Thông điệp của MCPS gửi cho Phụ Huynh cung cấp thông tin cập nhập trong ngày 9 tháng 3 năm 2020 để tìm hiểu thông tin về COVID-19 và tác động của nó đối với các hoạt động của cộng đồng và trường học tại Quận Montgomery


Theo tin MCPS của quận Montgomery

Thông điệp của MCPS gửi cho Phụ Huynh cung cấp thông tin cập nhập trong ngày 9 tháng 3 năm 2020 để tìm hiểu thông tin về COVID-19 và tác động của nó đối với các hoạt động của cộng đồng và trường học tại Quận Montgomery


Thông điệp và cập nhật cộng đồng, ngày 9 tháng 3 năm 2020


Thơ ngỏ của MCPS để cung cấp cho Phụ Huynh và Giám Hộ thông tin phụ trội về vi khuẩn coronavirus và các cố gắng để bảo đảm sức khỏe và an toàn của tất cả các học sinh tại Quận Montgomery
Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) tiếp tục làm việc chặt chẽ với Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS) để theo dõi COVID-19 (coronavirus) và cung cấp thông tin cập nhật. Chúng tôi biết rằng nhiều phụ huynh và thành viên cộng đồng tiếp tục tìm hiểu thông tin về COVID-19, và tác động của nó đối với các hoạt động của cộng đồng và trường học chúng tôi. Chúng tôi đã tạo một trang mạng mà có thông tin cập nhật nhất cho cộng đồng của chúng ta.
Như chúng tôi đã chia sẻ trong một lá thư vào Ngày 5 tháng 3, 2020, ba trường hợp đầu tiên của COVID-19 đã được xác định ở tiểu bang Maryland và các bệnh nhân cư trú tại Quận Montgomery. Yêu cầu đọc thông cáo báo chí của quận để biết thêm thông tin. Thêm hai trường hợp tại Maryland đã được xác định vào Ngày 8 tháng 3. Một bệnh nhân của hai trường hợp này sống tại quận Montgomery. Các viên chức y tế quận tiếp tục chia sẻ với khu trường học là họ tin rằng nguy cơ về sức khỏe thấp đối với các trường học của chúng ta và đã xác định rằng các trường học vẫn nên mở cửa như bình thường vào lúc này và việc giảng dạy nên tiếp tục như bình thường. Nếu tình hình thay đổi trong quận, DHHS sẽ làm quyết định về việc cần phải đóng cửa các trường, nếu cần. Một lần nữa, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng theo luật Maryland, việc đóng cửa trường học do hậu quả của một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng được Department of Health and Human Services xác định.
Học Tập của Học Sinh
MCPS tiếp tục làm việc với nhân viên và các hội viên quan trọng khác về dự định các tài liệu giáo dục và tài nguyên cho tất cả học sinh trong trường hợp các trường học bị đóng cửa. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo việc học của học sinh với các phương pháp có sẵn và dễ tiếp cận đối với tất cả học sinh. Vào lúc này, để thích hợp với hướng dẫn của DHHS, tất cả học sinh và nhân viên khỏe mạnh nên tiếp tục đến trường như bình thường.
Bắt Nạt và Quấy Nhiễu
Chúng tôi đã nghe một số thành viên trong cộng đồng nói là có một số nhóm học sinh đã bị trêu chọc, quấy rối và bắt nạt về coronavirus. Hành vi này không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ. Nếu bạn kinh nghiệm hoặc chứng kiến việc bắt nạt hoặc quấy rối, yêu cầu nói với nhân viên của trường hoặc hoàn thành đơn của việc bắt nạt và quấy rối.
Nguồn Thông Tin
Chúng tôi biết một số bài đăng giả tạo lưu hành trên phương tiện truyền thông xã hội mà cho biết các trường học sẽ bị đóng cửa do coronavirus và các học sinh tại các trường khác nhau trong quận đã bị nhiễm trùng. Những bài viết này là sai. Mọi thông tin về việc đóng cửa trường học hoặc cập nhật liên quan đến coronavirus sẽ đến trực tiếp từ các viên chức y tế quận và MCPS. Tất cả các cập nhật và thông tin quan trọng sẽ được chia sẻ với tất cả các gia đình MCPS thông qua một số công cụ liên lạc, bao gồm các BlackBoard ConnectEd, cú điện thoại ConnectEd, trang mạng MCPS và trang mạng coronavirus và trang truyền thông xã hội chính thức MCPS (Twitter and Facebook). Chúng tôi khuyến khích quý vị xem trang mạng coronavirus MCPS thường xuyên.
Chúng tôi rất thất vọng là bất cứ người nào tìm cách cố tình lừa dối cộng đồng về vấn đề nghiêm trọng này. Bất kỳ học sinh nào có trách nhiệm về đăng các bài giả mạo sẽ phải nhận các hậu quả nghiêm trọng, theo Quy Tắc Hạnh Kiểm Học Sinh.
Thực Tập Tốt Nhất cho Sức Khỏe Quý Vị
CDC và các viên chức y tế địa phương tiếp tục chia sẻ các thực tập tốt nhất sau đây mà là các bước quan trọng để ngăn chặn sự lan truyền của vi-rút này:
Tránh tương tác với những người bị bệnh/đau.
Nếu quý vị bị bệnh, nên ở nhà.
Đừng đi du lịch nếu quý vị bị bệnh/đau.
Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước.
Sử dụng chất khử trùng có cồn nếu không có xà phòng và nước.
Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc hắt hơi.
Cá nhân tin rằng họ có nguy cơ hoặc đã tiếp xúc với coronavirus được khuyến khích liên hệ với người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân của họ. Trừ khi quý vị đi du lịch gần đây đến một quốc gia trong danh sách CDC, quý vị không cần phải tự cách ly. Quý vị cũng có thể gọi Montgomery County Department of Disease Control and Epidemiology tại 240-777-1755 hay Maryland Department of Health Infectious Disease Bureau tại 410-767-6700. Nếu quý vị không thể gặp bác sĩ cá nhân, quý vị nên liên hệ với cơ sở chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu địa phương. Xem https://www.montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/Coronavirus.html để thêm hướng dẫn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật thường xuyên khi tình trạng này tiếp tục phát triển.
Kính thư,
Các Trường Công Lập Quận Montgomery


Community Message and Update, March 9, 2020
March 9, 2020
Read the Full Message to the Community
Dear MCPS Community,
coronavirus imageMontgomery County Public Schools (MCPS) continues to work closely with the Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS) and the Office of Emergency Management to monitor COVID-19 (coronavirus) and provide timely information and updates. We know that many parents and members of the community continue to seek information about COVID-19, and its impact on our community and school operations. We have created a website that has the most up-to-date information for our community.
As we shared in a letter on March 5, 2020, the first three cases of COVID-19 were identified in the state of Maryland and the patients reside in Montgomery County. Please read the county press release for more information. Two additional Maryland cases were identified on March 8. Of the two new cases, one of the patients resides in Montgomery County. County health officials continue to share with the district that they believe there is a low health risk for our schools and have determined that schools should remain open as normal at this time and instruction should continue as usual. If the situation changes in the county, DHHS will make the decision about which, if any, schools need to close. Again, we want to stress that under Maryland law, school closures as a result of a public health crisis are determined by the Department of Health and Human Services.
Student Learning
MCPS continues to work with staff and other key partners on plans for educational materials and resources for all students only in the event that schools are closed. Our goal is to ensure student learning using methods that are readily available and accessible to all students. At this time, in alignment with DHHS guidance, all healthy students and staff should continue to attend school as normal.
Bullying and Harassment
We have heard from some community members that there is targeted teasing, harassing and bullying of certain groups of students about the coronavirus. This behavior is unacceptable and will not be tolerated. If you experience or witness bullying or harassment, please tell a school staff member or complete the bullying and harassment form.
Sources of Information
We are aware of a number of fake posts circulating on social media suggesting that schools will be closed due to the coronavirus and that students at different schools in the district have contracted the virus. These posts are false. Any information about school closures or updates relating to the coronavirus will come directly from county health officials and MCPS. All updates and critical information will be shared with all MCPS families through a number of communication tools, including BlackBoard ConnectEd, ConnectEd phone calls, the MCPS website and coronavirus webpage and official MCPS social media pages (Twitter and Facebook). We encourage you to visit the MCPS coronavirus webpage frequently.
We are deeply disappointed that anyone would seek to intentionally mislead our community on this serious topic. Any student found responsible for creating false posts will face serious consequences, in accordance with the MCPS Student Code of Conduct.
Best Practices for Your Health
The CDC and local health officials continue to share the following best practices as important steps to prevent the spread of this virus:
Avoid interaction with people who are sick/ill.
If you are sick, please stay at home.
Do not travel if you are sick/ill.
Wash your hands often with soap and water.
Use an alcohol-based sanitizer if soap and water are not available.
Cover your mouth and nose with a tissue or your sleeve when coughing or sneezing.
Individuals who believe they are at risk or have been exposed to the coronavirus are encouraged to contact their personal healthcare provider. Unless you recently traveled to a country on the CDC list, there is no need for you to self-quarantine. You may also call the Montgomery County Department of Disease Control and Epidemiology at 240-777-1755 or the Maryland Department of Health Infectious Disease Bureau at 410-767-6700. If you are not able to be seen by your primary care doctor, you are encouraged to contact an urgent care facility or your local emergency room. Visit https://www.montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/Coronavirus.html for additional guidance.
We will continue to provide you with regular updates as this situation continues to evolve.
Sincerely,
Jack R. Smith, Ph.D. Superintendent of School
Raymond L. Crowel, Psy.D.
Director, Montgomery County Department of Health and Human Services

You May Also Like

More From Author