Ghi Danh cho các Lớp Mới của Parent Academy trong Quận Montgomery

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

MCPS Parent Academy cung cấp cho các phụ huynh và thành viên cộng đồng cơ hội để tham dự những buổi hội thảo cung cấp những tin tức, tài liệu, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ cho sự thành công trong việc học tập của con em. Các buổi họp vào mùa đông 2017 đã bắt đầu. Quý vị không muốn mất cơ hội tham dự buổi chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp, các môn thi PARCC, sự an toàn trên mạng, việc lạm dụng chất thuốc nghiện của các trẻ vị thành niên và nhiều đề tài nữa. Các buổi hội thảo Parent Academy đều miễn phí. Dịch vụ giữ trẻ và thông dịch sẽ được cung cấp tại tất cả các buổi họp. Một danh sách đầy đủ các lớp học sẽ có trên trang mạng Parent Academy.

Chuyển Trường http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfers/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Jan3117QNVIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours