Một nhân viên tại Trường Tiểu Học Whetstone ở Montgomery Village là người đầu tiên của Montgomery County Public School trong số 107 trường hợp của quận Montgomery đã thử nghiệm bị nhiễm với COVID-19


Theo tin Google translation của quận Montgomery

Một nhân viên tại Trường Tiểu Học Whetstone ở Montgomery Village là người đầu tiên của Montgomery County Public School trong số 107 trường hợp của quận Montgomery đã thử nghiệm bị nhiễm với COVID-19Montgomery County Public Schools nhân viên xét nghiệm dương cho COVID-19

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: thứ Ba 24 tháng 3, 2020

Một nhân viên tại Trường Tiểu Học Whetstone ở Montgomery Village đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Dựa trên điều tra của các quan chức y tế công cộng County, nó đã được xác định không có sinh viên hoặc nhân viên có nguy cơ tiếp xúc từ cá nhân. Các cá nhân không có các dấu hiệu của COVID-19 bệnh cho đến sau ngày cuối cùng của họ về trường. Sở Dịch Vụ Y Tế và Nhân Quận đã thông báo cho tất cả các thành viên cộng đồng những người có thể đã tiếp xúc gần gũi với giám sát trực tiếp này cá nhân và được cung cấp và hướng dẫn.

Theo cán bộ Y tế Quận Tiến sĩ Travis Gayles, đây là nhân viên MCPS đầu tiên để thử nghiệm dương tính với virus. Các cá nhân đang được điều trị thích hợp cho bệnh của họ. “Trong khi tất cả các trường hợp được liên quan, nó không phải là đáng ngạc nhiên khi chúng ta biết rằng COVID-19 hiện diện trong cộng đồng rộng lớn hơn,” Gayles nói. “Chúng tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ để giữ cho người dân và cán bộ quận là an toàn càng tốt. Chúng tôi tiếp tục thấy nhiều trường hợp trong cộng đồng, và chúng tôi là khả năng nhìn thấy nhiều trường hợp trong những ngày tới và tuần.”

Tính đến hôm nay, có 349 trường hợp khẳng định ở Maryland; trong đó 107 là ở Montgomery County.

Gayles mạnh mẽ khuyến khích tất cả mọi người để tiếp tục làm theo các thông lệ ở lại tốt: không đi ra ngoài trừ khi cần thiết, không tập trung ở nhóm hơn 10 người, duy trì sáu feet khoảng cách giữa bạn và những người khác, thời gian nằm nhà nếu quý vị bị bệnh và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

Cho-19 COVID cập nhật mới nhất, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận và làm theo Montgomery County trên Facebook @MontgomeryCountyInfo và Twitter @MontgomeryCoMD .

# # #

Phát hành ID: 20-119
Truyền thông Liên hệ: Julie Parker 240-777-6507

Montgomery County Public Schools Employee Tests Positive for COVID-19

For Immediate Release: Tuesday, March 24, 2020

A staff member at Whetstone Elementary School in Montgomery Village has tested positive for COVID-19. Based on the investigation by County public health officials, it was determined no students or staff are at risk for exposure from the individual. The individual did not develop signs of COVID-19 illness until after their final day of school. The County Department of Health and Human Services has notified all community members who may have been in close contact with this individual and provided direct monitoring and guidance.

According to County Health Officer Dr. Travis Gayles, this is the first MCPS employee to test positive for the virus. The individual is receiving appropriate treatment for their illness. “While every case is concerning, it is not surprising as we know that COVID-19 is present in the broader community,” said Gayles. “We continue to work hard to keep residents and County staff as safe as possible. We continue to see more cases in the community, and we are likely to see more cases in the coming days and weeks.”

As of today, there are 349 confirmed cases in Maryland; of which 107 are in Montgomery County.

Gayles strongly encourages everyone to continue following these practices to stay well: do not go out unless necessary, do not gather in groups of more than 10 people, maintain six feet distance between you and others, stay home if you are sick and wash your hands frequently with soap and water for at least 20 seconds.

For the latest COVID-19 updates, visit the County’s COVID-19 website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCoMD.

# # #

Release ID: 20-119
Media Contact: Julie Parker 240-777-6507


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25040

You May Also Like

More From Author