Ghi Danh cho các Chương Trình Tuổi Trẻ Mùa Hè

Montgomery College sẽ tổ chức trên 200 chương trình cho tuổi trẻ từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 tại cả ba trung tâm (Rockville, Germantown và Takoma Park/Silver Spring). Các lớp bao gồm Thiết Kế Trò Chơi Kỹ Thuật Số, Văn Hóa và Ngôn Ngữ, Say Mê Khoa Học, và Niềm Vui Nghệ Thuật. Chương trình mùa hè kéo dài từ Ngày 16 tháng 6 đến Ngày 7 tháng 8. Giữ trẻ trước và sau chương trình được cung cấp để thích ứng với thời khóa biểu của phụ huynh. Có một số trợ giúp tài chánh cho các gia đình hội đủ điều kiện nhận Bữa Ăn Miễn và Giảm Phí. Ngày cuối nạp đơn xin trợ giúp tài chánh là ngày 22 tháng 5.

Đăng Ký Trên Mạng Register Online http://cms.montgomerycollege.edu/wdce/youthsummer.html

Tập San Chương Trình Tuổi Trẻ Mùa Hè Summer Youth Programs brochure http://www2.montgomerycollege.edu/departments/wdce/YouthSummer2015/flipviewerxpress.html

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMay1215VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours