Cáo Phó Nguyễn Bửu Lộc

Xin chuyển Để tường, và tiện việc phân ưu, thăm viếng, và tiển đưa người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng. Xin Miễn Phúng Điếu Thăm Viếng (Viewing): 2pm – 4pm and 6pm – 8pm on Thursday 4/17/14 Thăm Viếng Lần Cuối (viewing for the last time), : 8:30am – 9am Lễ Hỏa Táng (Cremation service) : 10am on Friday 4/18/14 Linh cữu được quàn tại : Hines-Rinaldi Funeral Home, Inc. 11800 New Hampshire Avenue Silver Spring, Maryland 20904

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours