Cuộc Vận Động Hàng Xóm với Hàng Xóm 2013-2014: Hãy Tham Dự

Hàng Xóm với Hàng Xóm (N2N) MCPS cho các thành viên của cộng đồng cơ hội để tổ chức hay tham gia những cuộc thảo luận từng nhóm nhỏ về những đề tài quan trọng của hệ thống trường học. Bắt đầu vào ngày 1 tháng 11, quý vị sẽ có cơ hội tham gia hai buổi đàm thoại N2N khác. – Ngân Sách Điều Hành MCPS: MCPS muốn biết phụ huynh và thành viên cộng đồng coi trọng những điều gì trong ngân sách học khu cho niên học tới và sau đó; – Giờ Chuông Reo: Học khu muốn nghe ý kiến của quý vị về việc đề nghị của Giám đốc học Vụ Joshua Starr về thay đổi giờ vào học và tan học—cũng được biết là giờ chuông reo—sẽ có ảnh hưởng đến các học sinh và cộng đồng ra sao. Trang mạng Hàng Xóm với Hàng Xóm cung cấp một bộ công cụ với đầy những nguồn tư liệu cho những người muốn tổ chức hay tham gia những buổi thảo luận. Những buổi thảo luận này có thể được tổ chức trongnhiều thời gian và nơi chốn khác nhau—với các phụ huynh khác trong buổi họp PTA, với những người làm cùng sở trong bữa ăn trưa tại công sở, hay với bạn bè tại nhà trong hàng xóm quý vị! Quý vị muốn tổ chức hay tham gia một buổi thảo luận Hàng Xóm với Hàng Xóm? Đây là một số bước giản dị để làm theo: Tập hợp một nhóm và lựa chọn một địa điểm. Tất cả mọi người đều được mời đứng ra tổ chức buổi thảo luận N2N. Số người trong nhóm là tùy ý người tổ chức, nhưng cần bảo đảm mọi người đều có cơ hội để tham gia. Chọn một địa điểm mà tốt nhất là có thể truy cập internet để cho những người tham dự có thể xem các tài liệu và phim video là một phần trong bộ công cụ. Nếu quý vị cần một bản sao của phim video, xin email pio@mcpsmd.org. Xem phim video và xem xét tài liệu. Phim video này sẽ cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh về Ngân Sách Điều Hành MCPS và đề nghị giờ chuông reo. Phim video này, kết hợp với những bản phân phát, sẽ cung cấp một căn bản cho cuộc thảo luận của quý vị. Buổi đàm thoại của quý vị. Đây là lúc bắt đầu cuộc thảo luận của quý vị. Có những câu hỏi hướng dẫn trong bộ công cụ để khởi đầu câu chuyện. Bảo đảm là có một người ghi chép, và nếu quý vị muốn, chụp vài tấm hình buổi thảo luận của quý vị để chia sẻ với cộng đồng MCPS. Chia sẻ ý kiến quý vị. Xin gửi email ghi chép của quý vị và bất cứ hình ảnh nào quý vị muốn chia sẻ đến pio@mcpsmd.org. Quý vị không cần phải cung cấp tên của tất cả mọi người trong nhóm, nhưng tên và thông tin liên lạc của người tổ chức sẽ rất hữu ích. Quý vị cũng có thể chia sẽ những ý kiến bằng cách hoàn tất mẫu đơn ngắn điện tử trên trang mạng N2N. Tất cả các ghi chép sẽ được chia sẻ với Hội Đồng Giáo Dục và Giám Đốc Học Vụ khi họ làm những quyết định cuối cùng về Ngân Sách Điều Hành và bất cứ thay đổi nào cho giờ chuông reo.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours