Ghi Tên Chủng Ngừa Cúm Tại Trường Năm 2013

Sở Y Tế và Xã Hội Quận Hạt Montgomery sẽ tổ chức các buổi chủng ngừa cúm bằng cách xịt qua mũi (FluMist) miễn phí trong tháng 11 cho trẻ em 18 và nhỏ hơn tại nhiều trường học MCPS. Vào ngày Thứ Sáu 1 tháng 11, quận sẽ có những buổi chủng ngừa cúm tại các trường trung học cấp III John F. Kennedy, Richard Montgomery và Seneca Valley. Không có lớp nào học trong ngày ấy vì đó là ngày chuyên nghiệp của thầy giáo. Các buổi chủng ngừa này sẽ mở cho mọi trẻ em ở tuổi đi học. Tất cả các trường tiểu học MCPS sẽ tổ chức một buổi chủng ngừa vào ngày Thứ Hai, 11 tháng 11 hay Thứ Ba, 12 tháng 11, tiếp sau buổi tan trường sớm của học sinh vào các ngày ấy. Trường của con quý vị sẽ gửi thêm thông tin về gia đình. Tất cả các buổi chủng ngừa đều miễn phí, nhưng cần phải ghi danh vì lượng thuốc chủng ngừa có hạn. Để có thêm thông tin, xin xem trang mạng Sở Y Tế và Xã Hội Quận Hạt Montgomery.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours