Quận Montgomery sẽ bắt đầu chấp nhận đơn ghi danh cho Chương trình Ổn định doanh nghiệp siêu nhỏ có năm nhân viên trở xuống hay hông có nhân viên bao gồm các chủ sở hữu duy nhất và các nhà thầu độc lập vào Thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2020


Theo tin của quận MontgomeryQuận Montgomery sẽ bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký cho Chương trình Ổn định doanh nghiệp siêu nhỏ vào Thứ Tư, ngày 10 tháns 6

Để Thứ tư, 27 tháng 5 năm 2020

Quận Montgomery sẽ bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký Chương trình Ổn định Doanh nghiệp siêu nhỏ (MSP) bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 10 tháng 6. Các ứng dụng sẽ được chấp nhận đến Thứ Ba, ngày 16 tháng 6. Sáng kiến ​​MSP được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vì lợi nhuận có năm nhân viên trở xuống đáp ứng với COVID-19 khủng hoảng sức khỏe.

Ngoài các doanh nghiệp vì lợi nhuận, chương trình dành cho các doanh nghiệp không có nhân viên bao gồm các chủ sở hữu duy nhất và các nhà thầu độc lập.

Thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện và tài liệu cần thiết có sẵn trên trang web của chương trình tại www.monteimerycountymd.gov/biz-resource/msp .

Chương trình được tài trợ thông qua Tài trợ khối phát triển cộng đồng và, do đó, phải tuân thủ các hướng dẫn của liên bang về điều kiện thu nhập. Người nộp đơn phải là Công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài đủ điều kiện theo quy định của  8 USC 1641 .

Một tờ thông tin mô tả các điều kiện đủ điều kiện và tài liệu sẽ có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Amharic, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại và tiếng Việt. Nó sẽ có thể xem được trên trang web của chương trình sớm tại www.monteimerycountymd.gov/biz-resource/msp .

Chương trình MSP nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cơ sở bị giảm doanh thu do cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay. Quận đang khuyến khích các doanh nghiệp xem xét các chương trình hỗ trợ khác và áp dụng cho những chương trình mà họ đủ điều kiện. Điều đó có thể bao gồm Bảo hiểm thất nghiệp đã được mở rộng cho những người nộp đơn trước đây không đủ điều kiện, bao gồm cả chủ sở hữu duy nhất, nhà thầu độc lập và nhân viên kinh tế của gig gig.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện phải được đặt tại Quận Montgomery hoặc chủ sở hữu phải cư trú trong Quận và ít nhất 51 phần trăm doanh thu phải được tạo ra tại Quận Montgomery. Mỗi ứng dụng được gửi sẽ được chỉ định một số ngẫu nhiên và được xem xét theo thứ tự đó. Các doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ MSP sẽ nhận được tối đa 10.000 đô la.

Quận sẽ tổ chức hội thảo trên web để trả lời các câu hỏi và giải thích thêm về chương trình MSP bắt đầu từ 9 giờ sáng Thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu, đến Thứ Bảy, ngày 13 tháng Sáu (trừ Chủ Nhật, ngày 7 tháng Sáu). Các liên kết và hướng dẫn của hội thảo trên web sẽ có sẵn vào Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 tại www.monteimerycountymd.gov/biz-resource/msp .

Thông tin thêm về chương trình MSP có sẵn tại www.monteimerycountymd.gov/biz-resource/msp . Các câu hỏi về chương trình nên được gửi trực tiếp đến BizinfoCovid19@monteimerycountymd.gov .

# # #

Để cập nhật thông tin mới nhất, hãy truy cập trang web COVID-19 của Quận và theo dõi Quận Montgomery trên Facebook @MontermoeryCountyInfo và Twitter @MontermoeryCoMD.

ID phát hành: 20-273
Truyền thông Liên hệ: Neil H. Greenberger 240-205-1915

Montgomery County will Begin Accepting Applications for Its Business Microenterprise Stabilization Program on Wednesday, June 10

For Immediate Release: Wednesday, May 27, 2020

Montgomery County will begin accepting applications to its Microenterprise Stabilization Program (MSP) beginning Wednesday, June 10. Applications will be accepted through Tuesday, June 16. The MSP initiative is designed to help for-profit businesses with five or fewer employees in response to the COVID-19 health crisis.

In addition to for-profit businesses, the program is open to businesses with no employees including sole proprietors and independent contractors.

Information on the eligibility requirements and required documentation is available on the program web page at www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/msp.

The program is funded through Community Development Block Grants and, as such, federal guidelines on income eligibility must be followed. An applicant must be a U.S. Citizen or a qualified alien as defined by 8 U.S.C. 1641.

A fact sheet describing eligibility and document requirements will be available in Spanish, Amharic, French, Korean, Mandarin and Vietnamese. It will be viewable on the program web site soon at www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/msp.

The MSP program is intended to provide financial assistance to establishments that have experienced a loss in revenue as a result of the current health crisis. The County is encouraging businesses to review other assistance programs and apply to those for which they are eligible. That could include Unemployment Insurance that has been expanded to applicants who were previously not eligible, including sole-proprietors, independent contractors and “gig” economy workers.

Eligible businesses must be physically located in Montgomery County or the owner must reside in the County and at least 51 percent of business revenue must be generated in Montgomery County. Each application submitted will be assigned a random number and considered in that order. Businesses approved for MSP assistance will receive a maximum of $10,000.

The County will host webinars to answer questions and further explain the MSP program starting at 9 a.m. Monday, June 1, through Saturday, June 13 (excluding Sunday, June 7). Webinar links and instructions will be available Friday, May 29 at www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/msp.

More information on the MSP program is available at www.montgomerycountymd.gov/biz-resources/msp. Questions about the program should be directed to BizinfoCovid19@montgomerycountymd.gov.

# # #

For the latest updates, visit the County’s COVID-19 website and follow Montgomery County on Facebook @MontgomeryCountyInfo and Twitter @MontgomeryCoMD.

Release ID: 20-273
Media Contact: Neil H. Greenberger 240-205-1915


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=25364

You May Also Like

More From Author