Hiện Có Những Cơ Hội Lãnh Đạo và Phục Vụ Dành Cho Học Sinh

Hiện đang nhận đơn vào vị trí Thành Viên Học Sinh tại Hội Đồng Giáo Dục (SMOB) Tiểu Bang và Sáng Kiến Lá Phiếu Tương Lai của Hội Đồng Tuyển Cử Quận Hạt Montgomery. SMOB Tiểu Bang Các học sinh lớp 10 và 11 muốn tranh cử làm Thành Viên Học Sinh tại Hội Đồng Giáo Dục (SMOB) Tiểu Bang cho năm học 2014-2015 được khuyến khích hãy nói với thầy hiệu trưởng trường các em. Mỗi trường trung học cấp III của MCPS được phép đề cử một học sinh của trường mình làm ứng viên. Đơn xin có thể tải xuống tại www.mdstudentcouncils.com. Các học sinh cần chú ý theo sát những thời hạn sau đây được ghi trong tập đơn: Ngày 25 tháng 10, 2013: Đơn xin được trường đề cử hết hạn Ngày 25 tháng 11, 2013: Đơn đã hoàn tất của học sinh phải được đóng dấu bưu điện Ngày 4 tháng 1 năm 2014: Phỏng vấn ứng viên tại Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland Ngày 8 tháng 2, 2014: Năm ứng viên vào chung kết sẽ tự giới thiệu tại Maryland Association of Student Councils Legislative Session (địa điểm sẽ định sau). Liên lạc với Karen Crawford để có thêm thông tin.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours