Buổi Họp của Tiểu Ban Tư Vấn Giáo Dục Đặc Biệt Được Tổ Chức vào Ngày 25 tháng 11

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường công quận Montgomery Tiểu Ban Tư Vấn Giáo Dục Đặc Biệt MCPS sẽ họp vào ngày thứ Hai 25 tháng 11, từ 7 giờ đến 8 giờ tối, tại thính đường của Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive tại Rockville. Diễn giả được mời của buổi tối là Giám Đốc Học Vụ Joshua P. Starr. Phụ huynh của các học sinh với khuyết tật được mời đến tham dự buổi họp này để thảo luận về những đề tài ảnh hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Liên lạc với Department of Special Education Services tại 301-279-3135 để biết thêm chi tiết.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours