Các phương tiện di chuyển miễn phí có sẵn cho các cử tri của quận Montgomery khi bỏ phiếu sớm và vào ngày bầu cử

Theo tin của quận Montgomery Các phương tiện di chuyển miễn phí có sẵn cho các cử tri sớm và vào ngày bầu cử Thứ Năm, ngày 29 tháng 10…

Các câu thường hỏi về Tổng Tuyển Cử Tổng Thống năm 2020

Theo tin Uỷ Ban Bầu Cử Quận Montgomery trong tiểu bang Maryland Uỷ Ban Bầu Cử Quận Montgomery Các câu thường hỏi về Tổng Tuyển Cử Tổng Thống năm 2020…

Các nhân viên y tế Quận Montgomery thông báo các ngày chích ngừa cảm cúm miễn phí cho bốn phòng khám khi lấy hẹn trước trên trang web phòng cúm của Quận

Theo tin của quận Montgomery Các nhân viên y tế Quận Montgomery thông báo các ngày chích ngừa cảm cúm miễn phí cho bốn phòng khám khi lấy hẹn trước…

Quận Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí khi đi bộ hay lái xe tại nhiều địa điểm trong tuần: Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 – Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí khi đi bộ hay lái xe tại nhiều địa điểm trong tuần: Thứ…

Những Điều Quý Vị Cần Biết về Bỏ Phiếu Qua Thư trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ Năm 2020

Theo tin quận Montgomery trong tiểu bang Maryland Những Điều Quý Vị Cần Biết về Bỏ Phiếu Qua Thư trong cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ Năm 2020 Thứ…

Quận Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí khi đi bộ hay lái xe tại nhiều địa điểm trong tuần: Thứ Hai, ngày 5 tháng 10 – Thứ sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020

Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí khi đi bộ hay lái xe tại nhiều địa điểm trong tuần: Thứ…