Hạn chót cho các tổ chức phi lợi nhuận và lợi nhuận bị ảnh hưởng, tập trung vào nghệ thuật, văn hóa, nông nghiệp và / hoặc giải trí nộp đơn xin chương trình tài trợ ‘Tourism Anchor Institution Grant Program’ của quận Montgomery đến 5 giờ chiều vào Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2020


Theo tin của quận Montgomery trong tiểu bang Maryland

Hạn chót cho các tổ chức phi lợi nhuận và lợi nhuận bị ảnh hưởng, tập trung vào nghệ thuật, văn hóa, nông nghiệp và / hoặc giải trí nộp đơn xin chương trình tài trợ ‘Tourism Anchor Institution Grant Program’ của quận Montgomery đến 5 giờ chiều vào Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2020

Chương trình tài trợ ‘Tourism Anchor Institution Grant Program’ của quận Montgomery được mở rộng cho các tổ chức phi lợi nhuận và lợi nhuận bị ảnh hưởng, tập trung vào nghệ thuật, văn hóa, nông nghiệp và / hoặc giải trí; Thời hạn kéo dài đến ngày 13 tháng 12

Thứ Hai, ngày 7 tháng 12 năm 2020

Quận Montgomery đã mở rộng “Tourism Anchor Institution Grant Program” để các tổ chức phi lợi nhuận và phi lợi nhuận hướng đến khách du lịch và tập trung vào nghệ thuật, văn hóa, nông nghiệp và / hoặc giải trí — và đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19 —Đủ điều kiện để nộp đơn xin hình thức hỗ trợ tài chính này.

Ngoài việc mở rộng chương trình để bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận và phi lợi nhuận đủ điều kiện, thời hạn gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh đã được kéo dài đến 5 giờ chiều vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 12.

Chương trình có sự hỗ trợ mạnh mẽ của Giám đốc điều hành Quận Marc Elrich và Hội đồng Quận. Nó được tài trợ với khoản trích lập đặc biệt trị giá 5 triệu đô la mà Hội đồng đã phê duyệt theo Nghị quyết 19-493.

“Chúng tôi tiếp tục phát triển các chương trình để giúp đỡ càng nhiều tổ chức trong Quận càng tốt,” Giám đốc điều hành Quận Elrich nói. “Các thực thể sẽ được hỗ trợ thông qua chương trình tài trợ này là trái tim và linh hồn của cộng đồng chúng tôi.”

Thông tin chi tiết về chương trình tài trợ của Tourism Anchor Institution và thông tin đăng ký — bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha — có thể tìm thấy tại https://montgomerycountymd.gov/biz-resources/covid19/.

Chương trình được tạo ra do tác động nghiêm trọng của COVID-19 đối với ngành khách sạn của Quận Montgomery. Theo Cục Thống kê Lao động / Trung tâm Thống kê Việc làm, các quận Montgomery và Frederick đã trải qua sự sụt giảm 44% việc làm trong lĩnh vực giải trí và khách sạn từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Có sự sụt giảm 11% việc làm trong tất cả các vụ mất việc trong cùng thời kỳ. Các tổ chức đầu mối du lịch của Quận Montgomery — các cơ sở thu hút nhiều du khách — rất quan trọng để duy trì ngành khách sạn và giải trí của Quận cũng như chất lượng cuộc sống xuất sắc của cư dân.

Các khoản tài trợ có thể được sử dụng cho các mục đích hoạt động chung. Tuy nhiên, quỹ không thể được sử dụng cho cùng các khoản chi tiêu mà các tổ chức đã nhận được tài trợ từ các chương trình tài trợ của Liên bang, Tiểu bang hoặc Quận. Nhân viên Điều hành của Quận sẽ xem xét tất cả các đơn đăng ký để xác định xem các yêu cầu về tính đủ điều kiện được cấp đã được đáp ứng hay chưa.
Các khoản tài trợ sẽ được trao cho những người nộp đơn đủ điều kiện dựa trên ngân sách hoạt động hàng năm của tổ chức và các tổn thất hoạt động phát sinh do đại dịch.

Các tổ chức được yêu cầu đăng ký với Bang Maryland phải ở “Tình trạng tốt” với Bang để đủ điều kiện tham gia Chương trình Tài trợ của Tổ chức Du lịch Anchor. Các pháp nhân này có thể kiểm tra “trạng thái” của họ thông qua tìm kiếm pháp nhân kinh doanh trên Maryland Business Express tại https://egov.maryland.gov/businessexpress/entitysearch.

Các câu hỏi về Chương trình Tài trợ của Tổ chức Du lịch Anchor có thể được gửi qua email đến TourismGrant@montgomerycountymd.gov.

# # #


Montgomery ‘Tourism Anchor Institution Grant Program’ Expanded to Impacted For-Profits and Nonprofits that Focus on Arts, Culture, Agriculture and/or Recreation; Deadline Extended to Dec. 13

For Immediate Release: Monday, December 7, 2020

Montgomery County has expanded its “Tourism Anchor Institution Grant Program” so for-profit and nonprofit organizations that are tourist-oriented and focus on arts, culture, agriculture and/or recreation—and have been hard-hit by the COVID-19 health crisis—are eligible to apply for this form of financial assistance.

In addition to expansion of the program to include eligible for-profit and nonprofit organizations, the deadline to submit completed applications has been extended to 5 p.m. on Sunday, Dec. 13.

The program has the strong support of County Executive Marc Elrich and the County Council. It is funded with a $5 million special appropriation the Council approved under Resolution 19-493.

“We continue to develop programs to help as many organizations in the County as possible,” said County Executive Elrich. “The entities that will be assisted through this grant program are the heart and soul of our community.”

Details on the Tourism Anchor Institution grant program and application information—in English and Spanish—can be found at https://montgomerycountymd.gov/biz-resources/covid19/.

The program was created as a result of the severe impact of COVID-19 on Montgomery County’s hospitality industry. According to the Bureau of Labor Statistics/Center Employment Statistics, Montgomery and Frederick counties experienced a 44 percent decline in leisure and hospitality jobs from April 2019 to April 2020. There was an 11 percent employment decline in all job losses during the same period. Montgomery County’s tourism anchor institutions—facilities that attract many visitors—are critical to maintaining the County’s leisure and hospitality industry and the outstanding quality of life for residents.

Grants can be used for general operating purposes. However, the funds cannot be used for the same expenditures for which organizations have received grants from other Federal, State or County grant programs. County Executive staff will review all applications to determine if grant eligibility requirements have been met.
Grants will be awarded to eligible applicants based on the organization’s annual operating budget and operating losses incurred due to the pandemic.

Organizations that are required to register with the State of Maryland must be in “Good Standing” with the State to be eligible for the Tourism Anchor Institution Grant Program. These entities can check their “standing” through the business entity search on Maryland Business Express at https://egov.maryland.gov/businessexpress/entitysearch.

Questions about the Tourism Anchor Institution Grant Program can be emailed to TourismGrant@montgomerycountymd.gov.

# # #

Release ID: 20-756
Media Contact: Neil H. Greenberger 240-205-1915


https://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=28226


https://montgomerycountymd.gov/Biz-Resources/Resources/Files/tourism/SAMPLE-TAI-Grant-Application.pdf

Anchor Tourism Stabilization Grant Program Application
1. Legal Name:
2. Address:
3. Authorizing Official’s Name:
4. Title:
5. Contact email:
6. Contact phone:
7. Alternate contact name:
8. Alternate contact email:
9. Is your organization recognized as a 501(c) organization? Yes No (Please provide your Articles of Organization.)
10. Is your organization in Good Standing with the State of Maryland? Yes No
11. Does your organization have a tourism-related focus? Yes No If yes, what is your organization’s Mission Statement?
12. Please select the range that represents your organization’s annual cash operating budget or income (not capital or restricted funds) prior to the COVID-19 pandemic:
Less than $100,000 $101,000 – $250,000 $251,000 – $500,000 $500,001 – $1,000,000 $1,000,001 – $2,000,000 $2,000,001 – $3,000,000 $3,000,001 and over

(Please provide a copy of your Annual 2019 Profit & Loss statement (or equivalent) to confirm your annual operating budget.)
13. Please indicate the type (capital, operating, etc.), amount and source of financial support you receive annually from public government sources (this may include a subsidized ground or facility lease).
Type of funding: Amount of funding: Public source: Example: Operating $200,000 Montgomery County
14. Please indicate the number of visitors your facility received in (eligible applicants must receive a minimum of 25,000 visitors annually):
2019: 2018:
15. What date was your facility required to close to the public or substantially reduce operations as a result of State and/or County orders related to the COVID-19 public health pandemic? Date: mm/dd/yyyy
a. Is your facility still closed or substantially closed to the public? Yes No
b. Compared to pre-COVID levels, at what percentage do you estimate your facility is
currently operational?
0-25% 26-50% 51-75% 76-100%
16. In order to demonstrate your organization’s loss in revenue due to the COVID-19 health pandemic, please provide April – June Quarterly Financial Statements for 2019 (2019 Calendar Year Q2) AND April – June Quarterly Financial statements for 2020 (2020 Calendar Year Q2).
2019 2nd Quarter Total Operating Income: $ 2020 2nd Quarter Total Operating Income: $
You must provide official organization documentation (annual report, brochure, website, etc.) that verifies the number of annual visitors to your facility as reported to your public funding source(s).

NOTE: Any private business information is kept confidential. If you are awarded a grant from the County, the fact that you received a grant and the amount received become public information.
By typing your name below and submitting this application, you certify under penalty of perjury that this application and all other information furnished now or in the future to Montgomery County are and shall be true and complete, and that you have not nor will not use other County grant monies to cover the costs for the same reimbursable expenses for which you are requesting a Tourism Stabilization grant.
If this application is approved and a grant is awarded through the Tourism Stabilization grant program, this application then acts as the grant agreement between the applicant and the County. By clicking below, you then consent to all General Terms & Conditions in AP 2-
4, except for the insurance requirements under Section 19. Yes, I agree

Name/Signature of Authorizing Official: Name of Applicant Organization:
Please save this document and submit via email the following required documents to TourismGrant@montgomerycountymd.gov:
– This completed, signed application form
– Articles of Organization
– Documentation confirming Annual Visitor numbers (i.e. brochure, annual report,
webpage, etc. confirming visitation numbers as reported to MD Arts Council,
Montgomery County or other funding agency)
– 2019 Annual Profit & Loss Statement (or equivalent)
– 2019 AND 2020 Q2 (April – June) Quarterly Financial Statements

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ First African Methodist Episcopal từ 1 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều trong các ngày thứ Sáu vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng trong năm 2022

  Theo tin của Nourish Now Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại nhà thờ 1st African Methodist Episcopal từ 1 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều trong các ngày thứ…

  Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng ngày thứ Bảy lần thứ ba cho tháng 1-6 trong năm 2022

  Theo tin của quận Montgomery Phân phối Thực phẩm Drive-Thru tại trường trung học Montgomery Blair High School từ 10 giờ sáng cho đến hết Thực phẩm vào sáng ngày…

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 5 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views