Thực phẩm cho trẻ em: Bữa ăn Grab-And-Go tại Silver Diner từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều vào thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery


Thực phẩm cho trẻ em: Đầu bếp nuôi gia đình
THỨ SÁU, NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2020, 2 – 4 GIỜ CHIỀU
Bữa ăn Grab-And-Go, không có câu hỏi. Gia đình có thể nhận thay cho trẻ em.

Vị trí Bữa tối bạc: 236 Boardwalk Place, Gaithersburg, 20878
Tên Liên lạc Mary Porter
địa chỉ email liên lạc mporter@realfoodforkids.org
Liên kết www.realfoodforkids.org


Real Food for Kids: Chefs Feeding Families
FRIDAY, JUNE 26, 2020, 2 – 4PM
Grab-And-Go Meal, no questions asked. Families can pick up on behalf of children.

Location Silver Diner: 236 Boardwalk Place, Gaithersburg, 20878
Contact Name Mary Porter
Contact Email mporter@realfoodforkids.org
Link www.realfoodforkids.org…


https://www.montgomerycountymd.gov/mcg/calendar.html?trumbaEmbed=view%3Devent%26eventid%3D145485436

You May Also Like

More From Author