Danh Sách Mới của Các Khóa Hội Thảo của Parent Academy

MCPS Parent Academy cung cấp cho các phụ huynh và thành viên cộng đồng cơ hội để tham dự những buổi hội thảo mà cung cấp những thông tin, nguồn tư liệu, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ cho sự thành công trong học tập của con em. Những buổi hội thảo mùa đông sẽ bắt đầu vào ngày thứ Tư 14 tháng Giêng. Đừng bỏ qua các buổi họp về hoạch định đại học và nghề nghiệp, các môn thẩm định PARCC, bài làm nhà, lạm dụng các chất thuốc, và nhiều hơn nữa.Các buổi hội thảo Parent Academy là miễn phí. Dịch vụ giữ trẻ và thông dịch sẽ được cung cấp tại tất cả các buổi họp. Một danh sách đầy đủ các lớp học sẽ có trên trang mạng Parent Academy.

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QN_VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours