CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT NGỮ

Giáo Xứ Mẹ Việt Nam – TGP Hoa Thịnh Đốn Our Lady of Vietnam Parish – Archdiocese of Washington 11814 New Hampshire Avenue  Silver Spring  Maryland 20904-2861  (301) 622-4895  (301) 625-9384  www.olvn-dc.org  info@olvn-dc.org CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT NGỮ – 1. GHI DANH HỌC GL&VN NIÊN HỌC 2014-2015 Xin nhắc quý phụ huynh ghi danh cho con em mình càng sớm càng tốt để chúng tôi sắp xếp lớp, và mua/in sách. Ghi danh sau ngày 31 tháng 7 năm 2014 sẽ phải đóng tiền phạt $25.00 và sẽ tăng lên $50.00 sau ngày tựu trường. Đơn ghi danh và chi tiết có đăng trên trang website của Giáo xứ (www.olvn-dc.org), xin quý vị ghé vào xem. Mọi thắc mắc xin email bdh.glvnmd@olvn-dc.org hoặc điện thoại với Cha Chánh Xứ ở số 301-622-4895 ext. 4. 1) Chương Trình Giáo Lý bắt đầu lớp Mẫu Giáo là 6 tuổi theo ngày sinh trước 31/8/14 (Religious Education program: Kindergarten starts when child is 6 years old by 8/31/14) 2) Chương Trình Việt Ngữ bắt đầu lớp Mẫu Giáo là 6 tuổi theo ngày sinh trước 31/8/14 (Vietnamese language: Kindergarten starts when child is 6 years old by 8/31/14) Xin lưu ý là bắt đầu niên học 2014-2015, chúng tôi sẽ không có lớp Pre-K cho các em 5 tuổi.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours