Categories
Press Releases Thông Báo

Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên từ ngày 14 cho đến ngày 14 tháng 9 năm 2020 sẽ bao gồm các cách sử dụng: công nghệ và năng lượng, Pinterest và huy động vốn từ cộng đồng

Theo tin của quận Montgomery Senior Planet Montgomery trong tiểu bang Maryland cung cấp các lớp học miễn phí trên mạng cho người cao niên […]

Categories
Press Releases Thông Báo

Chương trình tài trợ Tiểu Thương ‘Reopen Montgomery’ của quận Montgomery vẫn còn nhận đơn ghi danh trực tuyến xin khoản tài trợ tối đa 5.000 đô la để hỗ trợ chi phí đến việc Mở Tiệm Lại

Theo tin của quận Montgomery trong tiểu bang Maryland Chương trình tài trợ Tiểu Thương ‘Reopen Montgomery’ của quận Montgomery vẫn còn nhận đơn ghi […]