Ghi Danh Học Hè Bắt đầu Ngày 4 Tháng 5

Ghi danh cho chương trình học hè trường trung học cấp III và tiểu học 2016 bắt đầu Ngày thứ Tư 4 Tháng 5. Cả hai chương trình dành cho tất cả các hoc sinh mà là dân cư ngụ tại Quận Montgomery, dù là các em không học hay học tại MCPS. Các chương trình trung học cấp III sẽ được tổ chức tại bốn địa điểm: Winston Churchill, Clarksburg, John F. Kennedy and Richard Montgomery. Kỳ học đầu là từ Ngày 27 tháng 6 đến Ngày 15 tháng 7; kỳ học thứ nhì là từ Ngày 19 tháng 7 đến Ngày 5 tháng 8. Ghi danh chấm dứt vào ngày 15 tháng 6 cho kỳ học I và ngày 29 tháng 6 cho kỳ học II. Chương trình tiểu học được tổ chức từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 và sẽ được tổ chức tại các trường tiểu học Cannon Road và Candlewood. Thời kỳ ghi danh chấm dứt vào ngày 20 tháng 6. Phụ huynh cần liên lạc với Điều Hợp Viên Lớp Hè tại trường của con em về chương trình trung học cấp II.

Lớp Hè 2016

Tập San Các Chương Trình Hè cho Trẻ Em http://www2.montgomerycollege.edu/departments/wdce/youthpdf/ysummer2016.pdf

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSAPR0516VIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours