Chương Trình Tang Lễ (Chi Tiết) ….. Y Sĩ Nhảy Dù Bùi Cao Đẳng…

Chương trình tang lễ Mũ Đỏ Bác-sĩ Bùi Cao Đẳng, Y Sĩ Tiểu đoàn 1 / Sư Đoàn Nhảy Dù / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã vĩnh viễn giả từ gia đình, thân quyến và đồng đội… Linh cửu hiện được quàn tại: ** Nhà quàn: Francis J. Collins Funeral Home 500 University Blvd. West Silver Spring, MD 20901 Tel: 301-593-9500 http://www.collinsfuneralhome.com/


View Larger Map Chương trình tang lễ: ** Thứ Sáu 4 tháng 5: Phát tang: 10:00 A.M. Thăm viếng: từ 10:00 A.M đến 9:00 P.M Từ 6:30 P.M đến 7:00 P.M : Gia đình Mũ Đỏ Phủ Cờ Việt Nam Cộng Hòa. ** Thứ Bảy 5 tháng 5: Thăm viếng: từ 10:00 A.M đến 1:00 P.M ** Chủ Nhật 6 tháng 5: An táng. Thăm viếng: từ 9:00 A.M đến 11:00 A.M 10:30 A.M: Gia đình Mũ Đỏ Thu Cờ. ** Lễ An Táng lúc 11:00 A.M tại: ** Địa điểm: Nghĩa trang Parklawn Memorial Park & Menorah Gardens 12800 Veirs Mill Road Rockville, MD 20853 301-881-2151 http://www.parklawnofrockville.com/
View Larger Map

[caption id="attachment_179" align="alignnone" width="336" caption="Miss VietFest Ads Banner"]Miss VietFest Ads Banner[/caption]]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours