Các câu thường hỏi về Tổng Tuyển Cử Tổng Thống năm 2020


Theo tin Uỷ Ban Bầu Cử Quận Montgomery trong tiểu bang MarylandUỷ Ban Bầu Cử Quận Montgomery

Các câu thường hỏi về Tổng Tuyển Cử Tổng Thống năm 2020 (Cập Nhật ngày 29, tháng Tám, 2020)

Hỏi: Những điêù chính mà tôi cần biết về cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống năm 2020 là gì?

• Thông điệp bầu cử ngày 3 tháng Mười Một là “An toàn, Ở Nhà và Bỏ Phiếu Bằng Thư” xuất phát từ việc lo ngại về đại dịch COVID-19 và tác động cùa nó đối với cử tri và nhân viên bầu cử.

• Đơn Bỏ Phiếu bằng Thư đã được gửi đi ngày 24 tháng Tám. Các lá phiếu sẽ bắt đầu được gửi ngày 24 tháng Chín, 2020. Không như cuộc Bầu Cử Sơ Bộ, lá phiếu không được tự động gửi đến bạn . Bạn phảỉ xin bỏ phiếu qua thư

Sau khi điền đơn và nhận được lá phiếu, cử tri được khuyến khích gửi lại lá phiếu của họ ngay sau khi nhận được.

• Hai cách tốt nhất gửi lại lá phiếu Bầu Cử bằng Thư là gửi qua Bưu Điện, dùng bao thơ gởi lại được cấp sẳn, hay bỏ phiếu bầu vào thùng bỏ phiếu của Quận, được mô tả dưới đây. Phiếu bầu trực tuyến không có bì thư trả sẳn bưu phí. Cử tri cần dán tem.
Xin đừng đợi đến phút cuối mới gửi đi lá phiếu của mình. Chúng tôi hết sức khuyến khích các cử tri gởi trả lại phiếu bầu qua Bưu Điện chậm nhất là ngày 27 tháng Mười, 2020 để Bưu Điện Hoa Kỳ chuyển thư kịp thời. Phiếu Bầu phải được đóng dấu bưu điện hạn chót là ngày bầu cử 3 tháng Mười Một, 2020.

• Uỷ Ban khuyến khích cử tri bỏ phiếu bầu của mình ở một trong các thùng “ Bỏ Phiếu Qua Thư”. Uỷ Ban Bầu Cử của Tiểu Bang sẽ đặt các thùng bỏ phiếu vào đầu tháng Mười và sẽ liên tục mở cho đến 8 giờ chiều ngày Bầu Cử. Các Thùng Bỏ Phiếu sẽ đặt ở các địa điểm Bỏ Phiếu Sớm hay các trung tâm Bầu Cử, Uỷ Ban Bầu Cử và Thành Phố Rockville.
Bạn phải ghi danh bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ và các chức vụ khác trên lá phiếu Maryland.

• Ghi Danh Bầu Cử Cùng Ngày có sẵn tại các địa điểm Bầu Cử Sớm và Ngày Bầu Cử. Cần thẻ chứng nhận cư trú cho người đi đăng ký và đi bầu cùng ngày.
Sẽ có Bỏ Phiếu Sớm từ ngày 26 tháng Mười đến ngày 2 tháng Mười Một, 2020, như mô tả dưới đây

• Sẽ có các trung tâm bỏ phiếu vào ngày Bầu Cử, 3 tháng Mười Một, 2020, như mô tả dưới đây.

H: Tôi có cần xin phiếu bầu?
Có, bạn cần phải xin phiếu bầu. Đơn yêu cầu bỏ phiếu bằng thư đã gửi đến cử tri chưa xin phiếu bầu ngày 24 tháng Tám.
Bạn có thể xin đơn ở:
https://voterservices.elections.maryland.gov/onlinemailinrequest/InstructionsStep1
Cử tri đã dời chổ ở, tạm thời xa nhà, hay chưa nhận được đơn Bỏ Phiếu qua Thư vào ngày 8 tháng Chín, nên truy cập voter lookup tool of the Maryland State Board ( của Uỷ Ban Bầu Cử Maryland) hoặc nhắn tin CHECK số 77788 để xác nhận thông tin và xin phiếu bầu.

H: Phiếu bầu của tôi sẽ gửi về đâu?
Chúng tôi sẽ gửi phiếu bầu về địa chỉ bạn ghi trên đơn. Để xác nhận địa chỉ thư của mình, truy cập voter lookup tool of the Maryland State Board of Elections hay nhắn tin CHECK số 77788. Nếu bạn đổi địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi phiếu bầu mới cho bạn. Bạn phải cập nhật địa chỉ mới của bạn hạn chót là ngày 13 tháng Mười, 2020.

H: Tôi phải làm gì nếu tôi không nhận được phiếu bầu bằng thư tín?
Sau khi bạn hoàn tất đơn Bỏ Phiếu bằng Thư, có thể mất 10 ngày để văn phòng chúng tôi nhận được đơn và cứu xét. Sử dụng quy trình Bỏ Phiếu Qua Thư trực tuyến sẽ mất ít ngày hơn là gửi qua bưu điện. Nếu bạn không nhận được phiếu bầu bạn xin trong vòng 10 ngày sau ngày 1 tháng Mười, 2020, truy cập voter lookup tool trên trang mạng của Ủy Ban Bầu Cử Maryland hay nhắn tin: CHECK số 7788 và nhập vào liên kết để xin phiếu.

H: Tôi đã xin phiếu bầu vắng mặt. Tôi sẽ nhận được cả hai?
Không. Bạn chỉ nhận được một phiếu bầu, trừ khi đơn ghi danh bầu cử của bạn thay đổi, hoặc bạn xin lá phiêú bầu thay thế.

H: Tôi đã xin phiếu bầu vắng mặt. Tôi sẽ nhận được cả hai?
Không. Bạn chỉ nhận được một phiếu bầu, trừ khi đơn ghi danh bầu cử của bạn thay đổi, hoặc bạn xin lá phiêú bầu thay thế.

H: Tôi phải dùng viết gì để điền đơn?
Bạn nên sử dụng bút bi màu đen hay xanh. KHÔNG ĐƯỢC dùng bút chì, bút đánh dấu hay bút sáp.

H: Các bước quan trọng khi gửi lại Phiếu Bầu qua Thư?
Điều tối trọng là ký tên vào lời thề cử tri và ký tên, đề ngày ở phía sau phong bì gửi trả lại phiếu đã bầu. Chỉ ký tên trên phong bì, không được ký trên phiếu bầu. Đánh dấu bằng bút bi màu đen hoặc xanh. Hạn chót gửi đi là ngày 27 tháng Mười, 2020 hay bỏ vào thùng bỏ phiếu trước 8 giờ tối ngày 3 tháng Mười Một để bảo đảm phiếu bầu của bạn được tính. Bưu phí đã được trả trước khi dùng phong bì gửi lại phiếu đã bầu đến Uỷ Ban Bầu Cử. Lá phiếu gửi qua trang mạng, cần phải trả bưu phí.

H: Các bước quan trọng khi gửi lại Phiếu Bầu qua Thư?
Điều tối trọng là ký tên vào lời thề cử tri và ký tên, đề ngày ở phía sau phong bì gửi trả lại phiếu đã bầu. Chỉ ký tên trên phong bì, không được ký trên phiếu bầu. Đánh dấu bằng bút bi màu đen hoặc xanh. Hạn chót gửi đi là ngày 27 tháng Mười, 2020 hay bỏ vào thùng bỏ phiếu trước 8 giờ tối ngày 3 tháng Mười Một để bảo đảm phiếu bầu của bạn được tính. Bưu phí đã được trả trước khi dùng phong bì gửi lại phiếu đã bầu đến Uỷ Ban Bầu Cử. Lá phiếu gửi qua trang mạng, cần phải trả bưu phí.

Hỏi: Hạn chót để gởi lại phiếu bầu?
Nếu bạn gởi lại phiếu bầu bằng đường Bưu Điện, thư phải có dấu Bưu Điện trước hay vào ngày 3 tháng Mười Một, 2020. Đừng đợi. Phiếu bầu của bạn có thể có dấu bưu điện ngày 4 tháng Mười Một khi bạn bỏ phiếu bầu vào thùng thư ngày 2 hay 3 tháng Mười Một. Nếu việc này xảy ra, lá phiếu của bạn sẽ bị loại vì không đúng hạn.
Nếu bạn gởi lại phiếu bầu vào thùng bỏ phiếu ở Ủy Ban Bầu Cử 18753 N. Frederick Avenue, Gaithersburg, Maryland, hay ở một trong những thùng bỏ phiếu sẽ được lập tại các điểm Bỏ Phiếu Sớm và các điểm Bầu Cử, lá phiếu của bạn phải được bỏ vào thùng phiếu trước giờ đóng cửa các điểm bầu cử lúc 8 giờ tối ngày 3 tháng Mười Một, 2020.

Hỏi: Tôi có thể tìm thấy các thùng bỏ thư của USPS hay Bưu Điện ở đâu?
Bạn có thể tìm Bưu Điện gần nhất ở đây (here). Không cần dán tem.
Hỏi: Làm cách nào để biết lá phiếu của tôi đã được nhận?
Tìm tin tức về tình trạng lá phiếu của bạn ở voter lookup tool của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hay bằng cách nhắn tin CHECK tới 77788.

Hỏi: Sẽ có bầu sớm cho Tổng Tuyển Cử Tổng Thống 2020 không?
Có. Sẽ có bầu sớm cho Tổng Tuyển Cử Tổng Thống 2020. Giờ Bầu Cử Sớm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối bắt đầu ngày 26 tháng Mười, 2020 đến ngày 2 tháng Mười Một, 2020. Mười một điểm bầu cử sớm được liệt kê dưới đây:

• Activity Center at Bohrer Park
• Damascus Community Recreation Center
• Executive Office Building
• Germantown Community Recreation Center
• Jane E. Lawton Community Recreation Center
• Marilyn Praisner Community Recreation Center
• Mid-County Community Recreation Center
• Potomac Community Recreation Center
• Sandy Spring Volunteer Fire Department (The Ballroom)
• Silver Spring Civic Building
• Wheaton Library & Community Recreation Center

Hỏi: Tôi có thể đi bầu ở điểm bầu cử thường dùng không?
Không. Các điểm bầu cử ở khu phố đã bị đóng cửa vì bầu cử theo cách truyền thi61ng bị đánh giá là sẽ “tạo điều kiện lây lan Coronavirus và gây ra các rủi ro cho sức khỏe cộng đồng, phúc lợi và an toàn.”
Như đã ghi chú, để giảm sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng và để cứu mạng sống, mọi cử tri sẽ nhận được đơn xin Bầu bằng Thơ qua đường bưu điện. Vui lòng điền và gởi đơn lại chung với lá phiếu bằng bao thơ có tem sẵn đã được gởi đến cho bạn.

Hỏi: Vào Ngày Bầu Cử tôi có thể đi bầu ở đâu?
Việc đi bầu trực tiếp sẽ bị giới hạn và chủ ý dành cho các cử tri không thể bầu bằng thư. Nếu bạn phải đi bầu vào Ngày Bầu Cử, bạn sẽ có thể bầu ở một trong mười một Điểm Bầu Cử Sớm, ở bất kỳ Trường Cấp Ba Công Lập Quận Montgomery, hay ở các điểm được chọn thêm. Bạn sẽ có thể đi bầu ở:

➢ Albert Einstein High School
➢ Bethesda-Chevy Chase High School
➢ Clarksburg High School
➢ Colonel Zadok Magruder High School
➢ Damascus High School
➢ Gaithersburg High School
➢ James Hubert Blake High School
➢ John F. Kennedy High School
➢ Montgomery Blair High School
➢ Montgomery County Conference Center at North Bethesda Marriott
➢ Nancy H. Dacek North Potomac Community Recreation Center
➢ Northwest High School
➢ Northwood High School
➢ Paint Branch High School
➢ Poolesville High School
➢ Quince Orchard High School
➢ Richard Montgomery High School ➢ Rockville High School
➢ Seneca Valley High School
➢ Sherwood High School
➢ Springbrook High School
➢ Thomas S. Wootton High School ➢ Walt Whitman High School
➢ Walter Johnson High School
➢ Watkins Mill High School
➢ Wheaton High School

Hỏi: Tôi có bắt buộc phải bầu ở trường cấp ba gần nhà tôi không?
Không, để đi bầu vào Ngày Bầu Cử, bạn có thể bầu ở một trong những Trường Cấp Ba Công Lập Quận Montgomery, điểm Bầu Cử Sớm hay ở Nancy H. Dacek North Potomac Community Recreation Center hay White Oak Community Recreation Center.

Hỏi: Tôi có bắt buộc phải bầu ở trường cấp ba gần nhà tôi không?
Không, để đi bầu vào Ngày Bầu Cử, bạn có thể bầu ở một trong những Trường Cấp Ba Công Lập Quận Montgomery, điểm Bầu Cử Sớm hay ở Nancy H. Dacek North Potomac Community Recreation Center hay White Oak Community Recreation Center.

Hỏi: Tôi có thể tìm đơn Ghi Danh Cử Tri bằng giấy ở đâu để điền và chia sẻ với các cử tri?
Đơn giấy ghi danh cử tri có sẵn ở văn phòng Ủy Ban Bầu Cử tại 18753 N. Frederick Avenue, Gaithersburg MD 20877 hay gọi các văn phòng Ủy Ban Bầu Cử số 240-777-8500.

Đơn giấy ghi danh cử tri cũng có trực tuyến với các ngôn ngữ sau đây:

• English
• Español
• Traditional Chinese
• Simplified Chinese • Korean

Cử tri nào dùng mẫu đơn này ghi danh hoặc cập nhật hồ sơ cử tri sẽ nhận được thẻ thông báo cho cử tri để xác nhận việc ghi danh của mình.

Hỏi: Khi nào là hạn chót để đổi địa chỉ hoặc đảng liên kết?
Hạn chót để ghi danh đi bầu, hoặc đổi địa chỉ cư trú hay đảng liên kết là thứ Tư, ngày 13 tháng Mười, 2020. Để xác nhận việc ghi danh cử tri, truy cập voter lookup tool của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hoặc nhắn tin CHECK tới 77788.

Hỏi: Khi nào là hạn chót để xin lá phiếu bầu qua đường bưu điện?
Xin dùng voter lookup tool của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hoặc nhắn tin CHECK đến 77788 xác nhận địa chỉ gởi thư của bạn trước khi xin phiếu bầu.
Nếu bạn thật sự cần, hạn chót để xin phiếu bầu bằng bưu điện là ngày thứ Ba, 20 tháng Mười, 2020.
Nếu bạn có máy in và sẵn tem, bạn có thể in lá phiếu ở nhà và gởi đi, hạn chót để có lá phiếu gởi đi trên mạng là ngày thứ Ba, 20 tháng Mười,2020. Nếu bạn yêu cầu lá phiếu trên mạng, bạn sẽ nhận được đăng nhập và mật khẩu để in lá phiếu của bạn và phải trả bưu phí để gởi đi. Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang sẽ giải quyết những vấn đề của bạn ở số 800-222-VOTE.

Hỏi: Đơn xin phiếu bầu không được gởi tới cử tri không hoạt động. Tại sao không? Tôi phải làm gì nếu nghĩ ghi danh cử tri của mình không có hiệu lực?
Đơn xin phiếu bầu không được gởi tới cử tri không hoạt động bởi vì những cử tri được xem là “không hoạt động” trong tiểu bang Maryland nếu thư của họ bị trả lại không chuyển giao được hoặc nếu tiểu bang khác cho chúng tôi biết bạn đã đi nơi khác.
Nếu bạn lo ngại rằng đơn ghi danh cử tri của bạn có thể không hoạt động, truy cập voter lookup tool của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hoặc nhắn tin CHECK tới 77788 và xác nhận địa chỉ của bạn. Nếu bạn đổi địa chỉ, xin cập nhật ngay. Bạn cũng có thể xin phiếu bầu ở
https://voterservices.elections.maryland.gov/onlinemailinrequest/InstructionsStep1.

Hỏi: Cử Tri có được phép đại diện một cử tri khác nhận phiếu đã bầu niêm phong và gởi phiếu bầu bằng đường bưu điện này đến Văn Phòng Ủy Ban Bầu Cử, hộp thư hay thùng bỏ phiếu?
Không có luật liên bang hay tiểu bang ngăn cấm cá nhân nào thu thập phiếu đã bầu của cử tri khác và gởi tới ủy ban bầu cử địa phương, địa điểm thùng bỏ phiếu bầu, hoặc hộp thơ. Luật tiểu bang thiết lập một qui trình để chỉ định ai nhận và gởi phiếu bầu đến cử tri, nhưng qui trình này không chỉ áp dụng cho gởi trả lá phiếu đã bầu tới thùng phiếu. Ngăn cấm người nào gởi trả lá phiếu đã bầu của cử tri khác cần có quyết định của Đại Hội Đồng Lập Pháp Tiểu Bang Maryland.

Hỏi: Cử Tri có được phép đại diện một cử tri khác nhận phiếu đã bầu niêm phong và gởi phiếu bầu bằng đường bưu điện này đến Văn Phòng Ủy Ban Bầu Cử, hộp thư hay thùng bỏ phiếu?
Không có luật liên bang hay tiểu bang ngăn cấm cá nhân nào thu thập phiếu đã bầu của cử tri khác và gởi tới ủy ban bầu cử địa phương, địa điểm thùng bỏ phiếu bầu, hoặc hộp thơ. Luật tiểu bang thiết lập một qui trình để chỉ định ai nhận và gởi phiếu bầu đến cử tri, nhưng qui trình này không chỉ áp dụng cho gởi trả lá phiếu đã bầu tới thùng phiếu. Ngăn cấm người nào gởi trả lá phiếu đã bầu của cử tri khác cần có quyết định của Đại Hội Đồng Lập Pháp Tiểu Bang Maryland.

Hỏi: Ủy Ban Bầu Cử làm gì để bảo vệ chống gian lận?
Ủy Ban Bầu Cử đang sử dụng mọi biện pháp bảo vệ chống gian lận như chúng tôi làm cho mọi cuộc bầu cử. Tất cả các hệ thống được thiết kế để bảo đảm mỗi cử tri có cơ hội bỏ phiếu một lần và chỉ một lá phiếu. Mọi cáo buộc hoặc chứng cớ gian lận sẽ được điều tra và chuyển cho truy tố. Nếu bạn thấy hay nghe có sự gian lận của cử tri, liên lạc Office of the Attorney General số 410- 575-6300 hoặc Tiếng Tây Ban Nha 410-230-1712 hoặc số miễn phí trong Maryland 1-888-743- 0023 hoặc qua TDD số 800-735-2258.

Hỏi: Làm thế nào tôi có thể xin làm việc trong thời gian bỏ phiếu sớm hoặc tại một trung tâm bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử?
Ủy Ban Bầu Cử Quận Montgomery đang tuyển cử tri để huấn luyện làm Trưởng Ban Bầu Cử cho ngày Tổng Tuyển Cử Tổng Thống 3 tháng Mười Một. Bạn có thể ghi danh để được làm trong ngày bầu cử here.

Hỏi: Làm thế nào tôi có thể xin làm nhân viên kiểm phiếu?
Ủy Ban Bầu Cử Quận Montgomery đang tuyển cử tri để làm nhân viên kiểm phiếu để kiểm lá phiếu Bầu Qua Thư và lá phiếu tạm thời. Bạn có thể ghi danh để làm nhân viên kiểm phiếu here.

Hỏi: Làm thế nào tôi có thể xin một bản sao thẻ ghi danh bỏ phiếu?
Bạn không cần có thẻ ghi danh bỏ phiếu để đi bầu. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể dùng voter lookup tool của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland hoặc bằng nhắn tin CHECK đến 77788

Hỏi: Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?
Thông tin của Ủy Ban Bầu Cử Tiểu Bang Maryland về Tổng Tuyển Cử Tổng Thống ngày 3 tháng Mười Một, 2020 có thể tìm here. Thông tin của Cơ Quan Y Tế và Nhân Sinh Quận Montgomery về COVID-19 có thể tìm here.


https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/Resources/Files/pdfs/2020%20FAQs/2020PG_VTNMS_FAQ_101020.pdf

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association