MCPS Khai Trương Cổng Dữ Liệu Mở

Các trường công lập quận Montgomery đã khai trương một cổng dữ liệu mở mới mà cho phép công chúng tìm, soạn, và nạp xuống một số thông tin về học khu. Cổng có thể được xem tại http://data.montgomeryschoolsmd.org. Trong số các dữ liệu công bố trong Cổng Dữ Liệu Mở của MCPS là:  Giám Đốc Học Vụ Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành cho Tài Khóa (FY) 2016;  Số Học Sinh Ghi Danh cho Tài Khóa 2013 và 2014;  Dữ kiện lựa chọn từ ấn bản “Nhìn Tổng Quát về Trường Học”, bao gồm sĩ số lớp học và tỷ lệ học sinh/thầy giáo, các chỉ dấu về thành tích tiểu bang, và chức vụ trong trường học và phí tổn; và  Thông tin về trường ốc, bao gồm địa chỉ trường học và ranh giới các vùng trường học. Trong những tuần và tháng tới, thêm thông tin sẽ được cho thêm vào cổng, gồm các dữ kiện về thành tích theo sát với năm mục tiêu trong Khuôn Khổ Kế Hoạch Chiến Lược của quận, như thành tích của Các Môn Thi Xếp Lớp Cao và SAT

Xem tóm tắt các chọn lựa Hội đồng sẽ xem xét http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/belltimes/index.aspx

Đọc báo cáo Giờ Chuông Reo—Phân Tách Các Chọn Lựa Phụ Trội http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/pdf/Bell%20Times%20Analysis%20Addl%20Options%20Jan2015.pdf Từ Blog của HĐGD: Ý kiến của cộng đồng về giờ chuông reo http://news.montgomeryschoolsmd.org/mcps-board-of-education/community-input-on-bell-times/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QN_VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours