Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Bà Đào Thị Thượng Chí


Theo nguồn tin trên trang mạng của BMH & Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn ( VYEA)

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và cH

Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Bà Đào Thị Thượng Chí…

Để tường và tiện việc viếng, phân ưu và tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng…

Trân trọng…

BMH
Washington, D.C


Xin phép gửi lại cáo phó chính thức của gia đình Cụ Bà Quả Phụ Trần Minh Niên.

Được tin buồn:
Cụ Bà Quả Phụ Trần Minh Niên
Nhũ Danh Đào Thị Thượng Chí
Pháp Danh Diệu Dụng
Đã tạ thế tại Germantown, Maryland
Hưởng thọ 79 tuổi

Xin thành kính phân ưu cùng thầy Trần Minh Trực, cô Nguyễn Bạch Thiên Hương, thầy Vũ Hưng cùng toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm vãng sinh tịnh độ.

Hội Giáo Dục Trẻ Em Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn ( VYEA)Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu: