Tin Cập Nhật về Ngày Nghỉ Tuyết MCPS

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của quận MCPS Thời tiết mùa đông mà vùng Washington, D.C. trải qua trong năm nay đã khiến các học khu tuyên bố nhiều “ngày nghỉ tuyết” để bảo đảm sự an toàn của học sinh và nhân viên. Nhân viên Học Khu Quận Montgomery đã nhận được nhiều câu hỏi về sẽ học bù cho những ngày nghỉ học vì thời tiết khắc nghiệt như thế nào. Đây là một giải thích trọn vẹn: Tiểu Bang Maryland đòi hỏi các học khu phải cung cấp 180 ngày giảng dạy. Lịch trường học 2013-2014 của MCPS được Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery chấp thuận, gồm 184 ngày giảng dạy, có nghĩa là có bốn ngày cho thời tiết khẩn cấp (hay “ngày tuyết”) ở trong lịch. Lịch cũng gồm năm ngày “dự phòng” mà trường học sẽ mở cửa thêm nếu MCPS có nhiều hơn là bốn ngày tuyết. Những ngày dự phòng này được đặt vào cuối niên học để học khu có thể hội đủ số ngày giảng dạy tối thiểu do tiểu bang đòi hỏi. Quý vị có thể xem những ngày dự phòng ở cuối lịch trường học. Trong năm này (cho đến ngày 4 tháng 3, 2014), MCPS đã có chín ngày nghỉ tuyết, có nghĩa chúng ta đã vượt quá năm ngày trên số ngày ở trong lịch. Ngày học cuối cho MCPS trước được xếp vào ngày thứ Năm 12 tháng 6. Nếu không được tiểu bang miễn trừ, ngày học cuối sẽ được dời sang ngày thứ Năm 19 tháng 6, hầu hội đủ đòi hỏi 180 ngày của tiểu bang. Nếu chúng ta có thêm ngày tuyết nữa trong năm nay, ngày học cuối cùng có lùi xa nữa, thể theo lịch do Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận. Hiện không có kế hoạch để thay đổi kỳ nghỉ mùa xuân.   MCPS có thể nạp đơn xin miễn trừ của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland, điều này sẽ cho phép học khu được dạy dưới quy định 180 ngày. Một quyết định về nên nạp đơn xin được miễn trừ hay không sẽ được thực hiện sau này trong năm, một khi chúng tôi biết được học khu đã có tất cả bao nhiêu ngày tuyết. Tuy MCPS đã được nhận những miễn trừ cho ngày tuyết như vậy trong quá khứ, không có gì bảo đảm là học khu sẽ nhận được miễn trừ ấy trong năm nay. Sự thực là Thống Đốc Maryland Martin O’Malley tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào Ngày 13 và 14 tháng 2 khiến cho sự miễn trừ có vẻ được chuẩn thuận cho những ngày tuyết này, nhưng không có gì bảo đảm. Học khu vẫn cần phải nạp đơn xin được miễn trừ.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMarc6VIET.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours