Parent Academy Cung Cấp Các Khóa Hội Thảo Mới

MCPS Parent Academy cung cấp cho các phụ huynh và thành viên cộng đồng cơ hội để tham dự những buổi hội thảo mà cung cấp những thông tin, nguồn tư liệu, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ cho sự thành công trong học tập của con em họ. Khóa mùa xuân của Parent Academy sẽ bắt đầu vào ngày thứ Bảy 9 tháng 4 , với Hội Chợ Chuẩn Bị Đại Học và Nghề Nghiệp. Những phiên họp khác mà sẽ được tổ chức mùa xuân này bao gồm an toàn trên mạng và phương tiện truyền thông xã hội, thông hiểu các bài thi thẩm định PARCC, và làm phụ huynh một cách tích cực.

Parent Academy – Hội Thảo Phụ Huynh http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/parentacademyregister.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSAPR0516VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours