Thứ Hai Ngày 14 tháng 4 Là Hạn Chót Học Sinh Lớp 6 ĐếnLớp 12 Ghi Danh Làm Phụ Tá Tình Nguyện Trong Tuyển Cử Sơ Bộ Thống Đốc Tiểu Bang Maryland 2014

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Hãy gia nhập Election Day Team Montgomery County Board of Elections Future Vote Initiative đang tìm học sinh trong các lớp 6-12 để phục vụ với tư cách phụ tá trong cuộc Tuyển Cử Sơ Bộ Thống Đốc Tiểu Bang Maryland 2014 vào ngày 24 tháng 6. Học sinh mà phục vụ với tư cách phụ tá sẽ nhận được các giờ dịch vụ học vấn (SSL). Học sinh và phụ huynh/giám hộ của em phải tham gia một buổi huấn luyện bắt buộc để được tham dự trong chương trình. Hạn chót ghi danh là Thứ Hai, 14 tháng 4. Xem trang mạng để lấy thêm thông tin, hay gởi e-mail đến future.vote@montgomerycountymd.gov. 

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMarc6VIET.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours