Buổi Hội Thảo về Trợ Giúp Tài Chánh Được Tổ Chức cho Trung Học Cấp III

Nếu quý vị bắt đầu nghĩ đến đại học và cách trả tiền đại học, xin tìm hiểu thêm về các buổi hội thảo về trợ giúp tài chánh miễn phí tại nhiều trường cấp III trong mùa thu này. Phụ huynh và học sinh sẽ tìm hiểu về trợ giúp tài chánh là gì, có những loại trợ giúp nào và làm cách nào để học sinh có thể nạp đơn xin trợ cấp tài chánh vì khó khăn, trong những buổi này. Buổi hội thảo đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 8 tháng 10 tại Springbrook High School. Buổi Hướng Dẫn về Trợ Giúp Tài Chánh http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/financialaid/workshops.aspx

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours