Phụ Huynh Của Các Học Sinh Vào Lớp 7 Lưu Ý Về Các Yêu Cầu Mới Về Chủng Ngừa Tdap và một mũi meningococcal (MCV4) Được Cung Cấp Miễn Phí tại nhiều địa điểm khắp quận trong tháng 8 và 9

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Tiểu bang Maryland đòi hỏi tất cả các học sinh lớp 7 phải có một mũi chủng ngừa Tdap (Tetanus-diphtheria-attenuated pertussis) và một mũi meningococcal (MCV4) trước ngày bắt đầu của niên học. Nhân viên Sở Y Tế và Xã Hội Quận Montgomery sẽ cung ứng các buổi chích ngừa Tdap và MCV4 miễn phí cho các học sinh sắp vào lớp 7 tại nhiều địa điểm khắp quận trong tháng 8 và 9. Các học sinh lớp 8 và lớp 9 vào học trường Maryland lần đầu tiên cũng phải nhận các chủng ngừa để tuân theo các đòi hỏi này. Không cần phải lấy hẹn nhưng một phụ huynh hay một người lớn được ủy thác phải có mặt. Xin đem theo một bản hồ sơ chích ngừa của đứa trẻ đến phòng y tế này. Các phòng y tế này sẽ được tổ chức: Ngày Thứ Bảy 27 tháng 8; từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều Dennis Avenue Health Center 2000 Dennis Avenue, Silver Spring Germantown Health Center 12900 Middlebrook Road, Germantown Ngày thứ Ba 13 tháng 9; từ 4 đến 7 giờ chiều Clemente Middle School 18808 Waring Station Road, Germantown Benjamin Banneker Middle School 14800 Perrywood Road, Burtonsville Eastern Middle School 300 University Boulevard East, Silver Spring Ngày thứ Tư 14 tháng 9; từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối Gaithersburg Middle School 2 Teachers’ Way, Gaithersburg Argyle Middle School 2400 Bel Pre Road, Silver Spring Francis Scott Key Middle School 910 Schindler Drive, Silver Spring Ngày thứ Năm 15 tháng 9; từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối Rocky Hill Middle School 22401 Brick Haven Way, Clarksburg Briggs Chaney Middle School 1901 Rainbow Drive, Silver Spring White Oak Middle School 12201 New Hampshire Avenue, Silver Spring Ngoài ra, có bốn địa điểm mà sẽ làm thêm giờ cho những phòng y tế chích ngừa có giờ làm việc thường lệ. Để có thêm thông tin về thời khóa biểu của phòng y tế đó, xin bấm vào đây. Để có thêm thông tin về các buổi chủng ngừa, xin gọi Chương Trình Chủng Ngừa của Sở Y Tế và Xã Hội Quận Montgomery tại 240-777-1050 hay Sở Y Tế Trường Học tại 240- 777-1550. Quý vị có vài phút rảnh rỗi? Xin hãy tìm xem một số tin chính, video, và thông cáo báo chí mới nhất về MCPS.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Aug23QNLANG_VIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours