Hội Chợ về Các Cơ Hội Mùa Hè Được Ấn Định vào Ngày 2 Tháng 3

Hội Chợ về Các Cơ Hội Mùa Hè Được Ấn Định vào Ngày 2 Tháng 3 Phụ huynh có thể tìm hiểu về nhiều cơ hội mùa hè cho các con em tuổi đi học tại hội chợ vào ngày thứ Tư 2 tháng 3. Những người cung cấp dịch vụ địa phương và vùng sẽ có mặt để nói về các trại, các chương trình và các sinh hoạt hè. Tại hội chợ, các phụ huynh có thể gặp nhân viên các chương trình, lấy đơn ghi danh, và lấy thông tin về trợ giúp tài chánh. Hội chợ sẽ được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 giờ tối, tại Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive ở Rockville.

Ghi Danh cho Hội Chợ http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/parentacademyregister.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSFeb216-VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours