Nghi Thức Đón Quan Tài Và Nghi Thức Phát Tang Chánh Xứ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Linh Mục Đaminh Vũ Ngọc An

Theo nguồn tin của BMH Tang Lễ LM Vũ Ngọc An, Chánh Xứ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Silver Spring, Maryland…

DiAnhLMVuNgocAnVNA1

Di ảnh LM. Vũ Ngọc An

VongHoaPhanUuCDVNA2

Vòng hoa Phân ưu của Cộng Đồng

VongHoaPhanUuLHCCSVNA3

Vòng hoa Phân ưu cũa Liên Hội CCS

VongHoaPhanUuVASAVNA4

Vòng hoa Phân ưu của Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland (VASA)

VNA6

Tang Lễ LM Vũ Ngọc An – 68 hình do Ông Nguyễn Văn Đặng thực hiện…

https://plus.google.com/116760988778272852998/posts/cjFny5pJwze?gpinv=AMIXal_fx5gRj2kLxcCWICJkA-s05ExXTicBXZadMj7GroGItVHC3VLEugewaFtfDuHWPQ5_pQ13oh8blpBcf2-4lzOcjAqXHi94mZ4t4zsrEGvzCqAUVL4&cfem=1

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours