Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 5 cho đến ngày 19 tháng 6 năm 2020 sẽ bao gồm cách cách liên lạc với các nhà lập pháp, hội thảo qua video Zoom và truy cập Internet tại nhà

Theo tin của quận Montgomery Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 5 cho đến … Read More

Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 8 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2020 sẽ bao gồm cách bắt đầu một cuộc họp thu phóng, Tài nguyên y tế trực tuyến, và Hội thảo viết sáng tạo

Theo tin của quận Montgomery Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 8 cho đến … Read More

Shady Grove Processing Facility and Transfer Station của Quận Montgomery sẽ hoạt động bình thường trở lại với giờ thay đổi bắt đầu thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020 khi Quận tiếp tục mở lại giai đoạn I

Theo tin của quận Montgomery Shady Grove Processing Facility and Transfer Station của Quận Montgomery sẽ hoạt động bình thường trở lại với giờ thay đổi bắt đầu thứ Sáu … Read More

Quận Montgomery sẽ bắt đầu chấp nhận đơn ghi danh cho Chương trình Ổn định doanh nghiệp siêu nhỏ có năm nhân viên trở xuống hay hông có nhân viên bao gồm các chủ sở hữu duy nhất và các nhà thầu độc lập vào Thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký cho Chương trình Ổn định doanh nghiệp siêu nhỏ vào Thứ Tư, ngày 10 tháns … Read More

Quận Montgomery loan tin nhận Đơn xin tiền tối đa 500 đô la mỗi tháng trong ba tháng cho mỗi hộ gia đình với Chương trình Hỗ trợ Cho thuê ngắn hạn COVID-19 sẽ được chấp nhận từ 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 1 tháng 6 cho đến 2 giờ chiều Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery loan tin nhận Đơn xin tiền tối đa 500 đô la mỗi tháng trong ba tháng cho mỗi hộ gia đình với Chương … Read More

Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 25 cho đến ngày 29 tháng 5 năm 2020 sẽ bao gồm các apps như Zelle, Internet of Things trong chăm sóc sức khỏe và mua sắm trực tuyến

Theo tin của quận Montgomery Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 25 cho đến … Read More