Quận trưởng Marc Elrich mời dân tham dự Diễn Đàn Điều Hành Ngân Sách Năm 2020 đầu tiên vào Ngày 14 Tháng 1 Năm 2019

Theo tin Google translation của quận Montgomery

Quận trưởng Marc Elrich mời dân tham dự Diễn Đàn Điều Hành Ngân Sách Năm 2020 đầu tiên vào Ngày 14 Tháng 1 Năm 2019

Elrich để Giữ Trước Năm FY20 đàn Ngân Sách Điều Hành 14 tháng một THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Thứ Năm 3 tháng 1, 2019 Montgomery County điều hành Marc Elrich đang nắm giữ là người đầu tiên trong số năm diễn đàn ngân sách trên Thứ 2 Tháng 1 14, để tìm kiếm thông tin từ người dân về năm tài chính ưu tiên năm 2020 (FY20) Ngân sách điều hành. Diễn đàn này sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối tại Trung tâm BlackRock for the Arts, tại 12.901 Town Commons Drive ở Germantown . “Điều rất quan trọng đối với tôi được nghe từ công chúng như chúng ta chuẩn bị ngân sách,” Elrich nói. “Tôi mời người dân, cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi và đại diện chức phi lợi nhuận để tham dự bất kỳ của các diễn đàn ngân sách sắp tới cho tôi biết ưu tiên của bạn .” diễn đàn Ngân sách FY20 hành bổ sung được dự kiến ​​như sau: Thứ tư Tháng 1 16 – 07:00 – Silver Spring Civic Building, Một cựu chiến binh Place, Silver Spring. Thứ ba Tháng 1 22 – 07:00 – Trung tâm Dịch vụ khu vực Đông Montgomery, 3300 Briggs Chaney Road, Silver Spring. Thứ 4 Tháng 1 23 – 07:00 – Trung tâm giải trí Mid-County, 2004 Queensguard Road, Silver Spring. Thứ hai Tháng 2 4 – 07:00 – Bethesda-Chevy Chase High School, 4301 East West Hwy, Bethesda. Quận đốc điều hành sẽ công bố Đề xuất FY20 ngân sách điều hành của mình vào ngày 15. Hội đồng Quận phê duyệt ngân sách hoạt động vào cuối tháng. Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ ký hiệu sẽ chỉ được cung cấp khi có yêu cầu thông báo như xa trước càng tốt, nhưng không ít hơn 72 giờ trước sự kiện này. Nếu các hoặc các dịch vụ khác hoặc hỗ trợ là cần thiết để tham gia vào hoạt động này, hãy gọi 240-777-6507, Maryland Rơ le 711 hoặc gửi email yêu cầu đến Karen.falcon@montgomerycountymd.gov . Tham gia trò chuyện Montgomery County về ngân sách điều hành FY20 trên phương tiện truyền thông xã hội và giúp nâng cao nhận thức bằng cách sử dụng # MoCoBudget20. # # # Liên hệ qua phương tiện truyền thông: Phát hành ID: 19-002 Truyền thông Liên hệ: Ohene Gyapong 240-777-6507

Elrich to Hold First of Five FY20 Operating Budget Forums Jan. 14 For Immediate Release: Thursday, January 3, 2019 Montgomery County Executive Marc Elrich is holding the first of five budget forums on Monday, Jan. 14, to seek input from residents about Fiscal Year 2020 (FY20) Operating Budget priorities. The forum will begin at 7 p.m. at the BlackRock Center for the Arts, at 12901 Town Commons Drive in Germantown. “It is very important for me to hear from the public as we prepare the budget,” said Elrich. “I invite residents, our business community and nonprofit representatives to attend any of the upcoming budget forums to let me know your priorities.” Additional FY20 Operating Budget forums are scheduled as follows: Wednesday, Jan. 16 – 7 p.m. – Silver Spring Civic Building, One Veterans Place, Silver Spring. Tuesday, Jan. 22 – 7 p.m. – Eastern Montgomery Regional Services Center, 3300 Briggs Chaney Road, Silver Spring. Wednesday, Jan. 23 – 7 p.m. – Mid-County Recreation Center, 2004 Queensguard Road, Silver Spring. Monday, Feb. 4 – 7 p.m. – Bethesda-Chevy Chase High School, 4301 East West Hwy, Bethesda. The County Executive will announce his Recommended FY20 Operating Budget on March 15. The County Council approves the operating budget at the end of May. Sign language interpreter services will be provided only upon request with notice as far in advance as possible, but no less than 72 hours prior to the event. If these or other services or aids are needed to participate in this activity, call 240-777-6507, Maryland Relay 711 or email a request to Karen.falcon@montgomerycountymd.gov. Join Montgomery County’s conversation about the FY20 Operating Budget on social media and help raise awareness by using #MoCoBudget20. # # # Media Contact: Release ID: 19-002 Media Contact: Ohene Gyapong 240-777-6507

https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=22685]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Chuyến tham quan trang trại và bán hàng thu hoạch của Quận Montgomery vào Thứ Bảy-Chủ Nhật, ngày 27-28 tháng 7, có 24 Địa điểm…

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Trở lại trường’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm Thứ Năm, ngày…

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 10 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 24 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 72 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 59 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views