Thông Báo của Quận Montgomery Về Quỹ Hỗ Trợ Cho Người Thuê Nhà đủ điều kiện hiện trong Đợt 4 có thể nộp đơn ghi danh


Theo tin của quận Montgomery & BMH

Thông Báo của Quận Montgomery Về Quỹ Hỗ Trợ Cho Người Thuê Nhà đủ điều kiện hiện trong Giai đoạn 4 có thể nộp đơn ghi danh

QUẬN MONTGOMERY
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP
TIÊN THUÊ NHÀ DO ẢNH
HƯỞNG CỦA COVID
Quý vị là cư dân ở Quận Montgomery và đang
gặp khó khăn trả tiền thuê nhà vì COVID?
Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận trợ giúp
tài chính.

QUÝ VI CÓ THỂ HỘI ĐỦ ĐIÊU KIEN, NÊU QUÝ VI:
– GẶP KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH DO ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19
– CÓ TỔNG THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH TÍNH THEO KHAI THUẾ NĂM
2020 HOẶC NĂM 2021 HOẶC CỦA 30 NGÀY TRƯỚC THỜI ĐIỂM NỘP
ĐƠN Ở MỨC TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC ÍT HƠN 50% MỨC THU NHẬP
TRUNG VỊ KHU VỰC (AMI)
– CƯ NGỤ Ở QUẬN MONTGOMERY TỪ THÁNG 8 NĂM 2021

Quận Montgomery – Chương trình Trợ giúp Tiền thuê
nhà do ảnh hưởng của COVID
Các Câu hỏi Thường gặp
Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS) Quận Montgomery hiện đang nhận đơn cho đợt 4 của Chương trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID (CRRP). Vui lòng tham khảo phần trả lời dành cho các câu hỏi

thường gặp dưới đây. Tìm hiểu thêm thông tin và nộp đơn tại đường dẫn (link): www.mc311.com/rentrelief.

Tôi gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà. Hiện có nguồn trợ giúp nào không?

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID, quý vị có thể được nhận trợ giúp. Vui lòng điền đơn trực tuyến TẠI ĐÂY. Nếu quý vị không thể tự điền đơn trực tuyến hoặc nhân viên của công ty quản lý bất động sản/chủ nhà không thể hỗ trợ điền đơn, vui lòng gọi 311 tại số (240-777-0311) để nhờ giúp đỡ. Một nhân viên thuộc Quận Montgomery hoặc nhân viên của tổ chức hợp tác với Quận sẽ gọi điện thoại lại cho quý vị để hướng dẫn điền đơn.

Làm thế nào để tôi nộp đơn?

Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến qua trang web Chương trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID (CRRP) tại www.mc311.com/rentrelief. Quý vị sẽ phải trả lời các câu hỏi về tác động của COVID đối với gia đình mình và một số câu hỏi về các thành viên gia đình, mức thu nhập và tiền thuê nhà. Vui lòng chuẩn bị và tải (upload) đầy đủ các giấy tờ liên quan cũng như thông tin về chủ nhà của quý vị. Vui lòng lưu ý: Quý vị phải có một địa chỉ email để điền đơn. Nếu quý vị chưa có địa chỉ email, vui lòng tạo lập một địa chỉ email hoặc nhờ chủ nhà/công ty quản lý bất động sản hay bất kỳ ai có thể giúp đỡ quý vị làm việc này.

Tôi không có internet và cũng không thể nhờ chủ nhà/công ty quản lý bất động sản giúp điền đơn. Vậy làm thế nào để tôi nộp đơn?

Nếu quý vị không có internet hoặc cần một sự sắp xếp đặc biệt để hoàn tất đơn/hồ sơ, quý vị có thể gọi MC 311 tại số (240-777-0311) để yêu cầu một đại diện của Quận Montgomery hoặc một tổ chức hợp tác với Quận Montgomery gọi điện và hỗ trợ quý vị nộp đơn. MC 311 sẽ thu thập các thông tin cơ bản của quý vị và sau đó một đại diện của chương trình sẽ liên lạc với quý vị để giúp điền đơn.

Có thời hạn nộp đơn hay không?

Có, chương trình sẽ chỉ nhận đơn trong 45 ngày tính từ ngày cổng thông tin của chương trình hoạt động. Vui lòng lưu ý: Chỉ có đơn của các hộ gia đình có thu nhập tương đương hoặc ít hơn 50% Thu nhập Trung vị Khu vực (AMI) mới được cứu xét. Chúng tôi sẽ không xem xét đơn của các hộ gia đình có thu nhập cao hơn. Bên cạnh đó, do quỹ trợ giúp có hạn, chúng tôi không thể bảo đảm hỗ trợ cho tất cả các hộ nộp đơn.

Ai đủ điều kiện tham gia Chương trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID (CRRP) – Đợt 4? �

Các hộ gia đình muốn tham gia chương trình CRRP cần đáp ứng đủ các yêu cầu tối thiểu dưới đây: Các thành viên trong hộ gia đình phải:
– gặp khó khăn về tài chính liên quan đến COVID‐19,
– có tổng thu nhập hộ gia đình tính theo khai thuế năm 2020 hoặc năm 2021 hoặc của 30 ngày trước ở mức tương đương hoặc ít hơn 50% AMI,
– đã cư ngụ ở Quận Montgomery ít nhất từ tháng 8 năm 2021,
– có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà một cách chính thức hoặc không chính thức và
– chưa trả tiền thuê nhà ít nhất hai tháng.

Có yêu cầu có quốc tịch Mỹ hay không? Có yêu cầu cung cấp Số An sinh Xã hội khi nộp đơn không?

Không, không yêu cầu giấy tờ cho biết tình trạng pháp lý (diện di trú). Nguồn tài trợ cho chương trình CRRP đến từ ngân sách dành cho dự luật kích thích kinh tế và giảm nhẹ tác động của đại dịch COVID đã được Quốc hội thông qua. Vì đây là hỗ trợ khẩn cấp nên không đòi hỏi giấy tờ về tình trạng pháp lý (diện di trú) của gia đình. Tương tự, cũng không yêu cầu cung cấp số an sinh xã hội.

“Khó khăn về tài chính” được hiểu như thế nào?

Khó khăn về tài chính liên quan đến hoặc do Covid-19 gây ra có thể thể hiện ở nhiều hình thức. Ví dụ, quý vị có thể bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm giờ làm. Hoặc quý vị có thể buộc phải thôi việc để trông nom con cái, chăm sóc người thân bị bệnh hoặc chính quý vị phải nằm viện. Mẫu đơn có dành chỗ để quý vị có thể giải thích chính xác về tác động của đại dịch Covid-19 đối với bản thân và gia đình mình.

AMI là gì và làm thế nào để biết được thu nhập của tôi thấp hơn 50% của AMI?

AMI là Thu nhập Trung vị Khu vực. Mức này được tính bằng cách xem xét thu nhập “ở vị trí giữa” của tất cả các hộ gia đình trong vùng. Bảng dưới đây liệt kê mức tổng thu nhập tối đa hàng tháng và hàng năm.
Số người
trong Gia
đình
Tổng Thu nhập Tối đa Hàng
tháng của Hộ gia đình
50% AMI
Tổng Thu nhập Tối đa Hàng năm của
Hộ gia đình
50% AMI
1 4.154 Mỹ kim ($4,154) 49.850 Mỹ kim ($49,850)
2 4.746 Mỹ kim ($4,746) 56.950 Mỹ kim ($56,950)
3 5.338 Mỹ kim ($5,338) 64.050 Mỹ kim ($64,050)
4 5.929 Mỹ kim ($5,929) 71.150 Mỹ kim ($71,150)
5 6.404 Mỹ kim ($6,404) 76.850 Mỹ kim ($76,850)
6 6.879 Mỹ kim ($6,879) 82.550 Mỹ kim ($82,550)
7 7.354 Mỹ kim ($7,354) 88.250 Mỹ kim ($88,250)
8 7.829 Mỹ kim ($7,829) 93.950 Mỹ kim ($93,950)

Tôi cần phải khai báo loại thu nhập nào và cần phải cung cấp giấy tờ gì để chứng minh?

Người nộp đơn phải trình báo chính xác tổng số thành viên trong hộ gia đình và tổng thu nhập của tất cả các thành viên từ 18 tuổi trở lên mà không phải là sinh viên đang đi học toà thời gian. Thu nhập khai trong đơn phải giống như tổng thu nhập của hộ gia đình trong hồ sơ khai thuế năm 2020 hoặc năm 2021 hoặc tổng thu nhập (trước thuế hoặc trước khi khấu trừ) trong 30 ngày trước ngày nộp đơn. Thu nhập được trình báo có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những loại sau: Lương bổng, phúc lợi an sinh xã hội, tiền trợ cấp hoặc lương hưu, trợ cấp công cộng, trợ cấp thất nghiệp, thu nhập lợi tức hoặc tiền chu cấp nuôi con. Thu nhập của 30 ngày trước ngày nộp đơn có thể chứng minh bằng phiếu lương (pay stubs), bản sao kê ngân hàng (bank statements), thư xác nhận của hãng sở – nơi làm việc hoặc giấy tự xác nhận thu nhập.

Liệu tôi có hội đủ điều kiện nếu tôi đã thay đổi chỗ ở từ tháng 8 năm 2021?

Có, miễn là quý vị vẫn còn nghĩa vụ trả tiền thuê nhà và vẫn cư ngụ ở Quận Montgomery kể từ tháng 8 năm 2021 hoặc trước đó. Nếu quý vị đã chuyển sang một chỗ ở mới cùng trong Quận Montgomery sau thời điểm này (tháng 8/2021) thì vẫn đủ điều kiện nộp đơn xin trợ giúp tiền thuê nhà ở địa chỉ hiện đang cư ngụ, miễn là quý vị vẫn có nghĩa vụ trả nợ.

Tôi có thỏa thuận với một người bạn/thành viên trong gia đình về việc trả một phần chi phí sinh hoạt chung của hộ gia đình nhưng không có hợp đồng thuê nhà của riêng tôi. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp không?

Quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp một khi quý vị vẫn còn nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, ngay cả trong trường hợp quý vị chỉ có hợp đồng thuê nhà không chính thức. Người nhận tiền thuê nhà của quý vị sẽ xác nhận bằng văn bản về số tiền quý vị phải trả hàng tháng và số tiền quý vị đã trả hoặc còn thiếu nợ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể hỗ trợ quý vị trả tiền thuê nhà nếu như quý vị có quan hệ huyết thống hoặc kết hôn với chủ nhà và người đó sở hữu căn nhà.

Tôi nhận được trợ cấp trả tiền thuê nhà từ chương trình trợ cấp gia cư (Phiếu Lựa chọn Nhà ở),Chương trình Trợ cấp Tiền thuê nhà, v.v.), tôi có đủ điều kiện nộp đơn không?

Có. Quý vị vẫn đủ điều kiện nộp đơn, tuy nhiên chương trình chỉ có thể hỗ trợ phần tiền thuê nhà mà quý vị có nghĩa vụ chi trả. Chúng tôi khuyến khích quý vị thông báo cho cơ quan trợ cấp gia cư biết về thay đổi thu nhập để nghĩa vụ trả tiền thuê nhà của quý vị được điều chỉnh tương ứng.

Tôi có thể được nhận bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo ngân quỹ chương trình CRRP tại thời điểm xem xét đơn, hộ gia đình có thu nhập ở mức 30% Thu Nhập Trung vị Khu vực (AMI) hoặc ít hơn có thể được hỗ trợ toàn bộ số tiền thuê nhà còn nợ. Ngoài ra, còn được nhận tối đa tới 2.000 Mỹ kim ($2,000) để thanh toán tiền nợ dịch vụ tiện ích trong tổng cộng18 tháng, bao gồm cả những hỗ trợ đã nhận được từ Đợt 3 của chương trình CRRP này. Các hộ gia đình có thu nhập ở mức từ 31% đến 50% của Thu nhập Trung vị Khu vực có thể được nhận một trong hai mức hỗ trợ này, tùy theo mức nào ít hơn
1) tổng số tiền hỗ trợ là 12.000 Mỹ kim ($12,000) hoặc
2) 18 tháng trợ cấp, bao gồm cả hỗ trợ nhận được trong Đợt 3 của chương trình CRRP
này. Các khoản hỗ trợ này chỉ dành để trả tiền thuê nhà và có tính đến tất cả các khoản hỗ trợ trước đây đã nhận được từ chương trình CRRP hoặc các khoản hỗ trợ khác của địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang giúp chi trả tiền thuê nhà do chịu tác động của COVID. Đơn của các hộ gia đình có thu nhập nhiều hơn mức 50% của AMI sẽ không được cứu xét.

Tôi đã nhận được trợ giúp trong các đợt trước đây của chương trình CRRP nhưng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc chi trả tiền thuê nhà. Tôi có thể được trợ giúp thêm không?

Có. Ngay cả khi quý vị đã nhận tiền trợ cấp của Chương Trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID trong các đợt trước đây, quý vị vẫn đủ điều kiện tiếp tục nộp đơn để xin thêm tiền trợ cấp cho đến khi chạm mức hạn định của chương trình. Nếu quý vị đã được nhận tiền trợ cấp trong đợt hiện tại (đợt 4), quý vị không nên nộp đơn lại.

Đơn/hồ sơ sẽ được giải quyết như thế nào? Sẽ theo nguyên tắc “nộp trước-được giải quyết trước”?

Không, các đơn sẽ không được giải quyết theo nguyên tắc “nộp trước-được giải quyết trước”. Thay vào đó, các đơn sẽ được ưu tiên cứu xét căn cứ vào nhu cầu (mức độ khó khăn) của hộ gia đình. Khi lựa chọn đơn để cứu xét, chương trình sẽ tính đến các yếu tố như thủ tục trục xuất của tòa án, thu nhập hộ gia đình và vị trí địa lý.

Tôi sẽ được nhận tiền trực tiếp?

Trong đa số các trường hợp, tiền trợ cấp được chuyển thẳng cho chủ sở hữu bất động sản/chủ nhà để khấu trừ vào hóa đơn tiền thuê nhà của quý vị. Nếu không phối hợp được với chủ nhà, chúng tôi có thể chuyển tiền trực tiếp tới quý vị.

Tôi cần phải nộp các loại giấy tờ nào?

Quý vị cần phải có các giấy tờ sau đây để hoàn tất đơn/hồ sơ của mình:

□Giấy tờ Tùy thân có hình/ảnh: Bản sao bằng lái xe, hộ chiếu hoặc một loại giấy tờ chính thức khác (có hình/ảnh) của mỗi thành viên gia đình là người trưởng thành.

□Xác nhận Địa chỉ/Nơi cư trú: Quý vị phải nộp giấy tờ chứng minh cư ngụ tại địa chỉ quý vị điền trong đơn xin trợ cấp. Quý vị có thể nộp bản sao kê ngân hàng, thư từ liên lạc qua đường bưu điện, hóa đơn dịch vụ tiện ích hoặc giấy tờ khác để chứng minh địa chỉ của mình.

□Xác minh Thu nhập: Quý vị phải nộp giấy tờ và/hoặc giấy tự xác nhận tổng thu nhập của gia đình quý vị không vượt quá mức hạn định tính theo quy mô gia đình của chương trình CRRP. Giấy chứng nhận có thể là hồ sơ khai thuế năm 2020 hoặc năm 2021, phiếu lương, thư xác nhận của hãng sở – nơi làm việc, giấy trợ cấp thất nghiệp hoặc giấy tự chứng thực/chứng nhận. Mẫu/Giấy tự chứng nhận hiện sẵn có trên trang web của chương trình. Quý vị cũng phải nộp bản sao kê mới nhất của tất cả các tài khoản ngân hàng của các thành viên gia đình.

□Xác nhận Tiền thuê nhà Quý vị phải nộp giấy tờ chứng minh nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, quá trình chi trả và số tiền thuê nhà còn thiếu nợ. Các giấy tờ này có thể lấy từ sổ sách của chủ nhà cho thuê, hợp đồng thuê nhà, hoặc chứng từ khác nhằm đáp ứng đủ thông tin theo yêu cầu một cách riêng biệt hoặc kết hợp.

□Giấy tờ của Chủ nhà: Chủ nhà của quý vị được yêu cầu ghi danh trong hệ thống đăng ký
dành cho nhà cung cấp dịch vụ (vendor) của Quận Montgomery và cung cấp giấy tờ chứng
thực các thông tin về việc cho thuê nhà và số tiền thuê nhà, trong đó có mức giá thuê nhà hàng tháng và số tiền người thuê còn thiếu nợ.

□Chứng nhận Thu nhập và Hội đủ điều kiện của Người thuê nhà (có thể tìm thấy trên trang web và trong đơn/hồ sơ)

Tôi không có thư xác nhận của hãng sở – nơi làm việc hoặc tôi tự kinh doanh hoặc tôi không có công việc ổn định. Tôi cần làm gì để xác minh thu nhập của mình?
Quý vị có thể tải (upload) giấy tự chứng nhận lên cổng thông tin khi nộp đơn. Giấy tự chứng nhận gồm có thông tin về việc làm/thu nhập của quý vị trước COVID và thông tin về việc làm/thu nhập hiện tại của quý vị. Vui lòng tham khảo hướng dẫn điền mẫu/đơn tự xác nhận.

Tôi sẽ phải khai báo về số tiền trợ cấp này khi khai thuế?�

Không, trong hầu hết các trường hợp tiền trợ cấp sẽ chuyển thẳng cho chủ sở hữu bất
động sản để khấu trừ vào hóa đơn tiền nhà của quý vị. Chủ nhà cần phải khai báo thu nhập cho thuê nhà vào mục thanh toán thuê nhà.

Làm thế nào để biết tôi được nhận tiền trợ cấp?

Một nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ liên lạc với quý vị qua điện thoại, email và/hoặc bằng thư gửi qua đường bưu điện để cho biết họ bắt đầu xem xét đơn xin trợ cấp của quý vị. Nếu như quý vị được chấp thuận cho nhận tiền trợ cấp, nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ thay đổi tình trạng hồ sơ của quý vị và quý vị có thể thấy được khi đăng nhập (log in) vào tài khoản nộp đơn của mình. Hầu hết các trường hợp, tiền trợ cấp được chuyển thắng cho chủ nhà. Chương trình CRRP cũng sẽ gửi thư qua đường bưu điện đến quý vị và chủ nhà cho thuê để thông báo chi tiết về số tiền trợ cấp.

Tôi có phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp này không?

Không, số tiền này không phải là một khoản cho vay. Quý vị sẽ không phải hoàn trả lại cho Quận Montgomery.

Chủ nhà cho thuê yêu cầu tôi phải dọn đi ngay lập tức nếu như tôi không thể trả đủ tiền. Tôi sẽ phải dọn đi đâu?

Quý vị chỉ phải dọn đi khi có yêu cầu của cảnh sát Quận Montgomery theo lệnh trục xuất của tòa án. Vui lòng liên lạc Văn phòng Phụ trách Các Vấn đề của Chủ nhà cho thuê và Người thuê nhà tại số 240-777-0311 và Sở Cảnh sát Quận Montgomery tại số 301-279-8000 trong trường hợp quý vị cho rằng chủ nhà đang ép buộc quý vị dọn đi một cách bất hợp pháp. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang web Sở Gia cư và Các Vấn đề Cộng đồng
(DHCA) COVID-19.

Tôi nhận được giấy triệu tập của Tòa án yêu cầu tham gia điều trần về trục xuất, tôi nên làm gì?

Quý vị nên đến tòa dự phiên điều trần và cho thẩm phán biết rằng quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp theo Chương trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID. Quý vị cũng có thể xem thông tin tại trang web Sở Gia cư và Các Vấn đề Cộng đồng (DHCA) COVID-19.

Tôi nên trình bày nội dung gì trong văn bản trình bày về tác động của Covid?

Văn bản này phải trình bày rõ ràng những khó khăn về tài chính mà đại dịch COVID-19 gây ra cho hộ gia đình của quý vị. Hãy ghi rõ những thiệt hại về thu nhập nếu hộ gia đình của quý có những tổn thất đáng kể hoặc gặp phải những khó khăn về tài chính khác trong thời gian đại dịch. Văn bản này cần phải có thông tin về mức thu nhập trước đại dịch và mức thu nhập hiện tại nếu quý vị không thể cung cấp giấy tờ phản ánh thu nhập
của hộ gia đình.

Tôi đã quên gửi kèm giấy tờ liên quan khi nộp đơn/hồ sơ. Tôi có thể bổ sung giấy tờ được không?

Không, sau khi quý vị nộp đơn, quý vị không thể chỉnh sửa được nữa. Tốt nhất nên chờ cho đến khi nhân viên phụ trách hồ sơ liên lạc với quý vị trừ khi tình trạng trục xuất (ra khỏi chỗ ở thuê) của quý vị đã thay đổi hoặc quý vị cần cập nhật thông tin liên lạc. Nếu tình trạng của quý vị đã thay đổi hoặc quý vị cần cập nhật thông tin liên lạc, vui lòng gửi thông tin cập nhật đến địa chỉ email: hss@montgomerycountymd.gov.

Tôi có thể bổ sung số tháng tôi còn nợ tiền thuê nhà sau khi đã nộp đơn/hồ sơ?�

Không, quý vị không thể chỉnh sửa đơn/hồ sơ sau khi đã nộp. Tuy nhiên, quý vị có thể cung cấp thông tin cập nhật khi nhân viên phụ trách xem xét đơn/hồ sơ của quý vị.

Tôi đã thay đổi chỗ ở sau khi nộp đơn. Tôi vẫn có thể đủ điều kiện được nhận trợ cấp phải không?

Quý vị vẫn còn cư ngụ trong Quận Montgomery và thời gian ít nhất tính từ tháng 8 năm 2021 thì quý vị vẫn đáp ứng được yêu cầu về cư trú tại địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể trả số tiền nợ thuê nhà ở địa chỉ hiện tại của quý vị. Nếu quý vị thay đổi chỗ ở sau khi nộp đơn, chúng tôi không thể trả bất cứ khoản tiền nợ thuê nhà nào theo địa chỉ cũ. Đồng thời, quý vị chỉ sẽ được đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp khi quý vị nợ chủ nhà ít nhất 1.000 Mỹ kim ($1,000) ở địa chỉ hiện tại.

Tôi cần trợ giúp để chi trả các dịch vụ tiện ích. Tôi có thể được hỗ trợ không?

Có, nếu quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình CRRP, quý vị có thể được trợ cấp tối đa 2.000 Mỹ kim ($2,000) để thanh toán các khoản nợ dịch vụ tiện ích. Tuy nhiên, tổng số tiền quý vị có thể nhận được phụ thuộc vào tổng thu nhập hộ gia đình, số dư (số tiền còn nợ) hóa đơn dịch vụ tiện ích và số tháng trợ cấp mà quý vị đủ điều kiện. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị nộp đơn xin hỗ trợ dịch vụ tiện ích thông qua Văn phòng Chương trình Năng lượng Gia đình của chúng tôi nếu quý vị hội đủ điều kiện.

Tôi cần phải chuyển đi nhưng không có tiền để tìm nơi ở mới. Chương trình có thể giúp?

Ngân quỹ của chương trình CRRP có thể được sử dụng để giúp thanh toán tiền đặt cọc và tối đa ba tháng tiền thuê nhà nếu quý vị đáp ứng được các yêu cầu của chương trình. Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp từ chương trình CRRP, vui lòng cung cấp thông tin và phối hợp với nhân viên phụ trách đơn/hồ sơ của quý vị về vấn đề chuyển chỗ ở.
Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp từ chương trình CRRP, chúng tôi có thể hỗ trợ tài chính để chi trả các chi phí chuyển nhà và lưu kho, tiền đặt cọc và tiền thuê nhà tháng đầu tiên. Nếu đây là nhu cầu chuyển nhà không liên quan đến COVID hoặc cần gấp về thời gian, hãy gọi 311 và yêu cầu hỗ trợ tiền đặt cọc/ chuyển nhà.

Nhân viên phụ trách hồ sơ/đơn của tôi đã liên lạc với tôi. Tôi có cần hồi đáp?

Có, vui lòng hồi đáp/liên lạc nhân viên phụ trách hồ sơ/đơn của quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu quý vị không hồi đáp, rủi ro có thể là: Hồ sơ/đơn sơ của quý vị có thể bị từ chối. Nhân viên phụ trách hồ sơ muốn giải quyết hồ sơ/đơn nhanh nhất có thể, vì vậy các trao đổi của quý vị sẽ giúp họ đưa ra quyết định sớm hơn về trường hợp của quý vị. Nếu nhân viên phụ trách đang xem xét hồ sơ của quý vị, hãy để ý theo dõi email hay điện thoại, tùy thuộc vào hình thức thông tin liên lạc nào quý vị đã cung cấp trong hồ sơ/đơn.

Chủ nhà muốn giúp tôi nộp đơn. Họ có thể làm gì?

Chủ nhà của quý vị có thể giúp thu thập các giấy tờ liên quan, quét (scan) chúng và hoàn tất đơn/hồ sơ của quý vị. Chủ nhà của quý vị cũng có thể tự nộp đơn/hồ sơ để hỗ trợ cho trường hợp của quý vị. Chúng tôi khuyến khích họ nộp đơn tại trang web: mc311.com/rentrelief.

Liệu chủ nhà cho thuê có thể nhận được tiền trợ cấp cho người người thuê nhà trong trường hợp người này từ chối điền thông tin vào phần dành cho mình trong đơn/hồ sơ xin trợ cấp hoặc trong trường hợp người này đã dọn đi?

Rất tiếc là không. Mặc dù chúng tôi có thể giải quyết hồ sơ ngay cả khi không có sự tham gia của chủ nhà, chúng tôi vẫn luôn cần nhận được giấy tờ liên quan của người thuê nhà mới có thể xem xét trợ giúp. Thêm nữa, vào thời điểm được nhận trợ cấp, người thuê nhà vẫn phải đang cư ngụ tại địa điểm thuê đã ghi trong đơn/hồ sơ. �

Tôi có thể xem đơn/hồ sơ của tôi bằng cách nào?

Hãy truy cập (xem) đơn/hồ sơ của quý vị tại trang web của chúng tôi: www.mc311.com/rentrelief

Tôi phải làm gì khi không thể mở được trang web?

Quý vị lưu ý hãy dùng Google Chrome thay vì Internet Explorer. Quý vị cũng có thể dùng Firefox hoặc Microsoft Edge.
*Thông tin này được cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Quận Montgomery, MD
Chương trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh
hưởng của COVID
Danh sách Giấy tờ cần nộp
Bản sao băng lái xe HOAC
Bản sao thẻ căn cước do tiểu bang câp HOAC
Bản sao ho chiêu HOAC
Mot loai giây tờ tùy thân chính thức khác (có hình/ảnh) của môi thành
viên là người trưởng thành trong gia đình
Quý vi phải nop giây tờ chứng minh cư ngu tai đia chỉ điên trong đơn xin trợ
giúp và đã sinh sông ở Quan Montgomery ít nhât từ tháng 8 năm 2021. Quý vi
có thể nop bản sao kê ngân hàng, thư từ liên lac qua đường bưu đien, hóa đơn
dich vu tien ích hoac giây tờ khác có thể xác nhan đia chỉ của quý vi.
Giây tờ Tùy thân có hình/ảnh
Xác nhan Đia chỉ/Nơi cư trú
Xác minh Thu nhap
Nộp đơn Ngay bây giờ: www.mc311.com/rentrelief
Quý vị vui lòng chuẩn bị và tải (upload) đủ các giấy tờ
dưới đây khi nộp đơn.
Thông tin Thuê nhà
Quý vi phải nop giây tờ thể hien nghıã vu trả tiên thuê nhà của mình, quá trình
chi trả và các khoản tiên thuê nhà còn thiêu nợ. Các giây tờ này có thể lây từ
sổ sách của chủ nhà cho thuê, hợp đông thuê nhà, hoac kêt hợp các chứng từ,
văn bản khác nhăm đáp ứng đủ thông tin theo yêu câu.


CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP TIỀN THUÊ NHÀ VÌ COVID
QUẬN MONTGOMERY

Giúp người thuê nhận được trợ cấp trả tiền thuê nhà lên đến $12,000 cho mỗi
gia đình. Người nộp đơn cần sự hỗtrợcủa chủ nhà.

-ĐIỀN ĐƠN QUA TRANG MẠNG CỦA CHỦ NHÀ
-THÔNG BÁO CHO NGƯỜI THUÊ BIẾT TRỢ GIÚP CÓ SẲN
-XÁC MINH DỮ LIỆU TRONG ĐƠN CỦA NGƯỜI THUÊ NHÀ
-GIÚP NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐIỀN ĐƠN; CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET

ĐỂ ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ, CHỦ NHÀ PHẢI ĐỒNG Ý:
-HỦY BỎ TIỀN PHẠT TRẢ CHẬM, TIỀN PHẠT, TIỀN LỜI VÀ LỆ PHÍ VỀ PHÁP LÝ;
-HỦY BỎ BẤT CỨ LỊNH TRỤC XUẤT NÀO HIỆN CÓ VÀ KHÔNG ĐƯỢC THƯA KIỆN ĐỂ ĐUỔI NHÀ TRONG LÚC NHẬN ĐƯỢC TIỀN TÀI TRỢ/CHO ĐẾN 30 NGÀY SAU ĐÓ;
-ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THÊM 90 NGÀY NẾU HỢP ĐÔNG HẾT HẠN

ĐỪNG CHẦN CHỜ, LÀM ĐƠN NGAY!
WWW.MC311.COM/RENTRELIEF


Quận Montgomery Mở lại Giai đoạn Bốn của Chương trình Giảm Tiền Thuê nhà COVID-19; Các ứng dụng chưa hoàn chỉnh trước đây và các ứng dụng mới sẽ được chấp nhận

Thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2022

Bắt đầu từ hôm nay, giai đoạn thứ tư của chương trình giảm tiền thuê nhà COVID-19 sẽ mở lại cho các đơn đăng ký từ những người thuê nhà đủ điều kiện của Quận Montgomery, những người không hoàn thành đầy đủ đơn đăng ký đã nộp trước đó của họ hoặc đang tìm cách gửi đơn đăng ký mới để được xem xét. Hạn chót trước đó là ngày 30 tháng 6. Chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người thuê nhà gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19. Chương trình do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Quận (DHHS) quản lý.

“Tôi vui mừng thông báo về việc mở lại chương trình cứu trợ tiền thuê nhà. Chúng tôi có thêm ngân quỹ để phân phối, và chúng tôi biết rằng nhu cầu hỗ trợ này vẫn chưa hết, ”Giám đốc điều hành Quận Montgomery Marc Elrich cho biết. “Tác động của đại dịch này sẽ ở với chúng tôi trong một thời gian khá dài, vì vậy tôi kêu gọi những cư dân đủ điều kiện có nhu cầu đừng trì hoãn và nộp đơn ngay hôm nay.”

Chương trình giảm tiền thuê nhà được khởi động vào tháng 5 năm 2020 và tính đến ngày 24 tháng 7, đã phân phối 79,1 triệu đô la hỗ trợ tài chính. Nguồn vốn cho giai đoạn thứ tư được cung cấp bởi các quỹ Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp của Bộ Tài chính Hoa Kỳ dưới dạng phân bổ trực tiếp cho Quận và với tư cách là người nhận tài trợ phụ cho Bang Maryland.

Dựa trên số lượng đơn đăng ký nhận được cho đến thời điểm hiện tại cho giai đoạn thứ tư, người ta dự đoán rằng sẽ có thêm quỹ trong chương trình để hỗ trợ những cư dân đủ điều kiện. Đơn xin sẽ tiếp tục được xử lý dựa trên các yếu tố ưu tiên bao gồm thu nhập, rủi ro trục xuất và vị trí địa lý.

Truy cập www.mc311.com/rentrelief để đăng ký trực tuyến hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện có để tiếp tục đăng ký đã bắt đầu trước đó. Nếu ai đó đã nộp đơn, đừng đăng ký lại.

Nếu trước đó ai đó đã đăng ký thiết lập tài khoản trực tuyến hoặc bắt đầu đăng ký trước thời hạn trước đó, họ có thể đăng nhập vào tài khoản của họ để tiếp tục đăng ký. Không cần phải nộp đơn đăng ký khác. Xin lưu ý rằng chỉ những ứng dụng đã gửi mới được xem xét để được hỗ trợ.

Người dân đã nộp hồ sơ có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ thông qua cổng thông tin trực tuyến. DHHS tiếp tục xử lý các trường hợp hàng ngày. Sau khi một trường hợp được chỉ định, người nộp đơn sẽ nhận được phản hồi từ một nhân viên phụ trách được chỉ định qua email, thư hoặc điện thoại.

Một địa chỉ email là cần thiết để hoàn thành đơn đăng ký. Nếu ai đó không có địa chỉ email, chúng tôi đặc biệt khuyến khích họ thiết lập một địa chỉ hoặc kết nối với người quản lý bất động sản / chủ nhà, người có thể đăng ký thay mặt họ. Những người trong các hộ gia đình không có truy cập internet hoặc những người cần hỗ trợ điền đơn xin vui lòng gọi số 311 (240-777-0311) để được kết nối với nhân viên hoặc đối tác của Quận để được hỗ trợ điền đơn.

Những người thuê nhà đang đối mặt với tình trạng mất nhà ở ngay lập tức nên gọi số 311 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối để được kết nối với Dịch vụ Ổn định Nhà ở của DHHS. Để có thêm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về chương trình giảm tiền thuê nhà, hãy truy cập www.mc311.com/rentrelief .

ID phát hành: 22-408
Liên hệ Phương tiện: Mary Anderson 3015297669
Danh mục: Sức khỏe


Montgomery County Reopens Fourth Phase of COVID-19 Rent Relief Program; Previously Incomplete and New Applications Will Be Accepted
For Immediate Release: Wednesday, July 27, 2022

Beginning today, the fourth phase of the COVID-19 rent relief will reopen for applications from eligible Montgomery County renters who either did not fully complete their previously submitted application or seek to submit a new application for review. The previous deadline was June 30. The program provides financial assistance for tenants that have experienced a financial hardship due to the COVID-19 pandemic. The program is administered by the County’s Department of Health and Human Services (DHHS).

“I am pleased to announce the reopening of the rental relief program. We have additional funds to distribute, and we know that the need for this assistance has not gone away,” said Montgomery County Executive Marc Elrich. “The impact of this pandemic will be with us for quite some time, so I urge eligible residents who are in need to not delay and apply today.”

The rent relief program launched in May 2020 and as of July 24, has distributed $79.1 million in financial assistance. Funding for the fourth phase was provided by U.S. Treasury Emergency Rental Assistance funds in direct allocations to the County and as a sub-grantee to the State of Maryland.

Based on the number of applications received to-date for the fourth phase, it is anticipated that there will be additional funds within the program to support eligible residents. Applications will continue to be processed based on priority factors including income, eviction risk, and geographic location.

Visit www.mc311.com/rentrelief to apply online or log-in to an existing account to continue a previously started application. If someone has already applied, do not apply again.

If someone previously registered set up an online account or started an application before the prior deadline, they can log into their account to continue an application. There is no need to submit another application. Please note only submitted applications will be reviewed for assistance.

Residents who have already applied can check the status of the application through the online portal. DHHS continues to process cases daily. Once a case is assigned, applicants will hear from an assigned case worker via email, mail, or telephone.

An email address is needed to complete the application. If someone does not have an email address, we strongly encourage them to set one up or connect with the property manager/landlord who can apply on their behalf. People in households without internet access or who need assistance completing the application should call 311 (240-777-0311) to get connected with County staff or partners for assistance in completing an application.

Renters facing an immediate loss of housing should call 311 Monday through Friday from 7 a.m. to 7 p.m. to be connected with DHHS’ Housing Stabilization Services. For more answers to frequently asked questions about the rent relief program, visit www.mc311.com/rentrelief.

Release ID: 22-408
Media Contact: Mary Anderson 3015297669
Categories: Health