Hãy Gửi cho Chúng Tôi Những Tấm Hình của Quý Vị về Ngày Tựu Trường

Dù đây là ngày đầu tiên trong lớp mẫu giáo của con quý vị hay bắt đầu năm học cuối của trung học, ngày tựu trường luôn là một thời gian đặc biệt cho các phụ huynh. Giúp chúng tôi nắm bắt được những giây phút hào hứng và đáng ghi nhớ trong học khu bằng cách nạp những hình chụp quý vị ưa chuộng của ngày tựu trường! Nhiều bức hình sẽ được chia sẻ trên trang mạng và truyền thông xã hội của học khu bắt đầu từ sáng thứ Hai. Với email, xin quý vị phụ huynh hãy lựa chọn tấm hình nằm ngang đẹp nhất về ngày khai trường và gửi tấm hình đó như một tập tin .jpeg (không quá 4 MB) cho pio@mcpsmd.org. Xin hãy ghi thêm tên, cấp lớp và trường của con quý vị (chúng tôi sẽ không công bố họ). Với các trang truyền thông xã hội, phụ huynh và học sinh có thể đăng tải hình lên Twitter dùng từ mô tả (hashtag) là #MCPSfirstday. Một số hình đăng tải sẽ được tweet lại trên tin cập nhật của MCPS Twitter. Khi gởi hình đến, phụ huynh đã đồng ý cho sử dụng hình ảnh ấy để đăng trên trang mạng MCPS. Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với Department of Public Information and Web Services tại 301-279-3853 hay email chúng tôi tại pio@mcpsmd.org. .

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSAUG2515-VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours