Thông điệp của MCPS gửi ngày 13 tháng 3 năm 2020 để cho Phụ Huynh tiếp tục tìm hiểu thông tin về COVID-19 trong trường học tại Quận Montgomery như Tiếp Cận Tài Liệu và Nguyên Liệu Giáo Dục, Phân Phát Thực Phẩm, Thông Tin và Tài Nguyên, Những Ngày Học Bù và Trông Trẻ


Theo tin MCPS của quận Montgomery

Thông điệp của MCPS gửi ngày 13 tháng 3 năm 2020 để cho Phụ Huynh tiếp tục tìm hiểu thông tin về COVID-19 trong trường học tại Quận Montgomery như Tiếp Cận Tài Liệu và Nguyên Liệu Giáo Dục, Phân Phát Thực Phẩm, Thông Tin và Tài Nguyên, Những Ngày Học Bù và Trông Trẻ


Thông điệp và cập nhật cộng đồng, ngày 13 tháng 3 năm 2020


Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Như chúng tôi chia sẻ ngày hôm qua, tất cả các trường MCPS sẽ đóng cửa từ ngày thứ Hai 16 tháng Ba, đến ngày thứ Sáu 27 tháng Ba, 2020, như là phần cố gắng toàn tiểu bang để giảm sự lan truyền của COVID-19 (coronavirus). Chúng tôi nhận thấy rằng việc đóng cửa này đã tạo ra sự bất tiện cho nhiều người trong cộng đồng và chúng tôi tiếp tục làm việc với các cơ quan khác nhau của quận và các nhóm liên quan chủ yếu để giải quyết các câu hỏi và thắc mắc của quý vị.

Nhân viên MCPS đã làm việc siêng năng trong nhiều tuần để chuẩn bị cho việc đóng cửa như thế này. Xin lưu ý rằng đây là một tình huống phát triển nhanh chóng, ảnh hưởng đến nhiều phạm vi, bao gồm nghỉ mùa xuân, thi hành các bài kiểm tra tiêu chuẩn, bài Thi Xếp Lớp Cao và các sự kiện thể thao, trong số nhiều phạm vi khác. Nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn này và sẽ cung cấp chi tiết và quyết định ngay khi có thông tin. Cảm ơn quý vị trước cho sự kiên nhẫn của quý vị.

Dưới đây là một số thông tin mới và cập nhật về các kế hoạch của quận trong một số lĩnh vực chủ yếu:

Tiếp Cận Tài Liệu và Nguyên Liệu Giáo Dục
Các sinh hoạt và tài liệu học tập hiện có trên trang mạng qua myMCPS Classroom. Tài liệu in được cung cấp cho các trường học và sẽ có sẵn để nhận tại các địa điểm bữa ăn vào ngày thứ ba 17 tháng 3. Những sinh hoạt này là để kiểm lại và để thực hành thông tin đã được dạy. Các sinh hoạt được tạo ra để kéo dài trong thời gian đóng cửa trường học của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý vị các nguồn lực để con em tham gia vào các sinh hoạt học tập.

Để truy cập các tài liệu, yêu cầu sử dụng các hướng dẫn sau:

Xem https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/contingency.
Chọn nút cấp lớp thích hợp.
Con quý vị có thể bấm vào nút Join here- Nhập vào đây để đăng ký trong môn học.
Con quý vị sẽ cần phải đăng nhập bằng cách dùng tài khoản Google MCPS của em. Đối với học sinh Tiểu học không biết thông tin đăng nhập và mật khẩu, tin nhắn ConnectEd sẽ được gửi đến tất cả các gia đình Tiểu học vào ngày Thứ Hai 16 tháng 3, 2020. Nếu con quý vị vẫn có khó khăn đăng nhập, yêu cầu xem Những câu Hỏi Thường Được Đặt (FAQ) tại http://bit.ly/mcpsmd-course-faq.
Mỗi môn học của myMCPS Classroom bao gồm thư chào và thêm hướng dẫn.
Mặc dù các hoạt động và tài liệu này được tạo ra để con quý vị tham gia một cách độc lập, yêu cầu qúy vị tự do làm việc với con. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các gia đình đọc, chơi cờ, viết tạp chí và tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác mà quý vị nghĩ là phù hợp với con. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm các lời khuyên và ý kiến để giúp con quý vị tham gia trong các tài khoản truyền thông xã hội MCPS (Twitter và Facebook).

Phân Phát Thực Phẩm
Chúng tôi hài lòng chia sẻ rằng chúng tôi sẽ điều hành 20 địa điểm để cung cấp các bữa ăn “Grab-N-Go” cho các học sinh. Quý vị có thể xem danh sách các địa điểm ở đây. Các bữa ăn miễn phí sẽ được cung cấp từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Học sinh không phải xuất trình thẻ ID để nhận bữa ăn nhưng phải dưới 18 tuổi. Các em có thể đến bất cứ điạ điểm nào để nhận bữa ăn dinh dưỡng.

Thông Tin và Tài Nguyên
Đây là thời gian khó khăn cho cộng đồng chúng ta. Cùng nhau, chúng ta đối phó với một cuộc khủng hoảng sức khỏe đáng kể ở quận, tiểu bang và quốc gia của chúng ta. Chúng tôi khuyến khích quý vị thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để giữ cho bản thân an toàn và khỏe mạnh. Hãy chăm sóc lẫn nhau và giúp đỡ những người có nhu cầu. Chúng tôi đã tạo ra một tài liệu liệt kê một vài hệ thống trường học và tài nguyên cộng đồng cho các gia đình. Quý vị có thể xem tài liệu này ở đây. Tài nguyên và thông tin bổ sung sẽ được đăng trên trang mạng MCPS coronavirus trong vòng hai tuần tới.

Những Ngày Học Bù
Không có quyết định nào được thực hiện về việc sử dụng thời gian nghỉ xuân và ngày học bù vào thời điểm này. Chúng tôi đang kiểm lại lịch của chúng tôi và đề nghị của Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland và sẽ cung cấp thêm thông tin cho các gia đình càng sớm càng tốt.

Trông Trẻ
Các nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ hiện đang hoạt động tại các trường học của chúng tôi có thể mở cửa trong hai tuần đóng cửa trường tại địa điểm hiện tại của họ để phục vụ các gia đình hiện tại nếu họ muốn. Các nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ này sẽ bắt đầu vào ngày thứ Tư 18 tháng 3, để có thời gian dọn dẹp trước các phòng ốc của trường. Nhân viên MCPS đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ và Cộng đồng Sử dụng các Cơ sở Công cộng về lịch trình và hoạt động. Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ sẽ được đăng trên Cộng đồng Sử dụng các Cơ sở Công cộng trong những ngày tới. Yêu cầu liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ của quý vị về hoạt động của họ trong hai tuần tới.

Yêu cầu tiếp tục xem trang mạng MCPS vì các cập nhật và câu trả lời cho các câu hỏi thường được đề cập sẽ được đăng thường xuyên. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc cụ thể nào, quý vị có thể liên hệ với ASK MCPS tại 240-740-3000.


Community Message: Coronavirus Update-March 13, 2020

MCPS staff has been working diligently for several weeks to prepare for a closure such as this. Please know that this is a rapidly evolving situation that impacts many areas, including spring break, standardized test administration, Advanced Placement exams, and sporting events, among many others. Our staff will continue to work through these challenges and will provide details and decisions as soon as information is available. Thank you in advance for your patience.

Dear MCPS Community:

As we shared yesterday, all MCPS schools will be closed from Monday, March 16, through Friday, March 27, 2020, as part of a statewide effort to mitigate the spread of COVID-19 (coronavirus). We recognize that this closure has created inconveniences for many in our community and we continue to work with various county agencies and key stakeholders to address your questions and concerns.

MCPS staff has been working diligently for several weeks to prepare for a closure such as this. Please know that this is a rapidly evolving situation that impacts many areas, including spring break, standardized test administration, Advanced Placement exams, and sporting events, among many others. Our staff will continue to work through these challenges and will provide details and decisions as soon as information is available. Thank you in advance for your patience.

Below is some new and updated information about district plans in several key areas:

Access to Educational Materials and Resources

Learning activities and materials are now available online through myMCPS Classroom. Print materials were provided to schools and will be available for pick up at meal sites on Tuesday, March 17. These activities are meant for review and to practice information that has already been taught. The activities are designed to span the timeframe of our school closure.

We are committed to providing you with resources for your child to be engaged in learning activities.

To access materials, please use the following directions:

Visit https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/contingency.
Select the appropriate grade-level button.
Your child can click the Join Here button to enroll in the course.
Your child will need to log in using their MCPS Google account. For elementary students who do not know their login and password, a ConnectEd message will be sent to all elementary households on Monday, March 16, 2020. If your child still has difficulty logging in, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) at http://bit.ly/mcpsmd-course-faq.
Each myMCPS Classroom course includes a welcome letter and further guidance.
While these activities and materials are designed for your child to be engaged independently, please feel free to work with your child as well. In addition, we encourage families to read, play board games, write in journals, and join in on any other activities you think are appropriate for your child. We will provide additional tips and ideas to engage your child on our MCPS social media accounts (Twitter and Facebook).

Food Distribution

We are pleased to share that we will operate 20 sites to provide “Grab-N-Go” meals for students. You can find the list of locations here. Free meals will be provided Monday through Friday from 11 a.m. to 1 p.m. Students do not have to present ID to receive meals but must be under 18 years old. They can visit any of the sites to receive a nutritious meal.

Information and Resources

These are difficult times for our community. Together, we are facing a significant health crisis in our county, state and nation. We encourage you to take the necessary preventive measures to keep yourself safe and healthy. Please take care of each other and lend a hand to those in need. We have created a document that lists a few school system and community resources for our families. You can view that document here. Additional resources and information will be posted on the MCPS coronavirus webpage over the next two weeks.

Make-Up Days

No decision has been made about using spring break and make-up days at this time. We are reviewing our calendar and the recommendation of the Maryland State Department of Education and will provide additional information to families as soon as possible.

Childcare

Child care providers that currently operate in our schools may stay open during the two-week closure in their existing space based on current permit if they choose. Providers will begin this service on Wednesday, March 18, to allow time for cleaning the school buildings first. MCPS staff are working with childcare providers and Community Use of Public Facilities on the schedule and operations. The list of providers will be posted on the Community Use of Public Facilities in the coming days. Please contact your provider directly about their operation over the next two weeks.

Please continue to visit the MCPS website as updates and answers to frequently asked questions will be posted regularly. If you have any specific questions or concerns, you can contact the ASK MCPS line at 240-740-3000.

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi