Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn


1. Thứ Hai tuần Thánh (30/3)
Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Matthêô (St. Matthew Cathedral: 1725 Rhode
Island Ave. NW, Washington, DC 20036) lúc 7 giờ tối.
2. Thứ Năm tuần Thánh (2/4): Chúa Giê-su Lập Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa
A. Thánh Lễ lúc 7 giờ tối
B. Chầu Mình Thánh Chúa
Từ sau thánh lễ đến 10 giờ: Giáo Xứ
Từ 10 giờ đến 12 giờ đêm: các hội đoàn
Từ sau 12 giờ đêm: cá nhân, chầu trong thinh lặng.
3. Thứ Sáu tuần Thánh (3/4) – Chúa Giê-su Chịu Nạn và Chịu Chết trên Thập Giá
1. Nguyện Kinh Đàng Thánh Giá lúc 3 giờ và Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa (trong Nhà Thờ)
2. Phụng Vụ cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu lúc 7 giờ tối.
4. Thứ Bảy tuần Thánh (4/4) – Chúa Giê-su Chịu Mai Táng trong Mồ và Xuống Ngục Tổ Tông
1. Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ.
2. Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối.
5. Chúa Nhật Phục Sinh (5/4) – Chúa Giê-su Sống Lại Vinh Hiển từ Cõi Kẻ Chết
Hai Thánh Lễ Phục Sinh 9 giờ và 11 giờ sáng (sẽ không có thánh lễ sáng 7 giờ 30)http://www.olvn-dc.org/

Leave a Reply