Uỷ Ban Bầu Cử Quận Montgomery trong bang tiểu Maryland cập nhật những câu thường hỏi về cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Hoa Kỳ vào ngày 2 tháns Sáu năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Uỷ Ban Bầu Cử Quận Montgomery
Những câu thường hỏi về cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 2 tháng Sáu, 2020 (Cập nhật ngày 23 tháng Tư, 2020)
Câu hỏi 1: Tôi cần biết những điều quan trọng nào về cuộc bầu cử Tổng Thống Sơ Bộ 2020? Câu hỏi 2: Sẽ có bỏ phiếu sớm cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống năm 2020?
Câu hỏi 3: Trong ngày Bầu Cử tôi có thể bỏ phiếu ở địa điểm bầu cử mọi khi không? Câu hỏi 4: Tôi có cần yêu cầu có một lá phiếu không?
Câu hỏi 5: Bạn gởi lá phiếu của tôi đi đâu?
Câu hỏi 6: Nếu như tôi không nhận được lá phiếu của tôi gởi qua bưu điện?
Câu hỏi 7: Tôi đã yêu cầu một lá phiếu khiếm diện. Tôi sẽ nhận được hai lá phiếu không? Câu hỏi 8: Có sự khác biệt gì giữa lá phiếu khiếm diện và lá phiếu gởi qua bưu điện?
Câu hỏi 9: Tôi nên dùng viết gì để điền lá phiếu?
Câu hỏi 10: Tôi gởi lại lá phiếu bằng cách nào?
Câu hỏi 11: Hạn chót để gởi lại lá phiếu là ngày nào?
Câu hỏi 12: Tôi có thể tìm hộp nhận thơ của USPS hay Bưu Điện ở đâu?
Câu hỏi 13: Làm cách nào để biết lá phiếu của tôi đã được nhận?
Câu hỏi 14: Tôi bị tàn tật và gặp khó khăn gởi lá phiếu qua bưu điện. Tôi có các chọn lựa nào?
Câu hỏi 15: Có những phiếu giấy có sẵn để in và phát cho các cử tri không có phương tiện truy cập internet không?
Câu hỏi 16: Ngày chót để thay đổi địa chỉ hoặc đảng liên kết là ngày nào? Câu hỏi 17: Hạn chót để yêu cầu có một lá phiếu là ngày nào?
Câu hỏi số 18: Tôi nghe nói lá phiếu sẽ không được gửi cho cử tri không đi bầu trước đây. Tại sao vậy? Tôi phải làm gì nếu tôi nghĩ việc ghi danh bỏ phiếu của tôi bị gián đoạn?

Câu hỏi 19: Điều gì phải làm, nếu tôi là sinh viên đại học, đã từng bầu trước đây bằng lá phiếu vắng mặt tại trường, nhưng bây giờ trở lại nhà trong quận Montgomery?
Câu hỏi 20: Các trung tâm bỏ phiếu cho cử tri không thể bỏ phiếu qua thư tín ở đâu? Câu hỏi 21: Ngay trong ngày Bầu Cử tôi có thể ghi danh đi bầu được không?
Câu hỏi 22: Uỷ Ban Bầu Cử đang làm gì để ngăn ngừa gian lận?
Câu hỏi 23: Uỷ Ban Bầu Cử đang làm gì để bảo vệ sự tấn công của bọn ăn cắp dữ liệu? Câu hỏi 24: Làm sao đăng ký làm việc tại một trung tâm bỏ phiếu trong ngày bầu cử? Câu hỏi 25: Tôi có thể xin phiếu ghi danh bầu cử ở đâu?
Câu hỏi 26: Tôi có thể tìm thêm tin tức ở đâu?
Câu hỏi 1: Tôi cần biết những điều quan trọng nào về cuộc bầu cử Tổng Thống Sơ Bộ 2020?
Cuộc bầu cử ngày 2 tháng 6,2020 sẽ được thực hiện chủ yếu qua bưu điện. Lá phiếu sẽ được gởi ra từ đầu cho đến giữa tháng Năm. Bạn không cần yêu cầu lá phiếu khiếm diện. Cử tri được khuyến khích gởi lá phiếu lại ngay sau khi nhận được. Xin đừng đợi đến giờ chót mới gởi lá phiếu đi.
Như một biện pháp y tế công cộng, Ủy Ban Bầu Cử Quận Montgomery yêu cầu mọi cử tri gởi lá phiếu qua bưu điện. Sẽ có bốn (4) trung tâm bầu cử vào Ngày Bầu Cử, nhưng dự định chỉ dành riêng cho các cử tri không thể bỏ phiếu qua bưu điện.
Bạn phải ghi danh với Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ để bầu cho các văn phòng đảng ví dụ như được đề cử ứng viên của đảng vào chức vị Tổng Thống Hoa Kỳ. Cử tri không liên kết với đảng sẽ chỉ bầu cho Hội Đồng Học Vụ.
Không. Do đại dịch COVID-19, việc bầu sớm cho Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2020 đã bị hủy bỏ. Hiện nay, theo dự kiến sẽ có việc bầu sớm cho cuộc Tổng Tuyển Cử 2020.
Câu hỏi 2: Sẽ có bỏ phiếu sớm cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống năm 2020?
Không. Do đại dịch COVID-19, việc bầu sớm cho Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2020 đã bị hủy bỏ. Hiện nay, theo dự kiến sẽ có việc bầu sớm cho cuộc Tổng Tuyển Cử 2020

Câu hỏi 3: Trong ngày Bầu Cử tôi có thể bỏ phiếu ở địa điểm bầu cử mọi khi không?
Không. Cho kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2020, Thống Đốc đã Tuyên Bố đóng cửa các địa điểm bỏ phiếu ở khu phố vì việc bầu cử theo cách truyền thống được nhận định sẽ “tạo điều kiện truyền bệnh coronavirus và gây nguy hiểm cho sức khỏe, phúc lợi và an toàn công cộng”. Để giới hạn việc COVID-19 lây lan trong cộng đồng và cứu mạng sống, mọi cử tri sẽ nhận được phiếu bầu có phí bưu điện trả trước. Bầu trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu sẽ rất giới hạn và dự định chỉ dành cho các cử tri không thể bỏ phiếu qua bưu điện
Câu hỏi 4: Tôi có cần yêu cầu có một lá phiếu không?
Không. Bạn không cần yêu cầu có một lá phiếu.
Những cử tri đã dọn đi nơi khác, những người tạm vắng nhà, hoặc không nhận được lá phiếu vào ngày chót thứ Sáu ngày 15 tháng Năm, 2020, nên dùng công cụ tìm kiếm của cử tri trên mạng của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hoặc nhắn tin CHECK tới 77788 để xác định thông tin của họ và yêu cầu có một lá phiếu.
Câu hỏi 5: Bạn gởi lá phiếu của tôi đi đâu?
Để xác nhận địa chỉ gởi thư, bạn vào tìm ở công cụ tìm kiếm của cử tri trên trang mạng của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hoặc nhắn tin CHECK tới 77788. Nếu bạn thay đổi địa chỉ, chúng tôi sẽ gởi cho bạn một lá phiếu mới. Hạn chót để cập nhật đảng liên kết hoặc địa chỉ gởi thơ của bạn để nhận lá phiếu mới bằng bưu điện là ngày thứ Ba, 26 tháng Năm, 2020, nhưng nếu bạn cần thay đổi gì, xin đừng đợi đến lúc đó.
Câu hỏi 6: Nếu như tôi không nhận được lá phiếu của tôi gởi qua bưu điện?
Đến ngày thứ Sáu, 15 tháng Năm nếu bạn vẫn chưa nhận được lá phiếu, xin vào công cụ tìm kiếm của cử tri trên trang mạng của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hoặc nhắn tin CHECK tới số 77788 và nhấp vào link để yêu cầu một lá phiếu thay thế.
Câu hỏi 7: Tôi đã yêu cầu một lá phiếu khiếm diện. Tôi sẽ nhận được hai lá phiếu không?
Không. Bạn chỉ nhận được một lá phiếu thôi.

Câu hỏi 8: Có sự khác biệt gì giữa lá phiếu khiếm diện và lá phiếu gởi qua bưu điện?
Không có sự khác nhau. Cho cuộc Bầu Cử ngày 2 tháng Sáu, 2020, Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang gởi lá phiếu tới tất cả cử tri, dù bạn có yêu cầu hay không.
Câu hỏi 9: Tôi nên dùng viết gì để điền lá phiếu?
Chúng tôi đề nghị dùng bút bi mực đen hay xanh dương. KHÔNG dùng bút chì, bút làm dấu, hoặc bút xáp.
Câu hỏi 10: Tôi gởi lại lá phiếu bằng cách nào?
Trong lá phiếu sẽ có hướng dẫn. Sau khi bạn ký tên và ghi ngày trên tờ lời thề cử tri, đơn giản bạn có thể gởi nó qua bưu điện hoặc một trong những địa điểm ở đây. Không cần dán tem.
Cử tri được khuyến khích gởi lại lá phiếu càng sớm càng tốt. Những cử tri đợi đến giờ chót mới gởi lại lá phiếu được khuyến khích dùng một trong những thùng bỏ phiếu của Ủy Ban Bầu Cử liệt kê dưới đây thay vì xếp hàng dài để bỏ phiếu. Không cần có dấu bưu điện cho những lá phiếu bỏ vào các thùng bỏ phiếu này.
Câu hỏi 11: Hạn chót để gởi lại lá phiếu là ngày nào?
Cử tri được khuyến khích gởi lại lá phiếu càng sớm càng tốt và đừng đợi đến giờ chót. Để bảo đảm thời gian giao lá phiếu đúng thời hạn, Ủy Ban Bầu Cử Quận Montgomery khuyến khích cử tri gởi lại lá phiếu hạn chót là ngày thứ Hai, 25 tháng Năm, 2020.
Nếu bạn gởi lá phiếu qua Bưu Điện, hạn chót cho dấu bưu điện là ngày 2 tháng Sáu, 2020.
Nếu bạn gởi lại lá phiếu ở một trong những thùng bỏ phiếu được liệt kê dưới đây, lá phiếu phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 8:00 tối ngày 2 tháng Sáu, 2020.
Câu hỏi 12: Tôi có thể tìm hộp nhận thơ của USPS hay Bưu Điện ở đâu?
Bạn có thể tìm hộp nhận thơ của USPS hay Bưu Điện gần nhất ở đây. Không cần dán tem. Chúng tôi hết sức khuyến khích mọi cử tri điền lá phiếu của mình và gởi qua bưu điện hay bỏ vào thùng bỏ phiếu càng sớm càng tốt. Xin đừng chần chờ.
Các cử tri chờ bỏ phiếu mà không phải gởi bưu điện có thể dùng một trong các thùng bỏ phiếu của Ủy Ban Bầu Cử sau đây từ ngày 21 tháng Năm đến hết ngày 2 tháng Sáu (8 giờ tối).
• Montgomery County Board of Elections (currently available 24/7) 18753 N. Frederick Avenue, Gaithersburg

• Silver Spring Civic Building (to be installed by 5/21/2020) One Veterans Place, Silver Spring
• Marilyn J. Praisner Community Recreation Center (to be installed by 5/21/2020) 14906 Old Columbia Pike, Burtonsville
• Wheaton Library & Community Recreation Center (to be installed by 5/21/2020), 11701 Georgia Avenue, Wheaton
• Activity Center at Bohrer Park (to be installed by 5/21/2020) 506 South Frederick Avenue, Gaithersburg
• Germantown Community Recreation Center (to be installed by 5/21/2020) 18905 Kingsview Road, Germantown
• Rockville City Hall (to be installed by 5/21/2020) 111 Maryland Avenue Rockville
Câu hỏi 13: Làm cách nào để biết lá phiếu của tôi đã được nhận?
Bạn có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu của mình bằng công cụ tìm kiếm của cử tri trên mạng của Maryland State Board of Elections hay bằng cách nhắn tin CHECK đến số 77788
Câu hỏi 14: Tôi bị tàn tật và gặp khó khăn gởi lá phiếu qua bưu điện. Tôi có các chọn lựa nào?
Nếu bạn thích bầu tại nhà, bạn có thể thấy tiện khi yêu cầu lá phiếu gởi qua mạng và dùng công cụ trực tuyến do Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang cung cấp giúp bạn đánh dấu lá phiếu của mình. Công cụ này có thể sử dụng được với hầu hết các phần mềm thông dụng dùng cho người khuyết tật và bạn có thể dùng các thiết bị trợ giúp của bạn với công cụ này.
Nếu bạn được một người khác giúp, người này không được đề nghị bạn nên bầu như thế nào và không được là người chủ hay nhân viên hay đại diện của công đoàn của bạn, họ phải ký tên vào bản Xác Nhận Trợ Giúp và gởi chung với lá phiếu của bạn.
Thiết bị đánh dấu lá phiếu cũng sẽ có sẵn ở các trung tâm bầu cử vào Ngày Bầu Cử cung cấp phiếu bằng âm thanh với tai nghe và bàn phím, độ tương phản cao, chữ in lớn và các tính năng khác được thiết kế để cử tri bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập.
Cử tri có thể bầu qua thư tín được yêu cầu tham gia gởi phiếu qua bưu điện để giúp tránh việc xếp hàng dài và để bảo vệ an toàn sức khỏe của người phải đến bầu tại trạm bầu cử.
Câu hỏi 15: Có những phiếu giấy có sẵn để in và phát cho các cử tri không có phương tiện truy cập internet không?
Giấy đăng ký đi bầu có sẵn với các ngôn ngữ sau:

Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung Quốc thuần túy
Tiếng Trung Quốc đơn giản
Tiếng Hàn Quốc
Cử tri đăng ký hay cập nhật thông tin cử tri của mình bằng các đơn giấy này sẽ nhận lá phiếu qua bưu điện.
Ngoài ra các cử tri chưa nhận được lá phiếu trước ngày Thứ Sáu, 15 tháng Năm, 2020 có thể yêu cầu một lá phiếu bằng một trong những đơn sau:
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Cử tri cũng có thể yêu cầu lá phiếu bằng cách gởi thư có chữ ký đến Ủy Ban Bầu Cử cho biết rõ tên, ngày tháng năm sanh, và tên hiện nay, đảng mình theo, và/hay địa chỉ.
Câu hỏi 16: Ngày chót để thay đổi địa chỉ hoặc đảng liên kết là ngày nào?
Hạn chót để ghi danh bầu cử, đổi địa chỉ cư trú hay thay đổi đảng liên kết là ngày thứ Tư, 27 tháng Năm, 2020. Để xác nhận sự ghi danh bỏ phiếu của bạn, xin vào công cụ tìm kiếm của cử tri của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hoặc nhắn tin CHECK đến 77788.
Câu hỏi 17: Hạn chót để yêu cầu có một lá phiếu là ngày nào?
Xin xác nhận địa chỉ gởi thư của bạn bằng cách dùng công cụ tìm kiếm của cử tri của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hoặc nhắn tin CHECK đến 77788 trước khi xin phiếu. Không cần yêu cầu trừ phi đến ngày thứ Sáu 15 tháng Năm, 2020 bạn vẫn chưa nhận được.
Nếu bạn thật sự cần yêu cầu có một lá phiếu, hạn chót để có lá phiếu gởi tới bằng bưu điện là ngày thứ Ba, 26 tháng Năm, 2020.
Nếu bạn có sẵn máy in, giấy, bao thơ và bưu phí cần thiết để tự in lá phiếu tại nhà và gởi qua bưu điện, hạn chót để yêu cầu lá phiếu qua mạng là thứ Sáu, 29 tháng Năm, 2020. Nếu bạn yêu cầu lá phiếu gởi qua mạng, bạn sẽ nhận được mã đăng nhập (login) và mật khẩu (password) để in lá phiếu của mình trên giấy riêng của bạn, tự viết địa chỉ trên bao thơ gởi đến Ủy Ban Bầu Cử quận, và dán con tem 55 xu để gởi lá phiếu. Sau khi nhận được lá phiếu của bạn nhân viên Ủy Ban sẽ sao chép vào lá phiếu giấy chính thức trước khi lá phiếu được tính.

Câu hỏi số 18: Tôi nghe nói lá phiếu sẽ không được gửi cho cử tri không đi bầu trước đây. Tại sao vậy? Tôi phải làm gì nếu tôi nghĩ việc ghi danh bỏ phiếu của tôi bị gián đoạn?
Lá phiếu sẽ không được gởi cho cử tri không hoạt động vì ở tiểu bang Maryland cử tri được xem là không họat động nếu thư gửi cho họ bị trả lại hay một tiểu bang khác báo với chúng tôi là bạn dời chổ ở.
Nếu bạn lo đơn ghi danh cử tri của bạn có thể hết hiệu lực, xem ở công cụ tìm kiếm của cử tri cuả Uỷ Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hay nhắn tin CHECK đến số 77788 và xác nhận địa chỉ của bạn. Bạn không cần xin lá phiếu trừ khi bạn không nhận được lá phiếu vào thứ Sáu, ngày 15 tháng Năm, 2020. Nếu địa chỉ có thay đổi, xin bổ túc ngay lập tức.
Câu hỏi 19: Điều gì phải làm, nếu tôi là sinh viên đại học, đã từng bầu trước đây bằng lá phiếu vắng mặt tại trường, nhưng bây giờ trở lại nhà trong quận Montgomery?
Tiểu Bang sẽ gởi phiếu bầu dùng địa chỉ có trong hổ sơ. Nhắn tin CHECK tới số 77788 và ghi thông tin của bạn, bạn có thể tìm ra địa chỉ gởi thư trong hồ sơ. Nhớ cập nhật địa chỉ gửi thư của bạn về địa điểm mà bạn muốn lá phiếu gửi đến vào tháng Năm này.
Câu hỏi 20: Các trung tâm bỏ phiếu cho cử tri không thể bỏ phiếu qua thư tín ở đâu?
Như một biện pháp về sức khỏe công cộng, Uỷ Ban Bầu Cử Quận Montgomery kêu gọi cử tri hãy gửi lại lá phiếu nhận được qua thư. Nếu cử tri có thể bầu bằng thư, nhưng chọn đi bầu trực tiếp, việc lựa chọn này sẽ tạo ra một hàng cử tri dài và sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn của người khác.
Những cử tri không thể bỏ phiếu qua thư có thể đến một trong bốn địa điểm dưới đây và phải tuân theo chỉ thị của Thống Đốc về việc mang khẩu trang hay các loại che mặt khác:
• Silver Spring Civic Building, One Veterans Place, Silver Spring
• Marilyn J. Praisner Community Recreation Center, 14906 Old Columbia Pike, Burtonsville • Activity Center at Bohrer Park, 506 South Frederick Avenue, Gaithersburg
• Germantown Community Recreation Center, 18905 Kingsview Road, Germantown
Như một biện pháp về sức khỏe công cộng cử tri được yêu cầu bỏ phiếu bằng gởi thư. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại rằng, nếu cử tri có thể bầu bằng thư, nhưng chọn trực tiếp đi bầu, sẽ tạo ra một hàng cử tri dài và sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn của người khác.

Câu hỏi 21: Ngay trong ngày Bầu Cử tôi có thể ghi danh đi bầu được không?
Được. Tuy nhiên, thời hạn cuối ghi danh đi bầu được dời lại ngày thứ Tư, 27 tháng Năm, cho nên chỉ một ít cử tri mới cần đến việc ghi danh cùng ngày. Như một biện pháp về sức khỏe công cộng, Uỷ Ban Bầu Cử Quận Montgomery kêu gọi cử tri hãy ghi danh trước ngày Bầu Cử để được nhận và gửi lại phiếu bầu của mình qua thư.
Câu hỏi 22: Uỷ Ban Bầu Cử đang làm gì để ngăn ngừa gian lận?
Uỷ Ban Bầu Cử đang thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh chống lại gian lận giống như chúng tôi vẫn làm cho mọi cuộc bầu cử. Tất cả các hệ thống được thiết kế để bảo đảm rằng mỗi cử tri có cơ hội bỏ phiếu một lần và chỉ một lá phiếu mà thôi. Bất cứ sự kiện cáo nào hay có chứng cớ về gian lận sẽ được điều tra và sẽ bị truy tố. Nếu bạn thấy hoặc nghe thấy bất kỳ hành vi gian lận nào về bầu cử, xin liên lạc với Văn Phòng Luật Sư Tiểu Bang số 410-576-6300 hay số miễn phí 1-888-743-0023 trong Maryland hoặc via TDD at 410-576-6372.
Câu hỏi 23: Uỷ Ban Bầu Cử đang làm gì để bảo vệ sự tấn công của bọn ăn cắp dữ liệu?
Uỷ Ban Bầu Cử đang thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh trên mạng giống như chúng tôi vẫn làm cho mọi cuộc bầu cử. Uỷ Ban Bầu Cử Tiểu Bang đã dành một ngân quỹ đáng kể để bảo đảm hệ thống ghi danh cử tri toàn tiểu bang, kể cả việc yêu cầu gởi và giao phiếu bầu. Kết quả bầu cử sẻ không được chứng nhận liền, có thể kéo dài nhiều tuần sau đó vì cần phải kiểm chứng, điều tra khiếu nại, và bảo đảm mỗi lá phiếu hội đủ điều kiện được kiểm nhận.
Câu hỏi 24: Làm sao đăng ký làm việc tại một trung tâm bỏ phiếu trong ngày bầu cử?
Do sự yêu cầu giữ khoảng cách khi tiếp xúc, Uỷ Ban Bầu Cử quận Montgomery chỉ sử dụng một số ít nhân viên cũ và các thẩm phán được đào tạo làm việc cho ngày Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống ngày 2 tháng Sáu. Bạn có thể đăng ký làm việc cho các kỳ bầu cử sau này tại đây.
Câu hỏi 25: Tôi có thể xin phiếu ghi danh bầu cử ở đâu?
Bạn không cần có thẻ ghi danh mới được đi bầu. Tuy vậy, nếu bạn muốn, bạn có thể xin thẻ bằng cách xem công cụ tìm kiếm của cử tri của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hay nhắn tin CHECK tới số 77788

Câu hỏi 26: Tôi có thể tìm thêm tin tức ở đâu?
Chi tiết về cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống ngày 2 tháng Sáu, 2020 của Uỷ Ban Bầu Cử Tiểu bang Maryland có thể tìm thấy tại đây. Thông tin về COVID-19 cuả sở Y Tế và Dịch Vụ Xã Hội quận Montgomery có thể tìm thấy ở đây. • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi