Các Buổi Hội Thảo của Parent Academy Đầy Những Lời Khuyên Hữu Ích

Hội Nghị Học Bổng Đại Học 2014: Thứ Bảy 15 tháng 11.

Office of Community Engagement and Partnerships (OCEP) đang tổ chức nhiều buổi hội thảo Parent Academy miễn phí trong tháng 11 về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm an toàn trên mạng và truyền thông xã hội, giao tiếp với trẻ vị thành niên, các buổi họp phụ huynh-thầy giáo và cách tìm hiểu về hệ thống trường học. Xin xem trang mạng của Parent Academy để biết lịch các lớp học hay liên lạc OCEP tại 301-279-3100.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsOCT282014Viet.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours