Tìm Hiểu về Các Chọn Lựa cho Trung Học Cấp III và Cấp II

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Phụ huynh các học sinh Lớp 7 sinh sống hay theo học trường trung học cấp II trong Northeast Consortium (NEC) được mời tới dự các buổi họp thông tin để biết về các lựa chọn cho Consortia trung học cấp III, các chương trình phải nộp đơn và tiến trình Choice. Buổi họp sẽ được tổ chức lúc 7 giờ tối ngày thứ Tư 23 tháng 4, tại Springbrook High School, 201 Valleybrook Dr. ở Silver Spring. Phụ huynh các học sinh Lớp 7 trong vùng Downcounty Consortium (DCC) được mời tới dự buổi họp thông tin tương tự lúc 7 giờ tối vào ngày thứ Tư 30 tháng 4, tại Wheaton High School, 12601 Dalewood Dr. ở Silver Spring. Tiến trình Choice bắt đầu vào mùa thu của năm Lớp 8 của học sinh. Phụ huynh các học sinh Lớp 4 sinh sống tại hay theo học trường trong Middle School Magnet Consortium (MSMC) được mời tới dự một buổi họp thông tin lúc 7 giờ tối vào ngày thứ Tư 14 tháng 5 tại Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville. Trong buổi họp, phụ huynh sẽ tìm hiểu về các lựa chọn cho Consortia, các chương trình nạp đơn và tiến trình Choice mà được tổ chức vào mùa thu của năm lớp năm của em học sinh. Thêm thông tin có trên trang mạng Division of Consortia Choice and Application Program Services.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsApril1VIET.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours