Hãy Tham Gia Tuần Lễ Phục Vụ Cộng Đồng Hằng Năm của Montgomery County!

Tuần Lễ Phục Vụ Cộng Đồng của Montgomery County là một cơ hội hoàn hảo cho các học sinh kiếm được giờ Học Tập Phục Vụ của Học Sinh (SSL), và tham gia vào một hoạt động xứng đáng cùng với gia đình hay bè bạn. Tuần Lễ Phục Vụ Cộng Đồng là Ngày 20–27 tháng 10. Xem trang mạng Trung Tâm Tình Nguyện Montgomery County để biết thêm chi tiết

http://www.montgomeryserves.org/community-service-day-2013

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours