax Credit (EITC), Child Tax Credit, and the County’s Working Families Income Supplement (WFIS) added thousands of dollars in tax refunds for individuals and families. This included ITIN taxpayers who were eligible for the state EITC and County WFIS for the first time ever.

It is not too late to claim these credits. VITA helps ensure that taxpayers receive all credits for which they are eligible.

Information about post-season appointments is available on the CASHBACK website in English, Spanish, Amharic, Chinese, French, Korean, and Vietnamese. Eligible residents may schedule an appointment by calling 240-777-1123 or visiting the CASHBACK scheduling page.

Visit the Community Action Agency’s website for more information.

Release ID: 22-377
Media Contact: Mary Anderson 3015297669
Categories: Health


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=41812