Quận Montgomery ra mắt cdc bộ video clip về Chăm Sóc và Mất Trí Nhớ; Tháng 10 là Tháng cho Người chăm sóc bao gồm các Outreach trong suốt tháng 11 trong năm 2018

Theo tin Google translation trong quận Montgomery

Quận Montgomery ra mắt cdc bộ video clip về Chăm Sóc và Mất Trí Nhớ; Tháng 10 là Tháng cho Người chăm sóc bao gồm các Outreach trong suốt tháng 11 trong năm 2018 THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Ba 27 tháng 11, 2018 Một loạt video mới, Chăm sóc và mất trí nhớ: Hiểu Hành vi Responsive , hiện có sẵn trực tuyến để giúp những người cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các cá nhân sống chung với suy giảm nhận thức. Sự ra mắt của loạt bài gồm hai phần này là một phần trong nỗ lực của Quận để nhận ra tháng mười một là người chăm sóc Tháng Quốc gia. Các video được phát triển bởi Jennifer Bush, giám đốc Trung tâm Quốc gia về Montessori và lão hóa, hợp tác với Chương trình Hỗ trợ người chăm sóc của County, và cung cấp hướng dẫn hiệu quả cho người chăm sóc và tích hợp Montessori và nguyên tắc lão hóa với bệnh mất trí nhớ quan tâm thực hành tốt nhất. Các video có sẵn tại YouTube . https://www.youtube.com/channel/UCWrNKxwrGh50_-wAuGb7vfQ?view_as=subscriber Chương trình Hỗ trợ người chăm sóc, một phần của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của County, cung cấp phối hợp cho các dịch vụ quận. Chương trình phát triển quan hệ đối tác công-tư có hỗ trợ chăm sóc gia đình và làm việc để tăng sự sẵn có của các nguồn lực cho người chăm sóc. Để biết thêm thông tin và các nguồn lực bổ sung, kiểm tra Caregiver Hỗ trợ trang web . https://www.montgomerycountymd.gov/senior/caregiver.html # # # Phát hành ID: 18-752 Truyền thông Liên hệ: Mary Anderson 240-777-6534

County Launches Video Series About Caregiving and Dementia; National Caregiver Month Also Includes Outreach Events Throughout November

For Immediate Release: Tuesday, November 27, 2018 A new video series, Caregiving and Dementia: Understanding Responsive Behaviors, is available online to help those who provide care to individuals living with cognitive impairment. The debut of the two-part series is part of the County’s effort to recognize November as National Caregiver Month. The videos were developed by Jennifer Bush, director of the National Center for Montessori and Aging, in partnership with the County’s Caregiver Support Program, and provide effective guidance for caregivers and integrate Montessori and Aging principles with dementia care best practices. The videos are available at YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCWrNKxwrGh50_-wAuGb7vfQ?view_as=subscriber The Caregiver Support Program, part of the County’s Department of Health and Human Services, provides coordination for countywide services. The program develops public-private partnerships that support the family caregiver and works to increase the availability of resources for caregivers. For more information and additional resources, check the Caregiver Support website. https://www.montgomerycountymd.gov/senior/caregiver.html # # # Release ID: 18-752 Media Contact: Mary Anderson 240-777-6534

https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=22620]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association