Thông Báo Về Theo Dõi Tin Tức Hệ Thống Trường Công Trong Quận Montgomery Đóng Cửa Vì Thời Tiết

Theo nguồn tin của hệ thống trường học công quận Montgomery Thông Báo Về Hoạt Động Trong Các Điều Kiện Thời Tiết Chuẩn bị cho những ngày trường học đóng cửa vì thời tiết Trang mạng của MCPS: Trang Chính http://www.montgomeryschoolsmd.org Các thông báo liên hệ đến thời tiết sẽ được đăng tải bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Dùng MCPS làm trang chính của quý vị http://www.montgomeryschoolsmd.org/ E-mail: QuickNotes (Tin Vắn) Thông báo liên hệ đến thời tiết được gởi đi trong 6 ngôn ngữ (Anh ngữ, Trung Hoa, Pháp, Triều Tiên, Tây Ban Nha và Việt Nam). Đăng ký cho QuickNotes bây giờ http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/quicknotes/welcome/vietnamese/ Tin nhắn và Email: Alert MCPS Alert MCPS cung cấp quý vị thông tin khẩn cấp về hoạt động của trường học qua tin nhắn văn bản (i.e. tin nhắn SMS hay email thông báo) đến những thiết bị điện tử mà quý vị đã đăng ký. Tuy ghi danh cho Alert MCPS là miễn phí, hảng điện thoại cầm tay của quý vị có thể tính tiền quý vị khi nhận các lời thông báo này. Dịch vụ này được cung cấp với sự cộng tác với chính phủ Montgomery County. Thông báo liên hệ đến thời tiết được gởi đi bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Ghi danh cho AlertMCPS http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx Tin nhắn và Web: Twitter Trương mục Twitter cho phép quý vị theo dõi các tin nhắn mới nhất trên máy điện toán của quý vị hay trên điện thoại cầm tay hay các thiết bị di động khác. Các tin tức mới nhất của Twitter sẽ gồm thông tin khẩn cấp và tin tức trường khác. http://twitter.com/mcps Theo dõi chúng tôi trên Twitter bây giờ TV: Đài Cable MCPS Các thông báo khẩn cấp được đăng trên các đài cable sau đây. Comcast Đài 34 Verizon Fios Đài 36 RCN Đài 89 Đường Giây Thông Tin Điện Thoại: 301-279-3673 Thông tin khẩn cấp thâu trước. Điện thoại: Ask MCPS (HỎI MCPS): 301-309-6277 Nhân viên trả lời điện thoại từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bẳng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Web: MCPS Newsfeed http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/newsfeed/ Nhận tin khẩn cấp và tin tức qua máy điện toán của quý vị. Ghi danh cho MCPS Newsfeed bây giờ Đài Truyền Hình và Truyền Thanh: Các Đài Địa Phương Bắt đài truyền hình địa phương và các đài truyền thành để biết thông tin.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours