Tuổi Trẻ MCPS Được Mời Dự Thử cho Chương Trình MoCo’s Got Talent

Lời kêu gọi tất cả tuổi trẻ tài năng! Con quý vị có thích nhảy múa, ca hát, vẽ hay viết và đọc thơ không? Tất cả các học sinh trung học cấp II và cấp III MCPS được mời biểu diễn cho chương trình MoCo’s Got Talent mà sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5, tại The Fillmore ở Silver Spring. Các buổi trình diễn này sẽ được tổ chức vào những ngày sau đây:  Ngày 18 tháng 3 tại Germantown Community Recreation Center  Ngày 1 tháng 4 tại Mid County Community Recreation Center  Ngày 8 tháng 4 tại Jane Lawton Community Recreation Center  Ngày 15 tháng 4 tại White Oak Community Recreation Center Học sinh mà quan tâm đến trình diễn hay nạp một sáng tác nghệ thuật xin ghi danh trên mạng. https://apm.activecommunities.com/montgomerycounty/Home Để biết thêm thông tin, xin gọi 240-777-8080.

MoCo Có Tài Năng http://www.montgomerycountymd.gov/rec/Resources/Files/thingstodo/youthdevelopment/MocosGotTalentFlyer.pdf

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNs_March_1_2016_VIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours